Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên Học viện Kỹ thuật quân sự

Nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên Học viện Kỹ thuật quân sự

(LLCT) - Trong tình hình hiện nay trênthế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới cùng nhữngyêu cầu nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc.Chính vì vậygiáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho đoàn viên thanh niên nói chung và trong các nhà trường quân đội nói riêng là một trong những việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên Học viện Kỹ thuật quân sự

(LLCT) - Trong tình hình hiện nay trênthế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mớicùng nhữngyêu cầu nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc.Chính vì vậygiáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho đoàn viên thanh niên nói chung và trong các nhà trường quân đội nói riêng là một trong những việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(LLCT) - Là một quốc gia đang phát triển, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng và là trụ đỡ cho nền kinh tế nước ta. Bài viết tập trung phân tích những đặc trưng của nông nghiệp dựa trên sự phát triển công nghệ cao, những thời cơ, thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam, qua đó đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới.

Quá trình đổi mới tư duy đối ngoại đa phương của Đảng từ Đại hội VI đến nay

Quá trình đổi mới tư duy đối ngoại đa phương của Đảng từ Đại hội VI đến nay

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy đối ngoại của Việt Nam với chủ trương triển khai đồng bộ và toàn diện, có hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên tất cả các kênh song phương và đa phương.Bài viết tập trung làm rõ sự phát triển tư duy đối ngoại đa phương của Đảng ta từ Đại hội VI đến nay; những quan điểm cơ bản của Đại hội XIII về đối ngoại đa phương.

Giá trị và ý nghĩa thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, quyền dân tộc tự quyết qua bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945

Giá trị và ý nghĩa thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, quyền dân tộc tự quyết qua bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945

(LLCT) - Đã có rất nhiều công trình, bài viết của các tập thể, cá nhân ở trong nước và ngoài nước nghiên cứu, phân tích rất công phu, sâu sắc về những giá trị và ý nghĩa của bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp soạn thảo. Nội dung của bài viết này không phải là mới, mà chỉ xin khái quát lại để thêm một góc nhìn về giá trị và ý nghĩa thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh quyền con người và quyền dân tộc tự quyết, thể hiện qua bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ do Người trực tiếp soạn thảo và công bố ngày 02-9-1945.

Sự phát triển nhận thức của Đảng về tôn giáo trong thời kỳ đổi mới

Sự phát triển nhận thức của Đảng về tôn giáo trong thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước, Đại hội XIII xác định “tôn giáo là một nguồn lực xã hội”, khẳng định sự đóng góp cho phát triển đất nước của các chức sắc, tín đồ tôn giáo. Bức tranh đời sống tôn giáo Việt Nam có nhiều điểm sáng, thúc đẩy tôn giáo đi liền với dân tộc và CNXH, đồng bào các tôn giáo ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bài viết làm rõ quá trình phát triển nhận thức của Đảng về tôn giáo trong thời kỳ đổi mới qua các văn kiện Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(LLCT) - Sáng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị. Ban Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.

Nâng cao văn hóa chính trị cho sĩ quan trẻ trong Quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao văn hóa chính trị cho sĩ quan trẻ trong Quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đặt ra yêu cầu ngày càng cao về xây dựng, phát triển văn hóa nói chung và văn hóa chính trị nói riêng trong đội ngũ sĩ quan Quân đội. Sĩ quan trẻ trong Quân đội là lực lượng chính làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị cơ sở. Do tuổi đời, tuổi quân chưa nhiều, chủ yếu trưởng thành trong điều kiện thời bình, nên kinh nghiệm hoạt động chính trị - xã hội của đội ngũ này còn hạn chế. Vì vậy, nâng cao văn hóa chính trị cho đội ngũ sĩ quan trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết hiện nay. 

Đổi mới do nhân dân và vì nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đổi mới do nhân dân và vì nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng, đổi mới là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được Đảng ta quán triệt trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới. Trong bối cảnh mới, đòi hỏi phải vận dụng sáng tạo, có phương hướng, biện pháp thiết thực, hiệu quả hơn nữa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Quan điểm của Ph.Ăngghen về tính tất yếu bị phủ định của chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa

Quan điểm của Ph.Ăngghen về tính tất yếu bị phủ định của chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa

(LLCT) - “Tính tất yếu bị phủ định của chế độ sở hữu tư nhân TBCN” hay “phủ định chế độ tư hữu TBCN” là một vấn đề lớn trong chủ nghĩa Mác - Lênin. Nội dung này được C.Mác và Ph.Ăngghen trình bày ở nhiều tác phẩm, cả viết chung và viết riêng. Bài viết phân tích quan điểm của Ph.Ăngghen về phủ định chế độ tư hữu TBCN trong tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước.

Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(LLCT) - Phản biện xã hội là một chức năngcơ bản của Mặt trận Tổ quốcViệt Nam,đã được khẳng định trong các văn kiện của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận hiện nay. Bài viết làm rõ quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(LLCT) - Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sáng 20/7, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội. Tạp chí Lý luận chính trị xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

(LLCT) - Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, công tác chăm lo, phát triển gia đình đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần vào thành công mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, văn minh, hạnh phúc. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, mô hình gia đình truyền thống đang đứng trước những thách thức của sự biến đổi hệ giá trị. Vì thế, việc “giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam" được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng, hình thành nhân cách, phẩm chất tốt đẹp cho con người Việt Nam hiện nay.

Đồng chí Hồ Tùng Mậu với công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Hồ Tùng Mậu với công tác xây dựng Đảng

(LLCT) - Đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896 - 23/7/1951) là một trong những người cộng sản tiền bối, tiêu biểu của Đảng, nhà lãnh đạo tài năng, tận tụy, người học trò, cộng sự gần gũi, đắc lực và tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức trong sáng, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.Bài biết tập trung làm rõ những cống hiến của đồng chí Hồ Tùng Mậu với công tác xây dựng Đảng.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

(LLCT) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực bao gồm các quan điểm nhằm bảo đảm quyền làm chủ của người dân, nâng cao tính trách nhiệm của Đảng, của chính quyền trước nhân dân, đồng thời khắc phục sự tha hóa quyền lực, lạm dụng quyền lực của cán bộ và cơ quan nhà nước. Đây là tiêu điểm của quá trình mở rộng và phát huy quyền dân chủ của người dân ở nước ta hiện nay.

Trang 1 trong tổng số 43 trang.

Thông tin tuyên truyền