Trang chủ    Giới thiệu    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, công bằng,  nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

(LLCT) - Đại hội Đảng XIII của Đảng xác định: “Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”(1); coi đây là nội dung rất quan trọng của nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn kiện Đại hội XIII đã có sự phát triển mới so với Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), nhấn mạnh yếu tố chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính. Đây là các giá trị cốt lõi mà nền tư pháp Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần đạt được, đồng thời là sự cụ thể hóa yêu cầu của Chiến lược cải cách tư pháp đã đặt ra. 

Phát huy vai trò của “thế trận lòng dân” theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Phát huy vai trò của “thế trận lòng dân” theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung và trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói riêng. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh và đề cao vị trí, vai trò của “thế trận lòng dân” trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới. Bài viết đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát huy vai trò của Việt Nam trong hợp tác, liên kết ASEAN theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

Phát huy vai trò của Việt Nam trong hợp tác, liên kết ASEAN theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Từ khi gia nhập ASEAN (năm 1995) đến nay, Việt Nam luôn chủ động tham gia, đóng góp tích cực, có trách nhiệm đối với các hoạt động của ASEAN, được các nước thành viên ghi nhận và đánh giá cao. Để phát huy hơn nữa vai trò của Việt Nam, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo về đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại đa phương, đặc biệt là trong tổ chức ASEAN. Bài viết làm rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Đại hội XIII về hợp tác, liên kết ASEAN và đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò của Việt Nam.

Bảo đảm an ninh con người theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Bảo đảm an ninh con người theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định con người là trung tâm, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển. Đại hội XIII của Đảng đã đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động và bảo đảm an ninh con người là nền tảng cho sự ổn định chính trị - xã hội và phát triển đất nước cường thịnh, phồn vinh. 

Một số yêu cầu về biên tập chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống” trên các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Một số yêu cầu về biên tập chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống” trên các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Công tác biên tập có vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động báo chí. Từ khái lược về biên tập và công tác biên tập chuyên mục Đưa Nghị quyết các kỳ Đại hội của Đảng vào cuộc sống trên các tạp chí, bài viết xây dựng một số yêu cầu cụ thể trong quá trình biên tập chuyên mục trên các tạp chí của Học viện hiện nay.

Trang 2 trong tổng số 16 trang.

Thông tin tuyên truyền