Trang chủ    Giới thiệu    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(LLCT) -Sáng 8-3-2021, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Sinh hoạt Chuyên đề về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sinh hoạt Chuyên đề về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(LLCT) - Sáng 03-3-2021, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chi bộ Tạp chí Lý luận chính trị và Chi bộ Viện Xây dựng Đảng tổ chức “Sinh hoạt Chuyên đề về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề.

Đại hội XIII của Đảng mở đường cho đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới

Đại hội XIII của Đảng mở đường cho đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới

(LLCT) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng quang vinh được tổ chức từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên thuộc 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương thảo luận, quyết định đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới với nhiều thời cơ, vận hội và khó khăn, thách thức đan xen.

Thể chế phát triển, niềm tin, khát vọng và đổi mới sáng tạo vì phồn vinh, hạnh phúc trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thể chế phát triển, niềm tin, khát vọng và đổi mới sáng tạo vì phồn vinh, hạnh phúc trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Tư tưởng cốt lõi, xuyên suốt của Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là: Trên cơ sở tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược (thể chế, nguồn nhân lực, hạ tầng), trước tiên và cơ bản hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển để kiến tạo niềm tin; từ đó khơi dậy khát vọng phát triển đất nước nhằm nuôi dưỡng, thúc đẩy nhu cầu, năng lực đổi mới sáng tạo vì độc lập, tự do, hạnh phúc và phồn vinh của đất nước và người dân Việt Nam.

Những điểm mới về đổi mới mô hình tăng trưởng trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Những điểm mới về đổi mới mô hình tăng trưởng trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng xác định đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội này. Bài viết phân tích những điểm mới trong định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, xác định các trụ cột chính của tăng trưởng, các mục tiêu và chủ trương, chính sách lớn để thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế (TTKT) ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Trang 14 trong tổng số 16 trang.

Thông tin tuyên truyền