Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo đến thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo thời kỳ đổi mới*

Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo đến thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo thời kỳ đổi mới*

(LLCT) - Quan điểm xem đói nghèo là “giặc”, phải quyết tâm “đánh đuổi ”và “tiêu diệt”, nhằm mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho con người đã thể hiện sâu sắc triết lý nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Thấm nhuần triết lý phát triển Hồ Chí Minh về xóa đói, giảm nghèo trong quản lý phát triển xã hội, đòi hỏi phải coi việc xóa đói, giảm nghèo là một trong những tiêu chí, thước đo quan trọng đánh giá về tính đúng đắn của chính sách xã hội, tính nhân văn của thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng.  

Chính sách kinh tế mới của V.L.Lênin và ý nghĩa thời đại

(LLCT) - Một trong những di sản lý luận quan trọng nhất của V.I.Lênin về xây dựng CNXH đó là Chính sách Kinh tế mới được soạn thảo năm 1921 đến nay vẫn có ý nghĩa thời đại to lớn, nhất là trong công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay. 

Một số giải pháp chủ yếu nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ lãnh đạo hiện nay

(LLCT) - Chính trị như V.I. Lênin nói, là lĩnh vực quan hệ đến hàng triệu con người. Do vậy, những người hoạt động chính trị chuyên nghiệp, những cán bộ lãnh đạo chính trị là những người đảm đương công việc thật sự quan trọng và to lớn. Họ phải có hệ thống giá trị chứa đựng tài năng, phẩm chất vì mọi người, vì sự tiến bộ xã hội để được mọi người hưởng ứng và tự nguyện đi theo.

Học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh

(LLCT) - Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(1). Gần đây nhất, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị”(2). Như vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định là một quá trình thường xuyên, liên tục, vừa có ý nghĩa thiết thực trực tiếp vừa mang tính chất chiến lược lâu dài đối với công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên của Đảng.

“Lấy dân làm gốc” trong triết lý bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

(LLCT) - Tư tưởng “lấy dân làm gốc” là một trong những nội dung sâu sắc và độc đáo của triết lý bảo vệ Tổ quốc Việt Nam truyền thống. Nó không phải sự sao chép các học thuyết bên ngoài du nhập mà được khái quát từ thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đồng thời tiếp thu những yếu tố hợp lý của các học thuyết khác trong tiến trình giao lưu văn hóa trên tinh thần dân tộc, phù hợp với yêu cầu và thực tiễn đất nước trong các giai đoạn lịch sử cụ thể. Tư tưởng đó không ngừng được bổ sung, phát triển và trở thành cội nguồn tư tưởng quan trọng cho tư tưởng chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Quyền về thực thể tự nhiên và thực thể xã hội của con người

(LLCT) - Con người vừa là một thực thể tự nhiên vừa là một thực thể xã hội, hai phương diện đó tồn tại trong tính thống nhất với nhau, quy định lẫn nhau, tạo thành cơ sở hiện thực cho sự tồn tại của mỗi con người với tư cách là người trong đời sống xã hội. Các nhu cầu tự nhiên, như ăn, uống, mặc, ở, đi lại, vui chơi, giới tính cũng như nhu cầu xã hội, hoạt động xã hội (lao động, nghiên cứu khoa học,...) là thống nhất trong đời sống của một con người. Tương ứng với nhu cầu tự nhiên và nhu cầu xã hội là các quyền về thực thể tự nhiên và quyền về thực thể xã hội.    

Vấn đề an ninh con người ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Đại hội XII của Đảng, sau khi nhận định: “Chưa nhận thức đầy đủ vai trò của phát triển xã hội hài hòa, chưa có chính sách, giải pháp kịp thời, hiệu quả đối với vấn đề biến đổi cơ cấu, phân hóa giàu - nghèo, phân tầng xã hội, kiểm soát rủi ro, giải quyết mâu thuẫn xã hội, bảo đảm an toàn xã hội, an ninh cho con người”(1), đã nhấn mạnh phải “đầu tư nâng cao chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người”(2), đồng thời đưa ra các giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an ninh con người một cách vững chắc.

Những giá trị tham chiếu từ một số mô hình chế độ chính trị trên thế giới đối với việc đổi mới phương thức cầm quyền, phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Trong lịch sử chính trị của loài người đã hình thành, tồn tại và hoạt động nhiều loại chế độ chính trị với các mô hình chính trị khác nhau. Nghiên cứu các mô hình chế độ chính trị trên thế giới sẽ rút ra những giá trị tham chiếu, gợi mở những điều bổ ích đối với việc đổi mới phương thức cầm quyền, phương thức lãnh đạo trong quá trình thực thi sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Quyền có mức sống đủ và việc bảo đảm ở Việt Nam

Quyền có mức sống đủ và việc bảo đảm ở Việt Nam

(LLCT) - Quyền của con người gồm 2 phương diện: Quyền về thực thể tự nhiên (ăn, uống, mặc, ở, ...); Quyền về thực thể xã hội (dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa). Quyền về thực thể tự nhiên, trong đó có quyền có mức sống đủ, là tiền đề tự nhiên tất yếu cho sự tồn tại của con người và quyền của con người nói chung. Công tác bảo đảm quyền này ở Việt Nam phù hợp với luật nhân quyền quốc tế và được thực hiện đồng bộ: xây dựng thể chế, thiết chế, thực hiện nghĩa vụ của Nhà nước và đã đạt thành tựu. Giải pháp cơ bản hiện nay là: chuyển từ xóa đói giảm nghèo sang thực hiện giảm nghèo bền vững nhằm tiệm cận với việc bảo đảm quyền có mức sống đủ theo chuẩn mực quốc tế.

Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính ở nước ta

(LLCT) - Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, quyền con người, quyền công dân không chỉ là quan tâm nội bộ của mỗi quốc gia mà đã trở thành vấn đề được quốc tế hóa ngày càng sâu rộng. Một trong những chức năng quan trọng và là tiêu chí đánh giá mức độ dân chủ của một Nhà nước, đó là việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền công dân. Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân thì vấn đề bảo đảm quyền công dân phải được chú trọng hàng đầu, đặc biệt là trong các quan hệ tố tụng nói chung và tố tụng hành chính nói riêng.

Bảo hiến vì quyền con người trong Hiến pháp 2013

(LLCT) - Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế bảo hiến là một yêu cầu và là hoạt động có ý nghĩa khi Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Hiến pháp 2013 và các quyết định tại Đại hội XII của Đảng.

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Trong suốt quá trình lãnh đạocách mạng, Đảng ta luôn quan tâm phát huy dân chủ trong mọi tổ chức, hoạt động; đặc biệt là quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Dân chủ trở thành ngọn cờ quy tụ, tập hợp sức mạnh của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh xoá bỏ áp bức, bóc lột, thiết lập nên chính quyền của giai cấp công nhân, đem lại quyền tự do, dân chủ cho quảng đại quần chúng nhân dân lao động.

Chữ Cần của Hồ Chí Minh - Từ lời nói đến hành động

Chữ Cần của Hồ Chí Minh - Từ lời nói đến hành động

(LLCT) - Cần cù, siêng năng là nguồn gốc của văn minh và tiến bộ xã hội. Để sinh tồn và phát triển, dân tộc nào cũng phải cần cù nhưng do điều kiện sống khó khăn, cần cù trở thành một giá trị đạo đức cơ bản của dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh đưa ra một hệ thống quan điểm sâu sắc về cần: Từ khái niệm, vai trò, nội dung biểu hiện đến phương pháp tu dưỡng. Đặc biệt, Hồ Chí Minh không chỉ nói nhiều, nói hay về cần mà còn là tấm gương thực hành chữ cần một cách bền bỉ, trung thực nhất.

Tác phẩm Đường cách mệnh và sự phát triển của dân tộc Việt Nam

(LLCT) - Cách đây 90 năm, tác phẩm Đường Cách mệnh (1927) của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh được xuất bản. Trước đó 2 năm, Người đã xuất bản tại Paris tác phẩm Le Procès de la Colonisation Franaise (Bản án chế độ thực dân Pháp). Sau này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng Nguyễn Ái Quốc là người đầu tiên kết án chủ nghĩa thực dân và Người đã cùng với dân tộc của Người thi hành bản án đó. Từ nhận rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc, thực dân, kết án tội ác của nó trong lịch sử nhân loại đến nhận rõ con đường cách mạng và cái đích cần phải đến của đất nước và dân tộc Việt Nam khi đó còn chìm đắm trong lầm than, nô lệ là thuộc về vai trò khai phá, mở đường của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Nhà nước liêm chính

(LLCT) - Trong lịch sử cũng như thời kỳ hiện đại, nhà nước liêm chính, mà trước hết là chính phủ liêm chính, là tất yếu khách quan cho sự tồn tại của nhà nước trước yêu cầu phát triển xã hội, nhất là trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, dân chủ hóa xã hội và hội nhập quốc tế. Những đặc trưng chủ yếu của nhà nước liêm chính là:

Trang 10 trong tổng số 35 trang.