Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Triết lý nhân sinh trong tư tưởng khoan dung tôn giáo của Hồ Chí Minh

Triết lý nhân sinh trong tư tưởng khoan dung tôn giáo của Hồ Chí Minh

(LLCT) - Kế thừa truyền thống khoan dung tôn giáo của dân tộc, Hồ Chí Minh đã phát triển, nâng tầm thành tư tưởng khoan dung tôn giáo mang bản chất nhân văn của người cộng sản. Đây chính là một trong những yếu tố góp phần hình thành triết lý nhân sinh Hồ Chí Minh. Và chính triết lý nhân sinh ấy đã tạo nên giá trị nhân văn sâu sắc trong tư tưởng của Người về khoan dung tôn giáo; từ đó góp phần tập hợp, đoàn kết đồng bào tôn giáo vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc phục vụ sự nghiệp cách mạng.

Từ góc độ văn hóa nhận thức về sự lựa chọn con đường Cách mạng Tháng Mười của Hồ Chí Minh

(LLCT) - Hồ Chí Minh lựa chọn theo con đường cách mạng vô sản xuất phát từ sự nhìn nhận thang giá trị cao nhất của văn hóa là giải phóng dân tộc và giải phóng con người. Người lựa chọn đi theo Cách mạng Tháng Mười vì những giá trị lý luận và thực tiễn của cuộc cách mạng này, với các giá trị văn hóa phù hợp với giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị hiện nay

(LLCT)- Tư tưởng chính trị trong Đảng là lĩnh vực quan trọng, liên quan đến nền tảng tư tưởng, lý tưởng chính trị, niềm tin của cán bộ, đảng viên với sự nghiệp của Đảng, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Ra đời 70 năm trước (1947), nội dung tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong đó, có đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng.

Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới

(LLCT) - Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Công đoàn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Cơ chế giám sát của tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú đối với Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp

Cơ chế giám sát của tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú đối với Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp

(LLCT) - Trước yêu cầu nhiệm vụ đổi mới toàn diện đất nước, đổi mới công tác xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ mới, công tác giám sát đã được Đảng đề cập, nhấn mạnh trong Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 9 khóa IX về vị trí, vai trò công tác giám sát và yêu cầu phải thực hiện tốt công tác giám sát trong Đảng và trong toàn hệ thống chính trị; đề cập đến nhiệm vụ giám sát của Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. 

Bài học “Ý Đảng hợp với lòng dân” trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

(LLCT) - Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc là “một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX”(1).

Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về cấu trúc của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(LLCT) - Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nội dung lớn trong đường lối đổi mới của Đảng ta. Qua thực tiễn, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không ngừng được phát triển, ngày càng hoàn thiện. Song do là một mô hình mới, chưa có tiền lệ trong lịch sử, nên nhận thức và vận hành vẫn còn những vấn đề chưa tỏ tường, trong đó có cấu trúc của chính nền kinh tế này. Vì vậy, nghiên cứu cấu trúc kinh tế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhằm tham góp để làm rõ hơn con đường và mô hình phát triển mà Việt Nam đã lựa chọn.

Thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước trong quá trình hội nhập quốc tế

(LLCT) - Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay, Nhà nước cần phải coi trọng và thực hiện tốt hơn nữa chức năng xã hội. Việc thực hiện tốt chức năng xã hội sẽ thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa diễn ra thuận lợi hơn, cũng cố địa vị lãnh đạo của Đảng, góp phần vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Quan điểm của Đảng về công bằng xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

(LLCT) - Công bằng xã hội không chỉ có tác động mạnh mẽ, tích cực trong lĩnh vực kinh tế, mà còn đóng vai trò điều chỉnh quan hệ giữa con người với con người trong các lĩnh vực chính trị, xã hội, đạo đức... Do vậy, công bằng xã hội xuất phát từ sự tự nguyện,nó vừa tạo nên trạng thái ổn định của xã hội, vừa tạo nên những điều kiện cần thiết thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng tiến bộ. Bên cạnh đó, công bằng xã hội còn là điều kiện để mỗi cá nhân có thể phát huy cao nhất khả năng của bản thân trong quá trình hoạt động xã hội, giúp sự phát triển của mỗi người ngày càng toàn diện hơn.

Chủ trương của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và đạo đức nghề nghiệp ngành y

Chủ trương của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và đạo đức nghề nghiệp ngành y

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đặc biệt quan tâm, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế và đạo đức nghề nghiệp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từ đó nâng cao y đức đội ngũ cán bộ y tế.

Những chỉ dẫn của chủ nghĩa Mác -Lênin về kinh tế kế hoạch, kinh tế hàng hóa trong Chủ nghĩa xã hội

(LLCT) - Kế thừa quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đã vận dụng trong thực tiễn nước Nga sau Cách mạng tháng Mười, thông qua Chính sách kinh tế cộng sản thời chiến. Tuy nhiên, từ thực tiễn cụ thể của đất nước và thế giới, Lênin đã bổ sung, phát triển nhiều quan niệm mới thông qua Chính sách kinh tế mới (NEP). Đây thực chất là quan niệm về chính sách kinh tế hàng hóa sau này.

Về “tài liệu đặc biệt”, “tài liệu sống” trong huấn luyện cán bộ theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trong bài Nói về công tác huấn luyện và học tập (5-1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập đến một loại tài liệu đặc biệt: những kinh nghiệm do những người đi học mang đến. Để nâng cao chất lượng việc dạy học lý luận chính trị, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức của một số cán bộ, đảng viên hiện nay, việc khai thác và phát huy tài liệu này có ý nghĩa thiết thực.

Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo đến thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo thời kỳ đổi mới*

Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo đến thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo thời kỳ đổi mới*

(LLCT) - Quan điểm xem đói nghèo là “giặc”, phải quyết tâm “đánh đuổi ”và “tiêu diệt”, nhằm mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho con người đã thể hiện sâu sắc triết lý nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Thấm nhuần triết lý phát triển Hồ Chí Minh về xóa đói, giảm nghèo trong quản lý phát triển xã hội, đòi hỏi phải coi việc xóa đói, giảm nghèo là một trong những tiêu chí, thước đo quan trọng đánh giá về tính đúng đắn của chính sách xã hội, tính nhân văn của thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng.  

Chính sách kinh tế mới của V.L.Lênin và ý nghĩa thời đại

(LLCT) - Một trong những di sản lý luận quan trọng nhất của V.I.Lênin về xây dựng CNXH đó là Chính sách Kinh tế mới được soạn thảo năm 1921 đến nay vẫn có ý nghĩa thời đại to lớn, nhất là trong công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay. 

Một số giải pháp chủ yếu nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ lãnh đạo hiện nay

(LLCT) - Chính trị như V.I. Lênin nói, là lĩnh vực quan hệ đến hàng triệu con người. Do vậy, những người hoạt động chính trị chuyên nghiệp, những cán bộ lãnh đạo chính trị là những người đảm đương công việc thật sự quan trọng và to lớn. Họ phải có hệ thống giá trị chứa đựng tài năng, phẩm chất vì mọi người, vì sự tiến bộ xã hội để được mọi người hưởng ứng và tự nguyện đi theo.

Trang 11 trong tổng số 36 trang.