Trang chủ    Giới thiệu    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Quán triệt quan điểm Đại hội XIII vào giáo dục quốc phòng, an ninh

Quán triệt quan điểm Đại hội XIII vào giáo dục quốc phòng, an ninh

(LLCT) - Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cách mạng Việt Nam. Bài viết khái quát nhận thức, tư duy mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN và đề xuất giải pháp tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh. 

Một số tiếp cận mới của Đại hội XIII về xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam

Một số tiếp cận mới của Đại hội XIII về xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam

(LLCT) - Quan điểm, cách tiếp cận của Đảng về hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam thường xuyên vận động, đổi mới, thể hiện qua Cương lĩnh, văn kiện đại hội, các nghị quyết và thực tiễn lãnh đạo của Đảng. Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung, phát triển nhiều vấn đề mới, đặc biệt là các tiếp cận mới về xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam. 

Phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong sinh viên

Phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong sinh viên

(LLCT) - Phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong sinh viên là vấn đề quan trọng và cấp bách trong xây dựng đội ngũ sinh viên phát triển toàn diện, để phát huy được vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công việc này đòi hỏi sự tham gia tích cực, đồng bộ của các chủ thể: nhà trường, Đoàn Thanh niên, báo chí truyền thông và cả xã hội. Bài viết làm rõ một số biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận sinh viên hiện nay, đề xuất một số giải pháp từ phía nhà trường và xã hội để phòng, chống hiệu quả. 

Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, tạo động lực mới để phát triển đất nước

Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, tạo động lực mới để phát triển đất nước

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng nhận định: “Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc”(1); “ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”(2). Trên cơ sở phân tích Văn kiện Đại hội, bài viết đề xuất những giải pháp chủ yếu để ứng dụng khoa học và công nghệ, tạo động lực mới cho sự phát triển đất nước.

Hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Bên cạnh những thành tựu quan trọng đã đạt được, thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam thời gian qua còn có nhiều vướng mắc, bất cập về thể chế, do đó cần tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu khách quan của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Tư duy của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII thể hiện rất rõ nhiều điểm mới có ý nghĩa lý luận sâu sắc về nội dung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

Trang 8 trong tổng số 16 trang.

Thông tin tuyên truyền