Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề việc làm và quan hệ lao động

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề việc làm và quan hệ lao động

(LLCT) - Bài viết bước đầu phân tích những tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) với việc làm và mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ lao động ở các nước trên thế giới và Việt Nam. Những thay đổi đó sẽ tác động mạnh mẽ đến lực lượng lao động ở tất cả các quốc gia, thể hiện trên các khía cạnh chính, như quá trình tự động hóa thay thế con người, tác động đến phạm vi và mô hình sản xuất. Tương ứng với sự thay đổi trong cơ cấu, tính chất của việc làm và phân công lao động là những vấn đề mới nảy sinh giữa người sử dụng lao động và người lao động, mà biểu hiện chủ yếu đó là quan hệ lao động hoàn toàn “mới” với không gian “mở” không nhất thiết bó hẹp trong khuôn viên của doanh nghiệp truyền thống. Do vậy, đòi hỏi hướng tiếp cận và giải pháp mới để đón nhận những cơ hội và hóa giải những thách thức đối với vấn đề việc làm và quan hệ lao động do CMCN 4.0 gây ra.

Vai trò của Nhà nước trong hội nhập quốc tế của Việt Nam

(LLCT) - Phát huy vai trò Nhà nước nhằm tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam là một đòi hỏi khách quan, xuất phát từ những yêu cầu của thực tiễn sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong một thế giới luôn vận động và biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường như hiện nay, việc nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động tích cực và tiêu cực đến vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước trong hội nhập quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thực hiện quyền chính trị của phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Quyền của phụ nữ là một vấn đề mang tính thời đại. Nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội nói chung. Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới cũng hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền cho phụ nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập của đất nước hiện nay. Thực trạng thực hiện quyền chính trị của phụ nữ ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu song cũng còn nhiều rào cản khó khăn. Bài viết trình bày những vấn đề lý luận chung về quyền chính trị của phụ nữ và có những đánh giá ban đầu về việc thực hiện quyền chính trị của phụ nữ Việt Nam hiện nay.

Giá trị vững bền của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay

(LLCT) - Trong toàn bộ lịch sử tư tưởng nhân loại, không một tư tưởng nào, học thuyết nào về lịch sử có thể sánh kịp với chủ nghĩa Mác về phương diện khoa học và cách mạng. Bằng việc phát hiện ra những quy luật khách quan của sự vận động, biến đổi của toàn bộ thế giới vật chất và lịch sử loài người, lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng nhân loại, C.Mác đã chỉ ra cho giai cấp vô sản và nhân loại tiến bộ toàn thế giới con đường và biện pháp hiện thực để tự giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột, bất công và xây dựng một chế độ xã hội mới hướng đến sự giải phóng triệt để và phát triển toàn diện con người. 

Tư tưởng của C.Mác về đặc trưng của sở hữu xã hội chủ nghĩa

(LLCT) - Từ nhiều năm nay, vấn đề sở hữu trong CNXH chưa được giải quyết một cách cơ bản, thấu đáo ngay trong lý luận, cho nên việc triển khai trong thực tiễn còn nhiều lúng túng. Sự biến dạng của các quan hệ sở hữu trong hiện thực là một trong những nguyên nhân làm cho hệ thống XHCN lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Do vậy, cần phải nghiên cứu, xem xét vấn đề sở hữu một cách nghiêm túc, làm rõ những đặc trưng của sở hữu XHCN; tiếp tục đổi mới sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể để mang lại hiệu quả thực sự trong thực tế. 

Di sản tư tưởng của C.Mác sống mãi với sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

(LLCT) - C.Mác là nhà cách mạng, nhà lý luận thiên tài, sáng tạo học thuyết lý luận soi sáng cho con đường đấu tranh của giai cấp vô sản, của các dân tộc đi tới xây dựng một xã hội tốt đẹp, thật sự vì con người. Từ khi học thuyết lý luận của C.Mác ra đời, CNTB, đế quốc tìm mọi cách tấn công vào chủ nghĩa Mác, phá hoại phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, nhưng cho đến nay, học thuyết Mác vẫn đứng vững, tiếp tục soi sáng cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân thế giới và Việt Nam.

Tư tưởng chuyên chính vô sản của C.Mác và sự vận dụng sáng tạo ở Việt Nam trong Đổi mới

(LLCT) - Chuyên chính vô sản là một trong những tư tưởng cốt yếu nhất của chủ nghĩa Mác. Sức sống của tư tưởng đó đòi hỏi trong nhận thức và vận dụng phải nắm vững tinh thần khoa học của nó, đồng thời phải có sự phát triển và vận dụng sáng tạo trên cơ sở thực tiễn mới. Chủ trương đổi mới Nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN và phát triển nền kinh tế thị trường XHCN làm nền tảng kinh tế cho nó là sự vận dụng tư tưởng chuyên chính vô sản của C.Mác một cách sáng tạo trong đổi mới ở Việt Nam.

 

C.Mác - Nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại

(LLCT) - C.Mác là nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại, đã có những phát kiến khoa học làm thay đổi cả thế giới, trong đó đặc biệt là quan niệm duy vật về lịch sử và học thuyết về giá trị thặng dư. Khoa học đối với C.Mác là một động lực lịch sử, một lực lượng cách mạng, góp phần vào việc lật đổ xã hội tư bản, giải phóng giai cấp vô sản hiện đại. Ở Việt Nam, Hồ Chí Minh là người đầu tiên tiếp thu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác lên tầm cao mới phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam, từ đó đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Thực hiện nghiêm túc và sát thực tế “Chiến lược cán bộ của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

(LLCT) - Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TW ngày 18-6-1997, Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng vẫn còn nhiều yếu kém, khuyết điểm chậm khắc phục, thậm chí có mặt còn trầm trọng hơn, làm suy giảm uy tín của Đảng, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chế độ. Do vậy, cần có cơ chế, chính sách mới sát thực tế hơn, có tiêu chí, thước đo định lượng, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ của Đảng, Nhà nước và nhân dân một cách thực sự.

Lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước và những vấn đề cần tiếp tục làm sáng tỏ

(LLCT) - Trong học thuyết Mác - Lênin, lý luận về nhà nước có một vị trí rất quan trọng. Nhiều luận điểm của các ông cho đến nay còn nguyên giá trị, trở thành những chỉ dẫn khoa học và cách mạng cho các Đảng cộng sản khi giành được chính quyền bắt tay vào xây dựng nhà nước kiểu mới, trong sạch vững mạnh của mình. Tuy nhiên, một số luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin cũng cần được tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ để bổ sung, phát triển cho phù hợp với bối cảnh mới hiện nay. Đây cũng chính là phương pháp luận khoa học mà các nhà kinh điển luôn đòi hỏi hậu thế phải quán triệt để vận dụng một cách sáng tạo và phù hợp vào điều kiện cụ thể của mỗi nước khi xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Sở hữu nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Một số khuyến nghị chính sách

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước ta nhất quán chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, với nhiều hình thức sở hữu. Trong đó, sở hữu nhà nước và thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm cho nền kinh tế thị trường Việt Nam phát triển theo định hướng XHCN. Tuy nhiên, do chưa tách bạch rõ giữa chức năng đại diện chủ sở hữu với chức năng quản lý nhà nước; tình trạng phân tán, thiếu thống nhất trong thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước... nên hoạt động của các DNNN kém hiệu quả. Do vậy, cần bổ sung, hoàn thiện khung pháp luật về thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước và quản lý DNNN; tăng cường tính minh bạch trong chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước...

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chuẩn của cán bộ lãnh đạo

(LLCT) - Xây dựng đội ngũ cán bộ với việc lựa chọn, sử dụng và đánh cán bộ lãnh đạo, đặc biệt đối với những người đứng đầu, là một trong những vấn đề quan trọng được Hồ Chí Minh rất quan tâm trong tiến trình lãnh đạo cách mạng nước ta, nhất là trước những thay đổi của nhiệm vụ cách mạng cũng như sự vận động, biến đổi của hoàn cảnh khách quan. Bài viết góp phần làm rõ những quan điểm của Hồ Chí Minh về những chuẩn của cán bộ lãnh đạo nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận cho việc lựa chọn, đánh giá, sử dụng cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong điều kiện thực tiễn hiện nay.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lồi sống của cán bộ, đảng viên

(LLCT) - Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở có vai trò hết sức quan trọng trong lãnh đạo, quản lý, tổ chức và điều hành mọi công việc ở địa phương, cơ sở; chăm lo đời sống nhân dân; mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước của được hiện thực hóa vào đời sống nhân dân hay không phụ thuộc rất lớn vào vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Do vậy, việc phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong công tác xây dựng Đảng hiện nay là đặc biệt cấp thiết.

Tầm quan trọng của lãnh đạo nữ nhìn từ các lý luận hiện đại

Tầm quan trọng của lãnh đạo nữ nhìn từ các lý luận hiện đại

(LLCT) - Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các nhà lãnh đạo nữ có phong cách lãnh đạo có thể giống hoặc khác với nam giới, câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có nên coi vấn đề tăng số lượng phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý là quan trọng không? Cần làm như vậy cho “phải phép” hay việc nhiều phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thực sự mang lại lợi ích cho quá trình phát triển của đất nước? Bài viết phân tích những lợi ích và tầm quan trọng của lãnh đạo nữ dựa trên lý luận hiện đại về đại diện chính trị: đại diện chính thức, đại diện mô tả, đại diện biểu tượng và đại diện thực chất. 

Vận dụng một số giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng đội ngũ đảng viên và thanh đảng trong xây dựng Đảng hiện nay

(LLCT) - Trong lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên và thanh đảng là hai vấn đề rất quan trọng được Đảng ta nhận thức sâu sắc và vận dụng sáng tạo, góp phần đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa, hội nhập hiện nay, trước những vấn đề mới nảy sinh, cần tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung về tư cách đảng viên của Đảng; tăng cường dựa vào dân để tiến hành công tác xây dựng Đảng, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên tham nhũng, suy thoái về đạo đức, lối sống.

Trang 10 trong tổng số 39 trang.

Thông tin tuyên truyền