Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Nhà nước liêm chính

(LLCT) - Trong lịch sử cũng như thời kỳ hiện đại, nhà nước liêm chính, mà trước hết là chính phủ liêm chính, là tất yếu khách quan cho sự tồn tại của nhà nước trước yêu cầu phát triển xã hội, nhất là trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, dân chủ hóa xã hội và hội nhập quốc tế. Những đặc trưng chủ yếu của nhà nước liêm chính là:

Thực hiện quyền con người và quyền tự quyết dân tộc trong điều kiện hiện nay

(LLCT) - Thế giới đang trong bước phát triển mới với kinh tế tri thức, toàn cầu hóa, nhiều giá trị chung của nhân loại được đề cao thì lợi ích, ranh giới, chủ quyền quốc gia, dân tộc cũng đang đứng trước những thách thức mới. Giải quyết vấn đề quyền con người (QCN) và quyền tự quyết dân tộc (QTQDT) ở mỗi quốc gia đang được tiếp cận theo những quan điểm, phương thức khác nhau. Thực hiện QCN và QTQDT thế nào? Trên những nền tảng tư tưởng lý luận nào? Cách thức tiếp cận và nguyên tắc ra sao là vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, làm rõ.

Phát triển kinh tế tư nhân trong các văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới

Phát triển kinh tế tư nhân trong các văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, nhận thức được vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế tư nhân trong chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Quan điểm đó được thể hiện trong các văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới, cụ thể là:

 
Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

(LLCT) - Mặc dù đạt được những kết quả nhất định về tốc độ tăng trưởng, huy động vốn đầu tư phát triển... Song, mô hình trưởng kinh tế Việt Nam thời gian qua cũng bộc lộ những hạn chế: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; Năng suất lao động thấp; Chất lượng tăng trưởng thấp đòi hỏi tiêu tốn nhiều năng lượng, gia tăng lượng phát thải, đe dọa ô nhiễm môi trường... Các giải pháp nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với nền kinh tế xanh gồm: tuyên truyền, giáo dục định hướng thay đổi nhận thức của xã hội từ nền “Kinh tế nâu” sang nền “Kinh tế xanh”; định hướng và ưu tiên phát triển các ngành có công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường; tăng cường huy động nguồn vốn và hợp tác quốc tế trong xây dựng nền kinh tế xanh ở Việt Nam.

Truyền thông, báo chí và vấn đề bảo vệ, bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Bảo vệ, bảo đảm và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người, quyền công dân là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, Luật Báo chí năm 2016 đã quy định rõ mối quan hệ giữa quyền con người và quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; đồng thời nhấn mạnh vai trò của truyền thông, báo chí trong bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, cũng như tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người và chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực quyền con người.

Sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam

(LLCT) - Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là Quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Trong suốt 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ta luôn kiên định nguyên tắc: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội.Đó là nguyên tắc bất di, bất dịch; là yếu tố quyết định sự trưởng thành, chiến thắng và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hồ Chí Minh với vấn đề chống giặc nội xâm - suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

(LLCT) - Cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tuy đã đạt được một số kết quả bước đầu nhưng chưa nhiều, chưa vững chắc và có chiều hướng ngày càng khó khăn, phức tạp bởi loại giặc này diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp, lúc ẩn, lúc hiện. Trước tình hình đó, những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống giặc nội xâm càng hữu ích, thiết thực trong việc chống lại 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện suy thoái về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra.

Nâng cao trình độ giác ngộ và vị thế chính trị của nông dân trong công cuộc đổi mới hiện nay

(LLCT) - Việt Nam là nước nông nghiệp, nông dân có vai trò động lực chính của cách mạng. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới có đóng góp của kinh tế nông nghiệp và nông dân. Để nâng cao trình độ giác ngộ, nhận thức của nông dân, củng cố vững chắc vị thế chính trị của nông dân, cần chú trọng thực hiện những vấn đề chủ yếu: Nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức tự lực tự cường và vị thế chính trị của nông dân trong đổi mới và hội nhập quốc tế; nâng cao nhận thức của nông dân về pháttriển nông nghiệp hàng hóa lớn, nông nghiệp thông minh, sạch và an toàn; nhận thức đầy đủ vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. 

Hồ Chí Minh tiếp cận giá trị nhân loại trên hành trình tìm đường giải phóng dân tộc

(LLCT) - Trước tình cảnh nước mất nhà tan, Hồ Chí Minh đã sớm đau với nỗi đau của dân tộc, quyết tìm phương cách giải phóng đồng bào mình khỏi kiếp nô lệ, lầm than. Trong hành trình tìm đường giải phóng dân tộc, Người đã kế thừa nhiều giá trị tinh thần truyền thống Việt Nam, đặc biệt là chủ nghĩa yêu nước, đồng thời tiếp cận nhiều giá trị mới của thời đại.

Từ tín ngưỡng tự do trong tư tưởng Hồ Chí Minh đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong Hiến pháp Việt Nam

(LLCT) - Hiến pháp ghi nhận: “Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”. Điều này cho thấy thái độ cũng như chính sách dân chủ của Nhà nước ta đối với quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Coi đó là một nhu cầu và là một quyền tất yếu của người dân cần phải được tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện để mọi người thực hiện tốt nhất quyền đó.

Nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ

(LLCT) - Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đưa việc ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”trong nội bộ thành một thành tố trong chủ đề nghị quyết hội nghị, trong chủ trương tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn liền với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp là: đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ và khẳng định rõ những vấn đề lý luận của công cuộc đổi mới đi lênCNXHởViệt Nam; ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các đối tượng cơ hội chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và bảo vệ chính trị nội bộ.

Mục tiêu và động lực phát triển từ đổi mới mô hình tăng trưởng theo tinh thần Nghị quyết 05 Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

(LLCT) - Hội nghị Trung ương 4 khóa XI ra Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; nhấn mạnh các quan điểm, định hướng đổi mới: đổi mới mô hình nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển nhanh và bền vững; xác định mục tiêu cụ thể là củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩmô, kiểm soát lạm phát, bội chi ngân sách, quy mô nợ công, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo tăng năng suất lao động, nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng,tăng năng lực cạnh tranh.

 

Bàn về khái niệm “sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh

(LLCT) - Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, sửa đổi lối làm việc là sự sửa đổi, đổi mới từ tư duy đến tổ chức thực hiện của cán bộ, đảng viên, của tổ chức Đảng, Nhà nước, của toàn xã hội. Do đó, sửa đổi lối làm việc mang ý nghĩa của một cuộc cách mạng trong xây dựng xã hội mới.

Tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh về xây dựng lối sống mới

Tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh về xây dựng lối sống mới

(LLCT) - Trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều để lại những dấu ấn riêng, đặc biệt, trong quá trình kiến tạo đời sống mới. Người không chỉ vạch ra đường lối có tính chiến lược mà còn là tấm gương sáng trong việc thực hiện lối sống mới.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số

(LLCT) - Dân tộc và đoàn kết các dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài của sự nghiệp cách mạng. Để góp phần thực hiện nhiệm vụ chiến lược đó, Đảng ta đã dày công xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số làm nòng cốt cho các phong trào cách mạng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số là cơ sở lý luận cho chính sách phát triển đội ngũ này trong các giai đoạn của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Người về vấn đề này thể hiện nổi bật ở những nội dung cơ bản sau:

Trang 9 trong tổng số 33 trang.