Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lồi sống của cán bộ, đảng viên

(LLCT) - Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở có vai trò hết sức quan trọng trong lãnh đạo, quản lý, tổ chức và điều hành mọi công việc ở địa phương, cơ sở; chăm lo đời sống nhân dân; mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước của được hiện thực hóa vào đời sống nhân dân hay không phụ thuộc rất lớn vào vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Do vậy, việc phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong công tác xây dựng Đảng hiện nay là đặc biệt cấp thiết.

Tầm quan trọng của lãnh đạo nữ nhìn từ các lý luận hiện đại

Tầm quan trọng của lãnh đạo nữ nhìn từ các lý luận hiện đại

(LLCT) - Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các nhà lãnh đạo nữ có phong cách lãnh đạo có thể giống hoặc khác với nam giới, câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có nên coi vấn đề tăng số lượng phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý là quan trọng không? Cần làm như vậy cho “phải phép” hay việc nhiều phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thực sự mang lại lợi ích cho quá trình phát triển của đất nước? Bài viết phân tích những lợi ích và tầm quan trọng của lãnh đạo nữ dựa trên lý luận hiện đại về đại diện chính trị: đại diện chính thức, đại diện mô tả, đại diện biểu tượng và đại diện thực chất. 

Vận dụng một số giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng đội ngũ đảng viên và thanh đảng trong xây dựng Đảng hiện nay

(LLCT) - Trong lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên và thanh đảng là hai vấn đề rất quan trọng được Đảng ta nhận thức sâu sắc và vận dụng sáng tạo, góp phần đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa, hội nhập hiện nay, trước những vấn đề mới nảy sinh, cần tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung về tư cách đảng viên của Đảng; tăng cường dựa vào dân để tiến hành công tác xây dựng Đảng, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên tham nhũng, suy thoái về đạo đức, lối sống.

"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" và sự phát triển chủ nghĩa Mác ở Nhật Bản

(LLCT) - Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được xuất bản lần đầu trên báo Heimin Shinbun (Báo Nhân dân) ở Nhật Bản vào năm 1904, do Shusui Koutoku(2) và Toshihiko Sakai(3) dịch từ phiên bản tiếng Anh của Samuel Moore. Tuy nhiên, người dân Nhật Bản không thể đọc vì tờ báo này đã bị chính phủ quân phiệt cấm. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được xuất bản lần thứ 2 trên số đầu tiên của “Shakaishugu-Kenkyu (Nghiên cứu xã hội chủ nghĩa)” của Toshihiko Sakai vào năm 1906, nhưng cũng bị chính phủ cấm.  Tuy nhiên, vào thời điểm đó, giáo viên của ông là GS. Sinzo Koizumi từ Anh Quốc trở về Nhật Bản, đưa bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản bằng tiếng Anh cho Nosaka đọc. 

Vấn đề môi trường, phát triển và tính bền vững trong tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Ấn Độ

(LLCT) - Đảng Cộng sản Ấn Độ tự gọi mình là “đội tiên phong cách mạng của giai cấp công nhân Ấn Độ”. Hệ tư tưởng chính trị của họ tập trung vào chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản và thành lập “nhà nước chuyên chính của giai cấp vô sản.” Các nguyên tắc của Mác và Lênin đã dẫn dắt các hoạt động của Đảng. Mục tiêu tuyên bố của CPI-M là giải phóng quần chúng và tìm cách chấm dứt “tình trạng người bóc lột người “. Đảng hiện nay tập trung ít nhiều ở các bang như Tripura và Kerala.

"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" và chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc

(LLCT) - Trong 170 năm qua, Tuyên ngôn, với những đặc điểm nổi bật của nó, cả về mặt lý luận và thực tiễn, luôn đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ làm thay đổi diện mạo của toàn thế giới, mà còn làm thay đổi tiến trình lịch sử của Trung Quốc. Dưới sự chỉ dẫn của những tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác như Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác, vận dụng cụ thể chủ nghĩa Mác vào điều kiện lịch sử của đất nước, phát triển tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý luận CNXH đặc sắc Trung Quốc, đồng thời lãnh đạo nhân dân Trung Quốc liên tiếp giành thắng lợi cách mạng, xây dựng CNXH. Ngày nay, Tuyên ngôn vẫn mang giá trị lịch sử và ý nghĩa hiện thực quan trọng để Trung Quốc đi sâu quán triệt, thực hiện tinh thần Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiên trì tư tưởng CNXH đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, thực hiện hiện đại hóa XHCN và phục hưng dân tộc.

170 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và mô hình kinh tế - xã hội của nước Nga đương đại

(LLCT) - 170 năm qua, kể từ ngày C.Mác và Ph.Ăngghen cho ra đời Tuyêngôcủa Đảng Cộng sản, đã tạo ra một bước ngoặt to lớn trong lịch sử của chủ nghĩa Mác và toàn bộ phong trào cộng sản thế giới, đúng như V.I. Lênin đã nhận định: “Cuốn sách nhỏ ấy có giá trị bằng hàng ngàn bộ sách, tinh thần của nó đến bây giờ vẫn cổ vũ và thúc đẩy giai cấp vô sản tiến hành đấu tranh có tổ chức ở tất cả các quốc gia văn minh trên toàn thế giới”.

Tác động của "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" đối với cách mạng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(LLCT) - Tôi rất vinh dự được thay mặt cho Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào đến dự Hội thảo khoa học với chủ đề: “Lý luận và giá trị thực tiễn trong thời đại ngày nay - Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, là Hội thảo có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng Cộng sản và những người cộng sản để khẳng định lại quan điểm, lập trường của những đảng kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, cũng như nguyên lý tư tưởng cơ bản của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sảnlàm nền tảng lý luận và kim chỉ nam cho hành động của đảng. Hội thảo lần này sẽ làm phong phú thêm kho tàng lý luận và thực tiễn cho các Đảng Cộng sản nói chung, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nói riêng.

Vấn đề sở hữu trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và vận dụng trong thời đại ngày nay

(LLCT) - Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ mục đích cao cả của Đảng Cộng sản là lãnh đạo giai cấp công nhân xây dựng CNCS, phác họa bước tiến trong cải cách xã hội từ CNTB lên CNCS. Cơ sở của bước tiến đó là cải tạo quan hệ sản xuất TBCN thành quan hệ sản xuất XHCN, trong đó nhiệm vụ xóa bỏ chế độ tư hữu TBCN và xây dựng chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất là hạt nhân. Ngày nay, các nước lựa chọn định hướng XHCN phải biết cách thực tiễn hóa quan điểm của Tuyên ngôn trong điều kiện cụ thể của mình sao cho quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế và tạo dư địa lớn nhất cho sự phát triển tiến bộ xã hội. 

Các lời tựa của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và ý nghĩa phương pháp luận khoa học

(LLCT) - Qua 7 Lời tựa mà C.Mác và Ph.Ăngghen viết cho các lần xuất bản khác nhau của Tuyên ngôn chúng ta thấy: Một là, các ông khẳng định những nguyên lý cơ bản được trình bày trong Tuyên ngôn vẫn hoàn toàn đúng, ở đôi chỗ, có một vài chi tiết cần xem lại. Hai là, Tuyên ngôn là một tài liệu lịch sử, đã đáp ứng yêu cầu lịch sử. Ba là, Ph.Ăngghen là một người khiêm tốn, luôn khẳng định luận điểm hạt nhân, tư tưởng cốt lõi của tác phẩm thuộc về C.Mác. Bốn là, có bổ sung một số luận điểm mới cho phù hợp tình hình thực tiễn mới. Năm là, Tuyên ngôn là cương lĩnh chính trị mang tính quốc tế của giai cấp công nhân hiện đại.Sự ra đời của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph. Ăngghen soạn thảo là một tất yếu khách quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của phong trào công nhân. Kể từ khi ra đời, tháng 2-1848 đến nay, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã tròn 170 năm. 

Những biện pháp xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và xây dựng chủ nghĩa cộng sản trong "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản"

(LLCT) - Trong tác phẩm Tuyên ngôncủa Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăng nghen đã đề ra 10 biện pháp nhằm xóa bỏ CNTB và xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, các ông cũng chỉ rõ, các biện pháp này không phải là duy nhất, không nên tuyệt đối hóa mà phải căn cứ vào những điều kiện lịch sử cụ thể của từng nước để sửa đổi cho phù hợp. Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo những nguyên lý, đặc biệt là các biện pháp cách mạng trong Tuyên ngônvào điều kiện thực tế của Việt Nam nên đã giành được những thắng lợi vĩ đại.

Giá trị và hạn chế của chủ nghĩa Mác về vấn đề tôn giáo dưới góc nhìn tôn giáo học

(LLCT) - Khi đề cập đến triết học duy vật lịch sử, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học, C.Mác và Ph.Ăngghen đã bàn luận khá sâu sắc về vấn đề tôn giáo. Nhiều phát hiện của C.Mác và Ph.Ăngghen về vấn đề tôn giáo theo quan điểm duy vật lịch sử và trên lập trường giai cấp vô sản cách mạng đến nay vẫn còn nguyên giá trị khoa học, nhưng không tránh khỏi giới hạn của lịch sử. Bài viết góp phần làm sáng tỏ những giá trị và hạn chế của chủ nghĩa Mác về vấn đề tôn giáo ở ba phương diện: nguồn gốc và bản chất của tôn giáo, quy luật phát triển của tôn giáo, và tương lai.

 

Thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp với việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam

Thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp với việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam

(LLCT) - Năm 2018 thế giới và Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày Tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền (1948-2018)(1). Trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai Hiến pháp 2013 và hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XII trong đời sống xã hội, bài viết phân tích việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, từ đó nêu ra giải pháp tiếp tục thực hiện tốt Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 nhằm mục đích bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay.

Từ Chính phủ kiến thiết Hồ Chí Minh đến Chính phủ kiến tạo hiện nay

(LLCT) - Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tập trung xây dựng Chính phủ kiến thiết quốc gia với các kế sách diệt giặc đói, giặc dốt, thiết lập cơ quan lập pháp, thực hiện tự do tín ngưỡng, lương giáo đoàn kết...; xây dựng chính phủ đoàn kết và quy tụ nhân tài, nỗ lực làm việc, một lòng vì nước vì dân, gương mẫu, nói đi đôi với làm; kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh; phát huy đầy đủ trí tuệ, sức mạnh, trách nhiệm của nhân dân. Những quan điểm của Người đã đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng Chính phủ kiến tạo hiện nay.

Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập và hợp tác quốc tế

(LLCT) - Ngay từ những năm 20 thế kỷ XX, trên hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Người đã nêu tư tưởng muốn làm bạn với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị. Sau Cách mạng Tháng Tám (1945), Người gửi thư cho Đại hội đồng Liên Hợp quốc và các nước lớn thể hiện nguyện vọng Việt Nam muốn gia nhập vào tổ chức Liên Hợp quốc với trách nhiệm cao là giữ gìn hòa bình, chống áp bức, bất công. Tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập và hợp tác quốc tế là những định hướng có tính chất phương pháp luận trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.

Trang 8 trong tổng số 36 trang.