Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Thực hiện pháp luật về quyền của người cao tuổi

Thực hiện pháp luật về quyền của người cao tuổi

(LLCT) - Người cao tuổi được xếp vào nhóm dễ bị tổn thương, cần được pháp luật bảo vệ. Bài viết tổng hợp hệ thống pháp luật quốc tế và Việt Nam về quyền của người cao tuổi, phân tích thực trạng thực thi và kiến nghị các giải pháp thúc đẩy việc thực hiện pháp luật về quyền của người cao tuổi ở Việt Nam.

Nâng cao đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Nâng cao đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

(LLCT) - Đạo đức công vụ là những tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Trong quá trình đổi mới đất nước, do chịu sự tác động tiêu cực từ sự thay đổi các quan hệ xã hội, một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái đạo đức, quan liêu, tham nhũng nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bất bình trong nhân dân. Vì vậy, cần nghiên cứu, đề ra và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao đạo đức công vụ vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Đổi mới tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện

Đổi mới tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện

(LLCT) - Thông báo 160-TB/TW ngày 15-1-2020 của Bộ Chính trị thông báo kết luận về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã xác định:“Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, việc đổi mới, tinh giản hệ thống tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với cấp huyện đang đặt ra rất cấp thiết. Bài viết tập trung làm rõ cơ sở chính trị và thực tiễn, hiệu quả và một số vấn đề đặt ra khi thực hiện mô hình cơ quan Khối Dân vận - Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện.

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và chuyên chính vô sản: Ý nghĩa đối với Việt Nam

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và chuyên chính vô sản: Ý nghĩa đối với Việt Nam

(LLCT) -  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, giữa dân chủ và chuyên chính có mối quan hệ biện chứng với nhau trong quá trình xây dựng xã hội mới. Trong đó, dân chủ là mục tiêu còn chuyên chính vô sản là phương tiện bảo vệ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, lợi dụng những hạn chế trong việc thực hành dân chủ ở nước ta, các thế lực thù địch đang tập trung chống phá cách mạng Việt Nam trên mọi lĩnh vực, trong đó có vấn đề thực thi dân chủ. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu và vận dụng sáng tạo mối quan hệ giữa dân chủ và chuyên chính vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Học tập, làm theo giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên hiện nay

Học tập, làm theo giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên hiện nay

(LLCT) - Bài viết chỉ ra giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tính nhân văn, nhân bản sâu sắc. Giá trị cốt lõi đó là giá trị bền vững cần phải phát huy trong mọi bối cảnh lịch sử, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. Việc quán triệt, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên hiện nay là phải làm cho giá trị cốt lõi đó được lan tỏa, thẩm thấu thông qua những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực đem lại lợi ích cho nhân dân, cho dân tộc Việt Nam. 

Vai trò của Xã hội học trong quản trị công

Vai trò của Xã hội học trong quản trị công

(LLCT) - Các nhà nghiên cứu trên thế giới về quản trị công đều khẳng định một phần nền tảng lý luận của quản trị công được xây dựng trên tri thức xã hội học tổ chức và lý thuyết mạng lưới. Tri thức xã hội học tổ chức góp phần quan trọng trong việc thiết kế và tái thiết kế tổ chức, bộ máy, quy trình hoạt động cho phù hợp với yêu cầu của quản trị công... Do vậy, cần phải tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về lý thuyết và thực nghiệm để đưa xã hội học tổ chức nói riêng và xã hội học nói chung phù hợp với vị thế của một trong các khoa học nền tảng cho nghiên cứu quản trị công.

Quan điểm về sự vận dụng những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước

Quan điểm về sự vận dụng những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước

(LLCT) - Việc vận dụng và phát triển những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước là yêu cầu tất yếu, khách quan trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Nhưng vận dụng như thế nào, theo nguyên tắc nào? Bài viết phân tích các quan điểm cần quán triệt trong quá trình vận dụng, bảo đảm sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Giá trị cốt lõi của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Giá trị cốt lõi của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Bài viết trình bày những sáng tạo lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh về con đường xây dựng xã hội mới ở Việt Nam. Hồ Chí Minh đã lựa chọn mục tiêu CNXH - một mô hình “cách mạng đến nơi” và xác lập được những giá trị cốt lõi trong mô hình CNXH Việt Nam. Đây là cơ sở vững chắc để đấu tranh với những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch phủ nhận con đường đi lên CNXH ở nước ta hiện nay.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015-2020

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015-2020

(LLCT) - Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng thuộc chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, trước hết là của cấp uỷ và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy hoặc cơ quan chuyên trách của cấp ủy trực tiếp tiến hành. Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ

Phát huy truyền thống đoàn kết trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhân tố quyết định thành công của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát huy truyền thống đoàn kết trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhân tố quyết định thành công của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành công trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ nhiều năm liền được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương công nhận, xếp loại “tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Thành tích này có nhiều nguyên nhân mà một trong những nguyên nhân đóng vai trò quyết định là việc phát huy có hiệu quả truyền thống đoàn kết Trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao

Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao

(LLCT) - Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là một trong những đảng bộ lớn, có vai trò quan trọng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Hiện toàn Đảng bộ Học viện có 33 đảng bộ, chi bộ cơ sở, trong đó có 127 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 1.869 đảng viên phân bố ở các chi, đảng bộ đơn vị chức năng, đơn vị nghiên cứu, giảng dạy tại Trung tâm Học viện, các Học viện trực thuộc tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. 

Một số điểm mới về hệ thống chính trị trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Một số điểm mới về hệ thống chính trị trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, dân chủ, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực là yêu cầu quan trọng trong quá trình đổi mới ở nước ta. Toàn Đảng tiến hành đại hội các cấp tiến tới Đại hội XIII trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đã xác định nhiều điểm đột phá trong đổi mới hệ thống chính trị, đó là: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền; đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong bối cảnh mới.

Mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(LLCT) - Ở Việt Nam, sau gần 35 năm đổi mới, mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân từng bước được điều chỉnh phù hợp với trình độ của nền kinh tế và cam kết hội nhập quốc tế, song vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra đang cản trở sự phát triển của đất nước. Bài viết phân tích những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và nguyên nhân trong mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân ở Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị giải quyết hài hòa mối quan hệ này trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.

Một số kiến nghị về chính sách của Đảng đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Một số kiến nghị về chính sách của Đảng đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(LLCT) - Theo chủ trương, chính sách của Đảng ta, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có mặt ở Việt Nam hơn 30 năm. Bên cạnh những kết quả đạt được về mặt chính sách và những thành tựu mà kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mang lại; bài viết cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong chính sách đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta hiện nay. Từ đó, gợi mở một số hàm ý chính sách đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc ban hành một Nghị quyết riêng về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, xác định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những động lực của nền kinh tế.

Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong mô hình tăng trưởng tại Việt Nam

Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong mô hình tăng trưởng tại Việt Nam

(LLCT) - Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN và ĐMST) là chìa khóa quan trọng để chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế (TTKT) từ chiều rộng sang chiều sâu. Những năm qua, KHCN và ĐMST của Việt Nam đã thể hiện khá tốt vai trò này, song vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần khắc phục. Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của KHCN và ĐMST trong mô hình tăng trưởng kinh tế nước ta trong thời gian tới

Trang 2 trong tổng số 41 trang.

Thông tin tuyên truyền