Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Một số điểm mới về hệ thống chính trị trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Một số điểm mới về hệ thống chính trị trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, dân chủ, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực là yêu cầu quan trọng trong quá trình đổi mới ở nước ta. Toàn Đảng tiến hành đại hội các cấp tiến tới Đại hội XIII trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đã xác định nhiều điểm đột phá trong đổi mới hệ thống chính trị, đó là: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền; đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong bối cảnh mới.

Mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(LLCT) - Ở Việt Nam, sau gần 35 năm đổi mới, mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân từng bước được điều chỉnh phù hợp với trình độ của nền kinh tế và cam kết hội nhập quốc tế, song vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra đang cản trở sự phát triển của đất nước. Bài viết phân tích những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và nguyên nhân trong mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân ở Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị giải quyết hài hòa mối quan hệ này trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.

Một số kiến nghị về chính sách của Đảng đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Một số kiến nghị về chính sách của Đảng đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(LLCT) - Theo chủ trương, chính sách của Đảng ta, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có mặt ở Việt Nam hơn 30 năm. Bên cạnh những kết quả đạt được về mặt chính sách và những thành tựu mà kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mang lại; bài viết cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong chính sách đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta hiện nay. Từ đó, gợi mở một số hàm ý chính sách đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc ban hành một Nghị quyết riêng về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, xác định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những động lực của nền kinh tế.

Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong mô hình tăng trưởng tại Việt Nam

Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong mô hình tăng trưởng tại Việt Nam

(LLCT) - Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN và ĐMST) là chìa khóa quan trọng để chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế (TTKT) từ chiều rộng sang chiều sâu. Những năm qua, KHCN và ĐMST của Việt Nam đã thể hiện khá tốt vai trò này, song vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần khắc phục. Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của KHCN và ĐMST trong mô hình tăng trưởng kinh tế nước ta trong thời gian tới

Quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa

Quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa

(LLCT) - Sau khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, V.I.Lênin đặc biệt quan tâm đến xây dựng tổ chức hệ thống chính trị của chế độ mới. Người đã để lại những chỉ dẫn vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn cao vẫn còn có giá trị thời sự đến ngày nay về tầm quan trọng, tính cấp bách, nguyên tắc, phương hướng, cách thức tiến hành xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. 

Thực thi và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật

Thực thi và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật

(LLCT) - Trong quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, văn học, nghệ thuật là một lĩnh vực tinh tế của văn hoá và liên quan chặt chẽ tới công tác tư tưởng của Đảng. Phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật là lãnh đạo toàn diện, đồng bộ các thành tố và hoạt động; từ công tác tư tưởng, tổ chức đến kiểm tra, đánh giá; từ hoạch định đường lối, chủ trương đến tổng kết, phát triển lý luận.

Xây dựng cơ quan nhân quyền quốc gia: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Việt Nam*

(LLCT) - Trong hệ thống các thiết chế, thể chế giải quyết vấn đề nhân quyền thì cơ quan nhân quyền quốc gia giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Bài viết tập trung làm rõ sự cần thiết của việc xây dựng cơ quan nhân quyền quốc gia và chủ trương của Liên Hợp quốc về vấn đề này. Đồng thời, bài viết cũng đề xuất những định hướng lớn trong việc xây dựng cơ quan nhân quyền quốc gia ở Việt Nam hiện nay.

Bàn thêm nội dung xây dựng Đảng về đạo đức trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Bàn thêm nội dung xây dựng Đảng về đạo đức trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cùng với việc nhấn mạnh “Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị”; “Tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng”; “Tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức”, Đảng ta nhấn mạnh “Tăng cường và nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức” và chỉ ra nhiệm vụ, các giải pháp lớn nhằm thực hiện đạt kết quả trong nhiệm kỳ Đại hội XIII tạo thuận lợi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức trong nhiệm kỳ tiếp theo. Qua nghiên cứu Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về nội dung này, xin nêu một số suy nghĩ và đề nghị sau đây:

Cách mạng Tháng Mười Nga tiếp tục định hướng xu thế phát triển của thời đại trong thế kỷ XXI

Cách mạng Tháng Mười Nga tiếp tục định hướng xu thế phát triển của thời đại trong thế kỷ XXI

(LLCT) - Hơn 100 năm trước đây, cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga thắng lợi đã mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới, đồng thời đặt nền móng hiện thực cho xu hướng đi lên CNXH của phần lớn quốc gia - dân tộc trong thế kỷ XX. Trong bối cảnh mới hiện nay, dưới tác động nhiều chiều của xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0, lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười vẫn đang tiếp tục cổ vũ nhân loại tiến lên trên con đường phát triển theo định hướng XHCN. 

 

Về chủ đề của Đại hội XIII

Về chủ đề của Đại hội XIII

(LLCT) - Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã công bố Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến tại đại hội cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương. Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo báo cáo chính trị chính là chủ đề Đại hội. Bài viết dưới đây góp ý vào chủ đề Đại hội XIII của Đảng trong dự thảo báo cáo chính trị.

Một số nhận thức về việc xác định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045

Một số nhận thức về việc xác định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045

(LLCT) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện chính trị rất quan trọng, bởi đây là thời điểm nhìn lại chặng đường Việt Nam trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991), trong đó có 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển 2011) và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng vào năm 2030 và kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước vào năm 2045. Bài viết tập trung làm rõ một số nhận thức về việc xác định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 hướng tầm nhìn 2045.

Nhận thức rõ hơn mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất từ thực tiễn Việt Nam

Nhận thức rõ hơn mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất từ thực tiễn Việt Nam

(LLCT) - Thời kỳ trước đổi mới, do nhận thức và hành động giản đơn, chủ quan, duy ý chí, không xuất phát từ thực tiễn khách quan nên nhiều quy luật của thời kỳ quá độ, trong đó có quy luật về quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lực lượng sản xuất chưa được Đảng ta nhận thức và vận dụng đúng đắn trong thực tiễn dẫn đến khủng hoảng kinh tế- xã hội. Từ 1986 đến nay, Đảng ta đã có nhận thức mới về các quy luật khách quan của thời kỳ quá độ; từng bước làm rõ các đặc trưng, đặc điểm các mối quan hệ của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong đó có quan hệ “giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất XHCN”.

Phát triển kinh tế số - Điểm mới trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Phát triển kinh tế số - Điểm mới trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Phát triển kinh tế số, một trong những khâu đột phá quan trọng để phát triển nền kinh tế Việt Nam trong tình hình mới, góp phần làm giảm bớt khoảng cách tụt hậu của nền kinh tế Việt Nam so với các nền kinh tế trên thế giới. Đổi mới tư duy lý luận về kinh tế trong giai đoạn hiện nay chính là tập trung phát triển mạnh mẽ nền kinh tế số, đưa nền kinh tế Việt Nam thay đổi về chất và có bước nhảy vọt trong tiến trình phát triển mới. Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh đến phát triển kinh tế số và có phương hướng phát triển mạnh mẽ nền kinh tế số trong giai đoạn 2021-2030 là một lựa chọn sáng suốt và đúng đắn, là sự vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn phát triển Việt Nam.

Về con đường cách mạng vô sản qua một số tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1920-1925

Về con đường cách mạng vô sản qua một số tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1920-1925

(LLCT) - Kể từ khi biết đến Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, tìm hiểu và tin theo chủ nghĩa Mác- Lênin, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều tác phẩm, không ngừng hoàn thiện tư tưởng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản. Bài viết này điểm lại các tác phẩm chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc trong các năm 1920-1925, đánh dấu sự phát triển tư tưởng của Người đi theo con đường cách mạng vô sản. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh chống các nguy cơ đối với Đảng Cộng sản cầm quyền và ý nghĩa hiện nay

(LLCT) - Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền từ sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trong lịch sử 75 năm cầm quyền, Đảng ta đã phải nhiều lần vượt qua những thách thức lớn để giữ vững vị trí của một Đảng cầm quyền. Bước sang giai đoạn giữ chính quyền và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa là một bước chuyển biến về chất, đòi hỏi Đảng phải có trí tuệ mới, phẩm chất mới. Do đó, cần quyết liệt hơn nữa trong cuộc đấu tranh chống các nguy cơ mới đối với Đảng cầm quyền.

Trang 1 trong tổng số 39 trang.

Thông tin tuyên truyền