Trang chủ    Diễn đàn    Displaying items by tag: doanh nhân
Displaying items by tag: doanh nhân

(LLCT) - Ra đời và phát triển cùng với sự nghiệp đổi mới, đội ngũ doanh nhân đã đóng vai trò ngày càng lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững. 

Thông tin tuyên truyền