Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Xử lý mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong tiến trình cải cách tư pháp

Xử lý mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong tiến trình cải cách tư pháp

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng xác định “thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội” là mối quan hệ lớn cần phải được nhận thức thống nhất và triển khai có hiệu quả trên thực tiễn, góp phần bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân trong điều kiện hiện nay. Đối với tiến trình cải cách tư pháp, để xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, văn minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, việc nắm vững và xử lý mối quan hệ này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bài viết tập trung vào hai nội dung cơ bản: Một là, nhận thức thống nhất và hiểu đúng về mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế XHCN trong tiến trình cải cách tư pháp; Hai là, giải pháp để cải cách tư pháp thực sự là hoạt động được triển khai dưới sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy dân chủ, vừa giữ vững kỷ cương, kỷ luật.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

(LLCT) - Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta đã nêu cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Trong di sản của mình, mặc dù Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa đặt ba nhân tố đó cạnh nhau trong một mệnh đề, nhưng khi xâu chuỗi các nhân tố đó thì nhận rõ mối quan hệ biện chứng giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và thực hiện cơ chế này trong bối cảnh hiện nay.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển thương nghiệp

Quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển thương nghiệp

(LLCT) - Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế, một trong những nội dung quan trọng là quan điểm về phát triển ngành thương nghiệp Việt Nam trong xây dựng và phát triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Quan điểm của Hồ Chí Minh về thương nghiệp đến nay vẫn còn nguyên giá trị, được Đảng, Nhà nước ta vận dụng để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Ph.Ăngghen với tư tưởng phương Đông

Ph.Ăngghen với tư tưởng phương Đông

(LLCT) - Bài viết này phản bác những quan điểm xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho rằng chủ nghĩa Mác là không phù hợp, không tương thích với những tư tưởng phương Đông, do đó, không áp dụng được đối với những nước phương Đông, trong đó có Việt Nam; bằng cách chỉ ra điểm tương đồng về tư tưởng giữa Ph.Ăngghen với tư tưởng phương Đông - đó là cả hai đều đứng trên quan điểm biện chứng về sự phát triển, về mối liên hệ chằng chịt, tác động qua lại lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng, đặc biệt là mối quan hệ nhân quả.

Đồng bào Công giáo ở Nam Định thực hiện phương châm kính Chúa, yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đồng bào Công giáo ở Nam Định thực hiện phương châm kính Chúa, yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đề ra đường lối, chính sách tự do tôn giáo, đoàn kết dân tộc đúng đắn để giải quyết tốt vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt Nam; là “kiến trúc sư” kiến tạo nên mô hình sống đạo mới: “Kính Chúa, yêu nước”, để người công giáo thực hiện hai nghĩa vụ thiêng liêng: Phụng sự Thiên Chúa, phụng sự Tổ quốc. Mô hình sống đạo ấy, trước hết xuất phát từ sự am tường sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đạo Kitô (cũng như các tôn giáo khác), sự mẫn cảm chính trị của Người về mối quan hệ giữa tôn giáo trong cách mạng Việt Nam. Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về Công giáo đồng hành cùng dân tộc theo phương châm sống: Kính Chúa, yêu nước, được vận dụng vào thực tiễn, nay trở thành mô hình sống “tốt đời, đẹp đạo” ở người Công giáo Nam Định.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên các trường chính trị về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên các trường chính trị về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sau 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, xuất phát từ vị trí, vai trò là những “chiến sỹ tiên phong” trên mặt trận tư tưởng, lý luận ở các địa phương, cán bộ, giảng viên các trường chính trị đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, từ đó tích cực tham gia thực hiện nhiều nội dung, cách thức nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này. Tuy nhiên, trước yêu cầu của thực tiễn, đòi hỏi phải có những giải pháp toàn diện, đồng bộ và hiệu quả để nâng cao hơn nữa nhận thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường chính trị, từ đó đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh mới.

Giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về chính trị

Giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về chính trị

(LLCT) - Giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về chính trị thể hiện ở cách tiếp cận trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng; tiếp cận chính trị từ hình thái kinh tế - xã hội; giành, giữ và thực thi quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước là vấn đề cơ bản của chính trị; chính trị vừa là một khoa học, đồng thời là một nghệ thuật và chính trị của giai cấp công nhân là chính trị nhân văn, chính trị của sự giải phóng con người. Những giá trị đó có ý nghĩa là công cụ nhận thức khoa học và thực tiễn to lớn đối với việc phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay.

Vai trò của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Vai trò của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Trong bối cảnh các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng mạng internet, các trang thông tin điện tử để phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, báo chí, truyền thông đã phát huy vai trò, trở thành vũ khí sắc bén đấu tranh chống lại quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bài viết phân tích vai trò của báo chí, truyền thông trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, chỉ ra những hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp phát huy sức mạnh của báo chí, truyền thông trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hồ Chí Minh với công tác tuyên truyền đối ngoại

Hồ Chí Minh với công tác tuyên truyền đối ngoại

(LLCT) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền đối ngoại, Người chỉ đạo sát sao công tác này và trực tiếp thực hiện các hoạt động tuyên truyền đối ngoại, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn hoạt động và quan điểm chỉ đạo của Người về công tác tuyên truyền đối ngoại có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Bài viết làm rõ một số nội dung, đối tượng, phương thức tuyên truyền đối ngoại theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trong di sản tư­ tư­ởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng luôn được khẳng định có ý nghĩa vô cùng quan trọng, quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hiệu lực lãnh đạo của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Nghị quyết 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã nêu quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đây thực sự là vấn đề then chốt bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng hiện nay.

Quan điểm về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quan điểm về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LLCT) - Trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một vấn đề lớn, có ý nghĩa chỉ đạo tổng thể, mang tính nền tảng về lý luận và thực tiễn, có nội hàm sâu sắc, chặt chẽ, logic và hệ thống. Cuốn sách của Tổng Bí thư làm rõ đặc trưng, nguyên tắc, ý nghĩa lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thực hiện chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về sửa chữa khuyết điểm trong cách nói, cách viết, tránh "ba hoa"

Thực hiện chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về sửa chữa khuyết điểm trong cách nói, cách viết, tránh "ba hoa"

(LLCT) - Cách đây 75 năm, vào tháng 10-1947 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng bước vào giai đoạn quyết liệt, đầy khó khăn và thử thách. Qua thực tiễn hơn 2 năm Đảng cầm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tuyên truyền của Đảng nói riêng đã bộc lộ nhiều khuyết điểm, hạn chế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, nêu những hạn chế, khuyết điểm, sai lầm trong cán bộ, đảng viên và đưa ra những chỉ dẫn để sửa chữa những căn bệnh đó.

Mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới

Mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới

(LLCT) -  Độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế có mối quan hệ khách quan trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế. Giải quyết tốt mối quan hệ này là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 Xây dựng, phát triển hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay theo quan điểm của Đảng

Xây dựng, phát triển hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay theo quan điểm của Đảng

(LLCT) - Xây dựng, phát triển hệ chuẩn mực con người là vấn đề hệ trọng của mỗi quốc gia. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến vấn đề xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới của thời đại. Thực hiên di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm xây dựng và phát triển hệ giá trị con người Việt Nam. Bài viết nghiên cứu làm rõ quá trình nhận thức của Đảng từ Đại hội VI đến Đại hội XIII về hệ giá trị chuẩn mực con người và đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng, phát triển hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay.

Mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LLCT) - Trong cuốn sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, làm sâu sắc hơn những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời chỉ rõ vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu bổ sung, phát triển để mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam ngày càng hoàn thiện. Bài viết phân tích làm rõ một số nội dung bổ sung, phát triển của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trang 1 trong tổng số 49 trang.

Thông tin tuyên truyền