Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Cơ chế bảo đảm quyền con người trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Cơ chế bảo đảm quyền con người trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

(LLCT) - Hiệp định thương mại tự do - free trade agreement (FTA) thế hệ mới được nhiều quốc gia lựa chọn trong quá trình hợp tác đa phương với các nước trong khu vực và trên thế giới bởi những lợi ích đem lại trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó bao hàm cả cơ chế bảo đảm quyền con người ngày càng được chú trọng. Tuy nhiên, việc ký kết và gia nhập các FTA thế hệ mới cũng có những trở ngại nhất định trong việc bảo đảm quyền con người. Bài viết khái quát về cơ chế bảo đảm quyền con người trong các FTA thế hệ mới thông qua việc mô tả thiết chế và thể chế được thiết lập cho quá trình thực thi các điều khoản nhằm bảo đảm quyền con người trong các FTA thế hệ mới, đồng thời chỉ ra một số ưu điểm cũng như hạn chế của cơ chế này.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc thống nhất

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc thống nhất

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Mặt trận Dân tộc thống nhất và luôn luôn chăm lo, xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần to lớn vào những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Người về Mặt trận Dân tộc thống nhất là nền tảng tư tưởng định hướng việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

(LLCT) - Với sứ mệnh là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Mặt trận) là trung tâm khơi nguồn và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh vô song đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mặt trận có vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Bài viết tập trung làm rõ vai trò của Mặt trận trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay.

Tầm nhìn và tư duy chiến lược của cán bộ lãnh đạo trước yêu cầu nhiệm vụ mới

Tầm nhìn và tư duy chiến lược của cán bộ lãnh đạo trước yêu cầu nhiệm vụ mới

(LLCT) - Tầm nhìn và tư duy chiến lược là những tố chất quan trọng và quyết định của người cán bộ lãnh đạo. Hình thành tầm nhìn và rèn luyện tư duy chiến lược là một trong những yêu cầu của cán bộ lãnh đạo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn phát triển đất nước trước yêu cầu nhiệm vụ mới. Bài viết tập trung làm rõ tầm nhìn và tư duy chiến lược của cán bộ lãnh đạo hiện nay.

Ph.Ăngghen bảo vệ, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học giai đoạn 1883-1895

Ph.Ăngghen bảo vệ, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học giai đoạn 1883-1895

(LLCT) - Sau khi C.Mác qua đời (1883), Ph.Ăngghen là người tiếp tục bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác trên các phương diện: triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học. Bài viết tập trung làm rõ những đóng góp to lớn của Ph.Ăngghen trong bảo vệ, phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học giai đoạn 1883 - 1895.

Cống hiến lý luận của Ph.Ăngghen về xây dựng Đảng Cộng sản

Cống hiến lý luận của Ph.Ăngghen về xây dựng Đảng Cộng sản

(LLCT) - Sau khi C.Mác qua đời, Ph.Ăngghen đã tiếp tục có những cống hiến to lớn trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác, trong đó có lý luận khoa học về xây dựng Đảng. Tư tưởng của Ph.Ăngghen về xây dựng Đảng gắn liền và nhất quán với tư tưởng của C.Mác về quy luật ra đời, phát triển của Đảng Cộng sản. Những luận điểm của Ph.Ăngghen về xây dựng Đảng đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự và có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Ph.Ăngghen đấu tranh chống Đuyrinh, bảo vệ xuất sắc chủ nghĩa duy vật biện chứng của C.Mác

Ph.Ăngghen đấu tranh chống Đuyrinh, bảo vệ xuất sắc chủ nghĩa duy vật biện chứng của C.Mác

(LLCT) - Ph.Ăngghen đã quyết liệt đấu tranh chống lại quan điểm duy tâm chủ quan của Đuyrinh, bảo vệ xuất sắc chủ nghĩa duy vật biện chứng của C.Mác. Điều này thể hiện rõ nét ở việc ông đã phê phán Đuyrinh, bảo vệ vấn đề cơ bản của triết học trên tinh thần duy vật biện chứng; phê phán quan điểm siêu hình của Đuyrinh về phép biện chứng; về nhận thức. Những lập luận của Ph.Ăngghen chống Đuyrinh vẫn còn nguyên giá trị phương pháp luận cho chúng ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Thực hiện pháp luật về quyền của người cao tuổi

Thực hiện pháp luật về quyền của người cao tuổi

(LLCT) - Người cao tuổi được xếp vào nhóm dễ bị tổn thương, cần được pháp luật bảo vệ. Bài viết tổng hợp hệ thống pháp luật quốc tế và Việt Nam về quyền của người cao tuổi, phân tích thực trạng thực thi và kiến nghị các giải pháp thúc đẩy việc thực hiện pháp luật về quyền của người cao tuổi ở Việt Nam.

Nâng cao đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Nâng cao đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

(LLCT) - Đạo đức công vụ là những tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Trong quá trình đổi mới đất nước, do chịu sự tác động tiêu cực từ sự thay đổi các quan hệ xã hội, một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái đạo đức, quan liêu, tham nhũng nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bất bình trong nhân dân. Vì vậy, cần nghiên cứu, đề ra và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao đạo đức công vụ vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Đổi mới tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện

Đổi mới tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện

(LLCT) - Thông báo 160-TB/TW ngày 15-1-2020 của Bộ Chính trị thông báo kết luận về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã xác định:“Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, việc đổi mới, tinh giản hệ thống tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với cấp huyện đang đặt ra rất cấp thiết. Bài viết tập trung làm rõ cơ sở chính trị và thực tiễn, hiệu quả và một số vấn đề đặt ra khi thực hiện mô hình cơ quan Khối Dân vận - Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện.

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và chuyên chính vô sản: Ý nghĩa đối với Việt Nam

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và chuyên chính vô sản: Ý nghĩa đối với Việt Nam

(LLCT) -  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, giữa dân chủ và chuyên chính có mối quan hệ biện chứng với nhau trong quá trình xây dựng xã hội mới. Trong đó, dân chủ là mục tiêu còn chuyên chính vô sản là phương tiện bảo vệ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, lợi dụng những hạn chế trong việc thực hành dân chủ ở nước ta, các thế lực thù địch đang tập trung chống phá cách mạng Việt Nam trên mọi lĩnh vực, trong đó có vấn đề thực thi dân chủ. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu và vận dụng sáng tạo mối quan hệ giữa dân chủ và chuyên chính vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Học tập, làm theo giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên hiện nay

Học tập, làm theo giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên hiện nay

(LLCT) - Bài viết chỉ ra giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tính nhân văn, nhân bản sâu sắc. Giá trị cốt lõi đó là giá trị bền vững cần phải phát huy trong mọi bối cảnh lịch sử, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. Việc quán triệt, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên hiện nay là phải làm cho giá trị cốt lõi đó được lan tỏa, thẩm thấu thông qua những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực đem lại lợi ích cho nhân dân, cho dân tộc Việt Nam. 

Vai trò của Xã hội học trong quản trị công

Vai trò của Xã hội học trong quản trị công

(LLCT) - Các nhà nghiên cứu trên thế giới về quản trị công đều khẳng định một phần nền tảng lý luận của quản trị công được xây dựng trên tri thức xã hội học tổ chức và lý thuyết mạng lưới. Tri thức xã hội học tổ chức góp phần quan trọng trong việc thiết kế và tái thiết kế tổ chức, bộ máy, quy trình hoạt động cho phù hợp với yêu cầu của quản trị công... Do vậy, cần phải tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về lý thuyết và thực nghiệm để đưa xã hội học tổ chức nói riêng và xã hội học nói chung phù hợp với vị thế của một trong các khoa học nền tảng cho nghiên cứu quản trị công.

Quan điểm về sự vận dụng những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước

Quan điểm về sự vận dụng những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước

(LLCT) - Việc vận dụng và phát triển những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước là yêu cầu tất yếu, khách quan trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Nhưng vận dụng như thế nào, theo nguyên tắc nào? Bài viết phân tích các quan điểm cần quán triệt trong quá trình vận dụng, bảo đảm sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Giá trị cốt lõi của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Giá trị cốt lõi của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Bài viết trình bày những sáng tạo lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh về con đường xây dựng xã hội mới ở Việt Nam. Hồ Chí Minh đã lựa chọn mục tiêu CNXH - một mô hình “cách mạng đến nơi” và xác lập được những giá trị cốt lõi trong mô hình CNXH Việt Nam. Đây là cơ sở vững chắc để đấu tranh với những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch phủ nhận con đường đi lên CNXH ở nước ta hiện nay.

Trang 1 trong tổng số 40 trang.

Thông tin tuyên truyền