Trang chủ    Giới thiệu    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    Đại hội XIII của Đảng mở đường cho đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới
Thứ ba, 02 Tháng 3 2021 15:27
11318 Lượt xem

Đại hội XIII của Đảng mở đường cho đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới

(LLCT) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng quang vinh được tổ chức từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên thuộc 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương thảo luận, quyết định đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới với nhiều thời cơ, vận hội và khó khăn, thách thức đan xen.

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội XIII, lãnh đạo cách mạng.  

1. Đại hội của một chính đảng tiền phong luôn luôn mở đường trong lịch sử

Được lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức và rèn luyện, Đảng ta là đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam; đồng thời, là đội tiền phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Trong suốt hơn 90 năm qua và thông qua 12 kỳ Đại hội, Đảng đã thực hiện thành công sứ mệnh mở đường cho dân tộc ta đi đến độc lập, tự do, hạnh phúc và, qua đó, cũng cho đông đảo các quốc gia dân tộc trên thế giới tham khảo, noi theo trên con đường lớn của thời đại là hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Với đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam đã giành được những thành tựu vĩ đại, như Cương lĩnh 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011) đã vạch rõ: Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam. Nhờ vậy, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Bạn bè quốc tế đã nhiều lần khẳng định những đóng góp mở đường của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam anh hùng, trí tuệ. Đã bổ sung, phát triển nhận thức về vấn đề thuộc địa trong bối cảnh mới của thời đại. Tìm ra con đường đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng thuộc địa, mở đầu dòng thác cách mạng giải phóng dân tộc và quá trình tan rã của hệ thống thuộc địa trên phạm vi toàn thế giới. Đã xây dựng, phát triển lý luận chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện và lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc chiến tranh ấy trước những thế lực thực dân, đế quốc đầu sỏ trên thế giới. Đã vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học trong xây dựng và đổi mới chủ nghĩa xã hội, góp phần tăng cường sức sống cho chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh mới của thời đại, phát triển chủ nghĩa xã hội phù hợp với xu thế, mục tiêu, yêu cầu phát triển bền vững trong thế giới ngày nay. Đã nêu ra bài học kinh nghiệm lớn về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là di sản vô giá về tập hợp, đoàn kết, liên minh lực lượng trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả của các dân tộc và toàn nhân loại hiện nay…

Mở đường kịp thời, đúng đắn; vận động, tổ chức toàn dân vững bước trên con đường đã chọn; lãnh đạo thực hiện thành công mọi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trên con đường xây dựng và bảo vệ đất nước xã hội chủ nghĩa. Đây là di sản vô giá từ hơn 90 năm vẻ vang và 12 kỳ Đại hội quan trọng mà Đại hội XIII được kế thừa và phát triển!

2. Đại hội của tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ

Đại hội diễn ra sau 35 năm đổi mới với nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ hoàn cảnh bất lợi bắt đầu từ những năm cuối thập kỷ 80 thế kỷ XX, chỉ sau 10 năm đổi mới đất nước đã ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội để bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ một quốc gia chậm phát triển, Việt Nam đã sáng tạo và đầy ý chí vươn lên trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình vào năm 2010, chấm dứt lịch sử đói nghèo, lạc hậu đã từng đeo bám quốc gia dân tộc hàng trăm năm trước. Trong những năm qua, đất nước có nhiều bước phát triển đột phá ngay cả trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu và dịch bệnh nghiêm trọng, nhiều lần được các thiết chế quốc tế đánh giá như ngôi sao sáng trên bầu trời khu vực và thế giới.

Năm 2020 khép lại với hàng loạt thành tựu ấn tượng như những bông hoa tươi thắm chào mừng Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam: là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới (2,91%), quy mô GDP xấp xỉ 345 tỷ USD (gấp hơn 12 lần năm 1985), thu nhập bình quân đầu người đạt trên 3.520 USD (so với 230 USD năm 1985), tỷ lệ hộ nghèo còn 2% (so với 60% năm 1985), xuất siêu đạt kỷ lục gần 20 tỷ USD, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu đã tăng 17 bậc so với năm 2016, xếp vị trí 42/131 quốc gia và nền kinh tế. Với tất cả sự khiêm tốn đặc trưng Việt Nam, toàn dân đồng tình với nhận định của người lãnh đạo cao nhất: vị thế, sức mạnh và uy tín của quốc gia dân tộc chưa bao giờ lớn mạnh như bây giờ!

Bên cạnh đó, đất nước vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức. Khoảng cách phát triển giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới, tuy đã có một số cải thiện nhưng vẫn còn lớn và không loại trừ nguy cơ ngày càng lớn hơn. Bẫy thu nhập trung bình vẫn rất nghiêm trọng. Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa chưa đạt kế hoạch, mục tiêu, yêu cầu. Chất lượng tăng trưởng kinh tế và yêu cầu phát triển bền vững vẫn còn nhiều bất cập. Năng lực tự chủ quốc gia chưa được củng cố tương xứng với tốc độ và quy mô hội nhập quốc tế. Các giá trị văn hóa, xã hội, con người chưa được xác lập kịp thời với yêu cầu của thời kỳ phát triển mới. Nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, mặc dù có nhiều kết quả tạo phấn khởi, niềm tin nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức lớn phía trước…

Trong bối cảnh này, Đại hội XIII chắc chắn sẽ thật sự là Đại hội của tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, trước hết là đổi mới tư duy chiến lược, có quyết sách chiến lược và đề ra đường lối chiến lược đúng đắn, phù hợp, đưa đất nước lên tầm cao mới vào những cột mốc 2025, 2030 và 2045.

Trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến rất dân chủ, rộng rãi vừa qua, các tầng lớp nhân dân đều nhận thức rõ những tầm nhìn, tư duy, quan điểm, phương hướng, định hướng chính sách mới được nêu trong các văn kiện trình Đại hội XIII. Với phương châm kiên định và sáng tạo, kế thừa và phát triển, Đảng đã định hình đường đi cho dân tộc ta đi: đến năm 2025, Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển có nền công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, trở thành quốc gia đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, đạt mức thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Các đột phá chiến lược được kế thừa, bổ sung, cụ thể hóa. Một là, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung ưu tiên hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính; thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Hai là, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ba là, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

3. Đại hội của niềm tin và thống nhất hành động

Dù đã mang một số tên gọi khác nhau, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam thường được nhân dân gọi bằng danh xưng độc đáo là Đảng ta. Nhân dân luôn nhìn nhận Đảng như “con nòi” của mình, là máu thịt của chính mình. Bởi vậy, Đại hội Đảng là sự kiện chính trị trọng đại không chỉ đối với đảng viên và tổ chức Đảng các cấp mà còn là của toàn thể gần 100 triệu đồng bào ta cả ở trong nước và ở nước ngoài.

Hướng tới Đại hội XIII, nhân dân gửi trọn niềm tin về bản lĩnh và trí tuệ, về kỷ cương và đoàn kết, về tầm nhìn và khát vọng mà đội ngũ những người con ưu tú của Đảng và dân tộc sẽ một lần nữa thể hiện. Niềm tin này không tự nhiên mà có, đó là niềm tin đã được thử thách qua hơn 9 thập kỷ chiến đấu thắng lợi và đã được củng cố bằng kết quả, thành tựu lãnh đạo trong nhiệm kỳ vừa qua (2016-2020). Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả rõ rệt. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, quyết liệt, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; kiểm soát thành công đại dịch COVID -19; từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh; ổn định đời sống, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; khẳng định bản lĩnh, ý chí, truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, dân tộc ta.

Trong Văn kiện trình Đại hội XIII, đã chứa đựng nhiều dự định hành động lớn và hệ thống các giải pháp sinh động. Sau Đại hội, các cấp ủy Đảng, ban, ngành, đoàn thể và địa phương sẽ quán triệt quan điểm, đường lối đã được Đại hội thông qua và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đây là khâu quyết định cuối cùng đối với thắng lợi của Đại hội. Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã nhiều lần căn dặn: chủ trương một thì giải pháp phải mười! Dù đúng đắn và phù hợp đến mấy, đường lối vẫn luôn luôn chỉ là văn kiện. Hành động kịp thời, quyết liệt, hiệu quả và thống nhất của toàn Đảng, toàn dân sẽ đem đường lối vào cuộc sống, được cuộc sống kiểm nghiệm, bổ sung và phát triển. Hoạt động thực tiễn ở tầm cao ấy chính là nhân tố tạo nên bản sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam: vững vàng lý luận và sâu sát thực tiễn; thống nhất giữa lời nói và việc làm; suốt đời phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại.

Mùa Xuân mới Tân Sửu 2021 đang đến với nhân dân Việt Nam. Hòa trong sắc màu đào tươi, mai thắm từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau, là rộn ràng lời ca Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng Đại hội XIII - Đại hội mở đường cho Tổ quốc ta vươn tới những tầm cao phát triển của thế kỷ XXI!

PGS, TS Nguyễn Viết Thảo

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền