Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Bài học “Ý Đảng hợp với lòng dân” trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

(LLCT) - Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc là “một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX”(1).

Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về cấu trúc của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(LLCT) - Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nội dung lớn trong đường lối đổi mới của Đảng ta. Qua thực tiễn, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không ngừng được phát triển, ngày càng hoàn thiện. Song do là một mô hình mới, chưa có tiền lệ trong lịch sử, nên nhận thức và vận hành vẫn còn những vấn đề chưa tỏ tường, trong đó có cấu trúc của chính nền kinh tế này. Vì vậy, nghiên cứu cấu trúc kinh tế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhằm tham góp để làm rõ hơn con đường và mô hình phát triển mà Việt Nam đã lựa chọn.

Thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước trong quá trình hội nhập quốc tế

(LLCT) - Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay, Nhà nước cần phải coi trọng và thực hiện tốt hơn nữa chức năng xã hội. Việc thực hiện tốt chức năng xã hội sẽ thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa diễn ra thuận lợi hơn, cũng cố địa vị lãnh đạo của Đảng, góp phần vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Quan điểm của Đảng về công bằng xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

(LLCT) - Công bằng xã hội không chỉ có tác động mạnh mẽ, tích cực trong lĩnh vực kinh tế, mà còn đóng vai trò điều chỉnh quan hệ giữa con người với con người trong các lĩnh vực chính trị, xã hội, đạo đức... Do vậy, công bằng xã hội xuất phát từ sự tự nguyện,nó vừa tạo nên trạng thái ổn định của xã hội, vừa tạo nên những điều kiện cần thiết thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng tiến bộ. Bên cạnh đó, công bằng xã hội còn là điều kiện để mỗi cá nhân có thể phát huy cao nhất khả năng của bản thân trong quá trình hoạt động xã hội, giúp sự phát triển của mỗi người ngày càng toàn diện hơn.

Chủ trương của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và đạo đức nghề nghiệp ngành y

Chủ trương của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và đạo đức nghề nghiệp ngành y

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đặc biệt quan tâm, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế và đạo đức nghề nghiệp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từ đó nâng cao y đức đội ngũ cán bộ y tế.

Những chỉ dẫn của chủ nghĩa Mác -Lênin về kinh tế kế hoạch, kinh tế hàng hóa trong Chủ nghĩa xã hội

(LLCT) - Kế thừa quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đã vận dụng trong thực tiễn nước Nga sau Cách mạng tháng Mười, thông qua Chính sách kinh tế cộng sản thời chiến. Tuy nhiên, từ thực tiễn cụ thể của đất nước và thế giới, Lênin đã bổ sung, phát triển nhiều quan niệm mới thông qua Chính sách kinh tế mới (NEP). Đây thực chất là quan niệm về chính sách kinh tế hàng hóa sau này.

Về “tài liệu đặc biệt”, “tài liệu sống” trong huấn luyện cán bộ theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trong bài Nói về công tác huấn luyện và học tập (5-1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập đến một loại tài liệu đặc biệt: những kinh nghiệm do những người đi học mang đến. Để nâng cao chất lượng việc dạy học lý luận chính trị, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức của một số cán bộ, đảng viên hiện nay, việc khai thác và phát huy tài liệu này có ý nghĩa thiết thực.

Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo đến thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo thời kỳ đổi mới*

Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo đến thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo thời kỳ đổi mới*

(LLCT) - Quan điểm xem đói nghèo là “giặc”, phải quyết tâm “đánh đuổi ”và “tiêu diệt”, nhằm mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho con người đã thể hiện sâu sắc triết lý nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Thấm nhuần triết lý phát triển Hồ Chí Minh về xóa đói, giảm nghèo trong quản lý phát triển xã hội, đòi hỏi phải coi việc xóa đói, giảm nghèo là một trong những tiêu chí, thước đo quan trọng đánh giá về tính đúng đắn của chính sách xã hội, tính nhân văn của thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng.  

Chính sách kinh tế mới của V.L.Lênin và ý nghĩa thời đại

(LLCT) - Một trong những di sản lý luận quan trọng nhất của V.I.Lênin về xây dựng CNXH đó là Chính sách Kinh tế mới được soạn thảo năm 1921 đến nay vẫn có ý nghĩa thời đại to lớn, nhất là trong công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay. 

Một số giải pháp chủ yếu nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ lãnh đạo hiện nay

(LLCT) - Chính trị như V.I. Lênin nói, là lĩnh vực quan hệ đến hàng triệu con người. Do vậy, những người hoạt động chính trị chuyên nghiệp, những cán bộ lãnh đạo chính trị là những người đảm đương công việc thật sự quan trọng và to lớn. Họ phải có hệ thống giá trị chứa đựng tài năng, phẩm chất vì mọi người, vì sự tiến bộ xã hội để được mọi người hưởng ứng và tự nguyện đi theo.

Học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh

(LLCT) - Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(1). Gần đây nhất, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị”(2). Như vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định là một quá trình thường xuyên, liên tục, vừa có ý nghĩa thiết thực trực tiếp vừa mang tính chất chiến lược lâu dài đối với công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên của Đảng.

“Lấy dân làm gốc” trong triết lý bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

(LLCT) - Tư tưởng “lấy dân làm gốc” là một trong những nội dung sâu sắc và độc đáo của triết lý bảo vệ Tổ quốc Việt Nam truyền thống. Nó không phải sự sao chép các học thuyết bên ngoài du nhập mà được khái quát từ thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đồng thời tiếp thu những yếu tố hợp lý của các học thuyết khác trong tiến trình giao lưu văn hóa trên tinh thần dân tộc, phù hợp với yêu cầu và thực tiễn đất nước trong các giai đoạn lịch sử cụ thể. Tư tưởng đó không ngừng được bổ sung, phát triển và trở thành cội nguồn tư tưởng quan trọng cho tư tưởng chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Quyền về thực thể tự nhiên và thực thể xã hội của con người

(LLCT) - Con người vừa là một thực thể tự nhiên vừa là một thực thể xã hội, hai phương diện đó tồn tại trong tính thống nhất với nhau, quy định lẫn nhau, tạo thành cơ sở hiện thực cho sự tồn tại của mỗi con người với tư cách là người trong đời sống xã hội. Các nhu cầu tự nhiên, như ăn, uống, mặc, ở, đi lại, vui chơi, giới tính cũng như nhu cầu xã hội, hoạt động xã hội (lao động, nghiên cứu khoa học,...) là thống nhất trong đời sống của một con người. Tương ứng với nhu cầu tự nhiên và nhu cầu xã hội là các quyền về thực thể tự nhiên và quyền về thực thể xã hội.    

Vấn đề an ninh con người ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Đại hội XII của Đảng, sau khi nhận định: “Chưa nhận thức đầy đủ vai trò của phát triển xã hội hài hòa, chưa có chính sách, giải pháp kịp thời, hiệu quả đối với vấn đề biến đổi cơ cấu, phân hóa giàu - nghèo, phân tầng xã hội, kiểm soát rủi ro, giải quyết mâu thuẫn xã hội, bảo đảm an toàn xã hội, an ninh cho con người”(1), đã nhấn mạnh phải “đầu tư nâng cao chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người”(2), đồng thời đưa ra các giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an ninh con người một cách vững chắc.

Những giá trị tham chiếu từ một số mô hình chế độ chính trị trên thế giới đối với việc đổi mới phương thức cầm quyền, phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Trong lịch sử chính trị của loài người đã hình thành, tồn tại và hoạt động nhiều loại chế độ chính trị với các mô hình chính trị khác nhau. Nghiên cứu các mô hình chế độ chính trị trên thế giới sẽ rút ra những giá trị tham chiếu, gợi mở những điều bổ ích đối với việc đổi mới phương thức cầm quyền, phương thức lãnh đạo trong quá trình thực thi sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Trang 8 trong tổng số 33 trang.