Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Quyền có mức sống đủ và việc bảo đảm ở Việt Nam

Quyền có mức sống đủ và việc bảo đảm ở Việt Nam

(LLCT) - Quyền của con người gồm 2 phương diện: Quyền về thực thể tự nhiên (ăn, uống, mặc, ở, ...); Quyền về thực thể xã hội (dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa). Quyền về thực thể tự nhiên, trong đó có quyền có mức sống đủ, là tiền đề tự nhiên tất yếu cho sự tồn tại của con người và quyền của con người nói chung. Công tác bảo đảm quyền này ở Việt Nam phù hợp với luật nhân quyền quốc tế và được thực hiện đồng bộ: xây dựng thể chế, thiết chế, thực hiện nghĩa vụ của Nhà nước và đã đạt thành tựu. Giải pháp cơ bản hiện nay là: chuyển từ xóa đói giảm nghèo sang thực hiện giảm nghèo bền vững nhằm tiệm cận với việc bảo đảm quyền có mức sống đủ theo chuẩn mực quốc tế.

Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính ở nước ta

(LLCT) - Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, quyền con người, quyền công dân không chỉ là quan tâm nội bộ của mỗi quốc gia mà đã trở thành vấn đề được quốc tế hóa ngày càng sâu rộng. Một trong những chức năng quan trọng và là tiêu chí đánh giá mức độ dân chủ của một Nhà nước, đó là việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền công dân. Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân thì vấn đề bảo đảm quyền công dân phải được chú trọng hàng đầu, đặc biệt là trong các quan hệ tố tụng nói chung và tố tụng hành chính nói riêng.

Bảo hiến vì quyền con người trong Hiến pháp 2013

(LLCT) - Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế bảo hiến là một yêu cầu và là hoạt động có ý nghĩa khi Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Hiến pháp 2013 và các quyết định tại Đại hội XII của Đảng.

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Trong suốt quá trình lãnh đạocách mạng, Đảng ta luôn quan tâm phát huy dân chủ trong mọi tổ chức, hoạt động; đặc biệt là quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Dân chủ trở thành ngọn cờ quy tụ, tập hợp sức mạnh của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh xoá bỏ áp bức, bóc lột, thiết lập nên chính quyền của giai cấp công nhân, đem lại quyền tự do, dân chủ cho quảng đại quần chúng nhân dân lao động.

Chữ Cần của Hồ Chí Minh - Từ lời nói đến hành động

Chữ Cần của Hồ Chí Minh - Từ lời nói đến hành động

(LLCT) - Cần cù, siêng năng là nguồn gốc của văn minh và tiến bộ xã hội. Để sinh tồn và phát triển, dân tộc nào cũng phải cần cù nhưng do điều kiện sống khó khăn, cần cù trở thành một giá trị đạo đức cơ bản của dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh đưa ra một hệ thống quan điểm sâu sắc về cần: Từ khái niệm, vai trò, nội dung biểu hiện đến phương pháp tu dưỡng. Đặc biệt, Hồ Chí Minh không chỉ nói nhiều, nói hay về cần mà còn là tấm gương thực hành chữ cần một cách bền bỉ, trung thực nhất.

Tác phẩm Đường cách mệnh và sự phát triển của dân tộc Việt Nam

(LLCT) - Cách đây 90 năm, tác phẩm Đường Cách mệnh (1927) của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh được xuất bản. Trước đó 2 năm, Người đã xuất bản tại Paris tác phẩm Le Procès de la Colonisation Franaise (Bản án chế độ thực dân Pháp). Sau này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng Nguyễn Ái Quốc là người đầu tiên kết án chủ nghĩa thực dân và Người đã cùng với dân tộc của Người thi hành bản án đó. Từ nhận rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc, thực dân, kết án tội ác của nó trong lịch sử nhân loại đến nhận rõ con đường cách mạng và cái đích cần phải đến của đất nước và dân tộc Việt Nam khi đó còn chìm đắm trong lầm than, nô lệ là thuộc về vai trò khai phá, mở đường của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Nhà nước liêm chính

(LLCT) - Trong lịch sử cũng như thời kỳ hiện đại, nhà nước liêm chính, mà trước hết là chính phủ liêm chính, là tất yếu khách quan cho sự tồn tại của nhà nước trước yêu cầu phát triển xã hội, nhất là trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, dân chủ hóa xã hội và hội nhập quốc tế. Những đặc trưng chủ yếu của nhà nước liêm chính là:

Thực hiện quyền con người và quyền tự quyết dân tộc trong điều kiện hiện nay

(LLCT) - Thế giới đang trong bước phát triển mới với kinh tế tri thức, toàn cầu hóa, nhiều giá trị chung của nhân loại được đề cao thì lợi ích, ranh giới, chủ quyền quốc gia, dân tộc cũng đang đứng trước những thách thức mới. Giải quyết vấn đề quyền con người (QCN) và quyền tự quyết dân tộc (QTQDT) ở mỗi quốc gia đang được tiếp cận theo những quan điểm, phương thức khác nhau. Thực hiện QCN và QTQDT thế nào? Trên những nền tảng tư tưởng lý luận nào? Cách thức tiếp cận và nguyên tắc ra sao là vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, làm rõ.

Phát triển kinh tế tư nhân trong các văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới

Phát triển kinh tế tư nhân trong các văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, nhận thức được vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế tư nhân trong chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Quan điểm đó được thể hiện trong các văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới, cụ thể là:

 
Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

(LLCT) - Mặc dù đạt được những kết quả nhất định về tốc độ tăng trưởng, huy động vốn đầu tư phát triển... Song, mô hình trưởng kinh tế Việt Nam thời gian qua cũng bộc lộ những hạn chế: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; Năng suất lao động thấp; Chất lượng tăng trưởng thấp đòi hỏi tiêu tốn nhiều năng lượng, gia tăng lượng phát thải, đe dọa ô nhiễm môi trường... Các giải pháp nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với nền kinh tế xanh gồm: tuyên truyền, giáo dục định hướng thay đổi nhận thức của xã hội từ nền “Kinh tế nâu” sang nền “Kinh tế xanh”; định hướng và ưu tiên phát triển các ngành có công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường; tăng cường huy động nguồn vốn và hợp tác quốc tế trong xây dựng nền kinh tế xanh ở Việt Nam.

Truyền thông, báo chí và vấn đề bảo vệ, bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Bảo vệ, bảo đảm và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người, quyền công dân là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, Luật Báo chí năm 2016 đã quy định rõ mối quan hệ giữa quyền con người và quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; đồng thời nhấn mạnh vai trò của truyền thông, báo chí trong bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, cũng như tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người và chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực quyền con người.

Sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam

(LLCT) - Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là Quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Trong suốt 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ta luôn kiên định nguyên tắc: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội.Đó là nguyên tắc bất di, bất dịch; là yếu tố quyết định sự trưởng thành, chiến thắng và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hồ Chí Minh với vấn đề chống giặc nội xâm - suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

(LLCT) - Cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tuy đã đạt được một số kết quả bước đầu nhưng chưa nhiều, chưa vững chắc và có chiều hướng ngày càng khó khăn, phức tạp bởi loại giặc này diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp, lúc ẩn, lúc hiện. Trước tình hình đó, những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống giặc nội xâm càng hữu ích, thiết thực trong việc chống lại 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện suy thoái về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra.

Nâng cao trình độ giác ngộ và vị thế chính trị của nông dân trong công cuộc đổi mới hiện nay

(LLCT) - Việt Nam là nước nông nghiệp, nông dân có vai trò động lực chính của cách mạng. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới có đóng góp của kinh tế nông nghiệp và nông dân. Để nâng cao trình độ giác ngộ, nhận thức của nông dân, củng cố vững chắc vị thế chính trị của nông dân, cần chú trọng thực hiện những vấn đề chủ yếu: Nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức tự lực tự cường và vị thế chính trị của nông dân trong đổi mới và hội nhập quốc tế; nâng cao nhận thức của nông dân về pháttriển nông nghiệp hàng hóa lớn, nông nghiệp thông minh, sạch và an toàn; nhận thức đầy đủ vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. 

Hồ Chí Minh tiếp cận giá trị nhân loại trên hành trình tìm đường giải phóng dân tộc

(LLCT) - Trước tình cảnh nước mất nhà tan, Hồ Chí Minh đã sớm đau với nỗi đau của dân tộc, quyết tìm phương cách giải phóng đồng bào mình khỏi kiếp nô lệ, lầm than. Trong hành trình tìm đường giải phóng dân tộc, Người đã kế thừa nhiều giá trị tinh thần truyền thống Việt Nam, đặc biệt là chủ nghĩa yêu nước, đồng thời tiếp cận nhiều giá trị mới của thời đại.

Trang 9 trong tổng số 33 trang.