Trang chủ    Diễn đàn    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

(LLCT) - Trong bối cảnh hiện nay, để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cần khơi dậy, phát huy tối đa nguồn lực con người, trong đó có đội ngũ trí thức. Bài viết phân tích thực trạng đội ngũ trí thức Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ này trong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát huy tinh thần cống hiến, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ

Phát huy tinh thần cống hiến, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ

(LLCT) - Một trong những chủ trương lớn để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới được Đại hội XIII của Đảng đề ra là “phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam”, trong đó có đội ngũ trí thức. Bài viết làm rõ sự cần thiết phát huy tinh thần cống hiến, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước của đội ngũ trí thức, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện chủ trương này trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và kiêm nhiệm chức danh

Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và kiêm nhiệm chức danh

(LLCT) - Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương lớn của Đảng. Việc thực hiện mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, tuy nhiên so với mục tiêu, yêu cầu vẫn còn những hạn chế, bất cập. Bài viết góp phần làm rõ các yếu tố tác động đến việc thực hiện mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh, trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

(LLCT) - Với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết, đồng lòng, kiên định đường lối đổi mới trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, giữ vững sự toàn vẹn, thống nhất về lãnh thổ, giữ vững môi trường ổn định, hòa bình để thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Bài viết khẳng định tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện thắng lợi khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đổi mới, hoàn thiện thiết chế văn hóa

Đổi mới, hoàn thiện thiết chế văn hóa

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng đặt ra mục tiêu xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, trong đó, Đảng ta đề ra nhiệm vụ: “Đổi mới, hoàn thiện các thiết chế văn hóa từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm hiệu quả”(1). Bài viết làm rõ thực trạng thiết chế văn hóa ở nước ta và đề xuất một số giải pháp đổi mới, hoàn thiện thiết chế văn hóa ở nước ta trong thời gian tới.

Trang 1 trong tổng số 19 trang.

Thông tin tuyên truyền