Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Vấn đề sở hữu trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và vận dụng trong thời đại ngày nay

(LLCT) - Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ mục đích cao cả của Đảng Cộng sản là lãnh đạo giai cấp công nhân xây dựng CNCS, phác họa bước tiến trong cải cách xã hội từ CNTB lên CNCS. Cơ sở của bước tiến đó là cải tạo quan hệ sản xuất TBCN thành quan hệ sản xuất XHCN, trong đó nhiệm vụ xóa bỏ chế độ tư hữu TBCN và xây dựng chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất là hạt nhân. Ngày nay, các nước lựa chọn định hướng XHCN phải biết cách thực tiễn hóa quan điểm của Tuyên ngôn trong điều kiện cụ thể của mình sao cho quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế và tạo dư địa lớn nhất cho sự phát triển tiến bộ xã hội. 

Các lời tựa của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và ý nghĩa phương pháp luận khoa học

(LLCT) - Qua 7 Lời tựa mà C.Mác và Ph.Ăngghen viết cho các lần xuất bản khác nhau của Tuyên ngôn chúng ta thấy: Một là, các ông khẳng định những nguyên lý cơ bản được trình bày trong Tuyên ngôn vẫn hoàn toàn đúng, ở đôi chỗ, có một vài chi tiết cần xem lại. Hai là, Tuyên ngôn là một tài liệu lịch sử, đã đáp ứng yêu cầu lịch sử. Ba là, Ph.Ăngghen là một người khiêm tốn, luôn khẳng định luận điểm hạt nhân, tư tưởng cốt lõi của tác phẩm thuộc về C.Mác. Bốn là, có bổ sung một số luận điểm mới cho phù hợp tình hình thực tiễn mới. Năm là, Tuyên ngôn là cương lĩnh chính trị mang tính quốc tế của giai cấp công nhân hiện đại.Sự ra đời của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph. Ăngghen soạn thảo là một tất yếu khách quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của phong trào công nhân. Kể từ khi ra đời, tháng 2-1848 đến nay, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã tròn 170 năm. 

Những biện pháp xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và xây dựng chủ nghĩa cộng sản trong "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản"

(LLCT) - Trong tác phẩm Tuyên ngôncủa Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăng nghen đã đề ra 10 biện pháp nhằm xóa bỏ CNTB và xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, các ông cũng chỉ rõ, các biện pháp này không phải là duy nhất, không nên tuyệt đối hóa mà phải căn cứ vào những điều kiện lịch sử cụ thể của từng nước để sửa đổi cho phù hợp. Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo những nguyên lý, đặc biệt là các biện pháp cách mạng trong Tuyên ngônvào điều kiện thực tế của Việt Nam nên đã giành được những thắng lợi vĩ đại.

Giá trị và hạn chế của chủ nghĩa Mác về vấn đề tôn giáo dưới góc nhìn tôn giáo học

(LLCT) - Khi đề cập đến triết học duy vật lịch sử, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học, C.Mác và Ph.Ăngghen đã bàn luận khá sâu sắc về vấn đề tôn giáo. Nhiều phát hiện của C.Mác và Ph.Ăngghen về vấn đề tôn giáo theo quan điểm duy vật lịch sử và trên lập trường giai cấp vô sản cách mạng đến nay vẫn còn nguyên giá trị khoa học, nhưng không tránh khỏi giới hạn của lịch sử. Bài viết góp phần làm sáng tỏ những giá trị và hạn chế của chủ nghĩa Mác về vấn đề tôn giáo ở ba phương diện: nguồn gốc và bản chất của tôn giáo, quy luật phát triển của tôn giáo, và tương lai.

 

Thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp với việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam

Thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp với việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam

(LLCT) - Năm 2018 thế giới và Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày Tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền (1948-2018)(1). Trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai Hiến pháp 2013 và hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XII trong đời sống xã hội, bài viết phân tích việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, từ đó nêu ra giải pháp tiếp tục thực hiện tốt Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 nhằm mục đích bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay.

Từ Chính phủ kiến thiết Hồ Chí Minh đến Chính phủ kiến tạo hiện nay

(LLCT) - Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tập trung xây dựng Chính phủ kiến thiết quốc gia với các kế sách diệt giặc đói, giặc dốt, thiết lập cơ quan lập pháp, thực hiện tự do tín ngưỡng, lương giáo đoàn kết...; xây dựng chính phủ đoàn kết và quy tụ nhân tài, nỗ lực làm việc, một lòng vì nước vì dân, gương mẫu, nói đi đôi với làm; kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh; phát huy đầy đủ trí tuệ, sức mạnh, trách nhiệm của nhân dân. Những quan điểm của Người đã đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng Chính phủ kiến tạo hiện nay.

Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập và hợp tác quốc tế

(LLCT) - Ngay từ những năm 20 thế kỷ XX, trên hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Người đã nêu tư tưởng muốn làm bạn với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị. Sau Cách mạng Tháng Tám (1945), Người gửi thư cho Đại hội đồng Liên Hợp quốc và các nước lớn thể hiện nguyện vọng Việt Nam muốn gia nhập vào tổ chức Liên Hợp quốc với trách nhiệm cao là giữ gìn hòa bình, chống áp bức, bất công. Tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập và hợp tác quốc tế là những định hướng có tính chất phương pháp luận trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.

Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa trong xây dựng và phát triển đất nước

Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa trong xây dựng và phát triển đất nước

(LLCT) - Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa là một trong những mối quan hệ rất cơ bản phản ánh trình độ và chất lượng của sự phát triển bền vững đất nước. Bài viết góp phần khẳng định tính thống nhất và hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa là cơ sở bảo đảm cho sự phát triển bền vững đất nước trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay. Đồng thời, đặt ra một số vấn đề về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa ở nước ta hiện nay, đưa ra những gợi ý giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, đặc biệt là chú trọng vai trò của chủ thể trách nhiệm trong việc xử lý mối quan hệ này.

Lý luận Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Lý luận về thời kỳ quá độ (TKQĐ) lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) là một trong những nội dung quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin, chỉ giai đoạn chuyển tiếp còn đan xen những yếu tố, đặc điểm của hai hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa (giai đoạn thấp là xã hội chủ nghĩa) với hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa. Việc nhận thức và vận dụng lý luận này ở Việt Nam là một quá trình sáng tạo, bổ sung, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hồ Chí Minh và sự lựa chọn con đường phát triển của dân tộc Việt Nam

Hồ Chí Minh và sự lựa chọn con đường phát triển của dân tộc Việt Nam

(LLCT) - Bài viết khẳng định một trong những cống hiến vĩ đại của Hồ Chí Minh đối với dân tộc là việc xác định con đường cách mạng Việt Nam, đó là giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Con đường đó phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử. Thực tiễn cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã khẳng định con đường của Hồ Chí Minh là đúng đắn và sáng tạo. Chỉ có kiên định con đường đã lựa chọn mới có thể đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hồ Chí Minh với sức mạnh mềm Việt Nam

(LLCT) - Thông qua sự thể hiện của Hồ Chí Minh, sức mạnh mềm Việt Nam có sức hấp dẫn và thuyết phục bởi trong nó hàm chứa và phát triển giá trị chung mà loài người đã đạt được; mang những giá trị chính nghĩa, tiến bộ, văn minh mà nhân loại hướng tới; là mẫu số chung về mục tiêu của các dân tộc và có những đóng góp vào tư tưởng xây dựng một nền hòa bình bền vững trên hành tinh của chúng ta. Chính vì vậy, sức mạnh mềm Việt Nam đã được sự đồng tình, ủng hộ to lớn của nhân loại tiến bộ và giành được những thắng lợi to lớn trong thực hiện mục tiêu giải phóng và phát triển con người Việt Nam.

Một số vấn đề lý luận, thực tiễn thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành pháp luật

(LLCT) - Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng là cơ chế chính trị - pháp lý bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, là phương thức xây dựng pháp luật của Nhà nước, được Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa phương cấp tỉnh thực hiện qua hai giai đoạn “nhà nước hóa”, “cụ thể hóa”, bằng các chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật, các hình thức văn bản pháp luật. Yêu cầu đối với thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thể chế hóa; phát huy tính độc lập, sáng tạo của cơ quan nhà nước trong thể chế hóa; đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật trong đội ngũ đảng viên.

Thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo góp phần kiểm soát quyền hành pháp ở Việt Nam

Thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo góp phần kiểm soát quyền hành pháp ở Việt Nam

(LLCT) - Pháp luật KNTC là công cụ pháp lý quan trọng để công dân, cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, lợi ích của nhà nước, của xã hội và của người khác khi bị xâm phạm. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN), các ngành, các cấp và nhân dân cần phát huy vai trò thực hiện pháp luật KNTC nhằm góp phần kiểm soát chặt chẽ quyền hành pháp, qua đó đẩy lùi các tệ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, hách dịch, thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện quyền hành pháp của cơ quan công quyền.

Bảo vệ Hiến pháp góp phần bảo đảm sự bền vững của chế độ chính trị

(LLCT) - Bảo vệ Hiến pháp, bảo đảm sự tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và xử lý các hành vi vi phạm Hiến pháp là một nội dung quan trọng của xây dựng nhà nước pháp quyền ở các nước trên thế giới.

Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới hiện nay

(LLCT) - Xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của hệ thống chính trị, trong đó công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng, mở đường về nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với những quan điểm sâu sắc và rất thiết thực của Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, việc vận dụng trong xây dựng Nông thôn mới hiện nay là rất cần thiết, thể hiện rõ ở các khâu: nghiên cứu đối tượng, chuẩn bị tốt nội dung, xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, sử dụng phương pháp tuyên truyền hiệu quả.

Trang 10 trong tổng số 38 trang.

Thông tin tuyên truyền