Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa trong xây dựng và phát triển đất nước

Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa trong xây dựng và phát triển đất nước

(LLCT) - Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa là một trong những mối quan hệ rất cơ bản phản ánh trình độ và chất lượng của sự phát triển bền vững đất nước. Bài viết góp phần khẳng định tính thống nhất và hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa là cơ sở bảo đảm cho sự phát triển bền vững đất nước trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay. Đồng thời, đặt ra một số vấn đề về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa ở nước ta hiện nay, đưa ra những gợi ý giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, đặc biệt là chú trọng vai trò của chủ thể trách nhiệm trong việc xử lý mối quan hệ này.

Lý luận Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Lý luận về thời kỳ quá độ (TKQĐ) lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) là một trong những nội dung quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin, chỉ giai đoạn chuyển tiếp còn đan xen những yếu tố, đặc điểm của hai hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa (giai đoạn thấp là xã hội chủ nghĩa) với hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa. Việc nhận thức và vận dụng lý luận này ở Việt Nam là một quá trình sáng tạo, bổ sung, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hồ Chí Minh và sự lựa chọn con đường phát triển của dân tộc Việt Nam

Hồ Chí Minh và sự lựa chọn con đường phát triển của dân tộc Việt Nam

(LLCT) - Bài viết khẳng định một trong những cống hiến vĩ đại của Hồ Chí Minh đối với dân tộc là việc xác định con đường cách mạng Việt Nam, đó là giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Con đường đó phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử. Thực tiễn cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã khẳng định con đường của Hồ Chí Minh là đúng đắn và sáng tạo. Chỉ có kiên định con đường đã lựa chọn mới có thể đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hồ Chí Minh với sức mạnh mềm Việt Nam

(LLCT) - Thông qua sự thể hiện của Hồ Chí Minh, sức mạnh mềm Việt Nam có sức hấp dẫn và thuyết phục bởi trong nó hàm chứa và phát triển giá trị chung mà loài người đã đạt được; mang những giá trị chính nghĩa, tiến bộ, văn minh mà nhân loại hướng tới; là mẫu số chung về mục tiêu của các dân tộc và có những đóng góp vào tư tưởng xây dựng một nền hòa bình bền vững trên hành tinh của chúng ta. Chính vì vậy, sức mạnh mềm Việt Nam đã được sự đồng tình, ủng hộ to lớn của nhân loại tiến bộ và giành được những thắng lợi to lớn trong thực hiện mục tiêu giải phóng và phát triển con người Việt Nam.

Một số vấn đề lý luận, thực tiễn thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành pháp luật

(LLCT) - Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng là cơ chế chính trị - pháp lý bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, là phương thức xây dựng pháp luật của Nhà nước, được Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa phương cấp tỉnh thực hiện qua hai giai đoạn “nhà nước hóa”, “cụ thể hóa”, bằng các chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật, các hình thức văn bản pháp luật. Yêu cầu đối với thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thể chế hóa; phát huy tính độc lập, sáng tạo của cơ quan nhà nước trong thể chế hóa; đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật trong đội ngũ đảng viên.

Thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo góp phần kiểm soát quyền hành pháp ở Việt Nam

Thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo góp phần kiểm soát quyền hành pháp ở Việt Nam

(LLCT) - Pháp luật KNTC là công cụ pháp lý quan trọng để công dân, cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, lợi ích của nhà nước, của xã hội và của người khác khi bị xâm phạm. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN), các ngành, các cấp và nhân dân cần phát huy vai trò thực hiện pháp luật KNTC nhằm góp phần kiểm soát chặt chẽ quyền hành pháp, qua đó đẩy lùi các tệ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, hách dịch, thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện quyền hành pháp của cơ quan công quyền.

Bảo vệ Hiến pháp góp phần bảo đảm sự bền vững của chế độ chính trị

(LLCT) - Bảo vệ Hiến pháp, bảo đảm sự tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và xử lý các hành vi vi phạm Hiến pháp là một nội dung quan trọng của xây dựng nhà nước pháp quyền ở các nước trên thế giới.

Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới hiện nay

(LLCT) - Xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của hệ thống chính trị, trong đó công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng, mở đường về nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với những quan điểm sâu sắc và rất thiết thực của Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, việc vận dụng trong xây dựng Nông thôn mới hiện nay là rất cần thiết, thể hiện rõ ở các khâu: nghiên cứu đối tượng, chuẩn bị tốt nội dung, xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, sử dụng phương pháp tuyên truyền hiệu quả.

Sự vận dụng sáng tạo các luận điểm của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” vào các văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Cách đây 170 năm, năm 1848, C.Mác và Ph.Ăngghen, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản thế giới đã cho xuất bản cương lĩnh chính trị đầu tiên của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản  - vạch ra cơ sở lý luận, chiến lược, sách lược và phương pháp cách mạng cho những người cộng sản toàn thế giới nhằm lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa, xóa bỏ mọi áp bức bất công, thực hiện giải phóng triệt để đối với con người.

 

Nhận thức lý luận của Đảng về quyền con người: Giá trị cốt lõi và những vấn đề cần bổ sung, phát triển

(LLCT) - Sau 30 năm đổi mới đất nước, nhận thức lý luận của Đảng về quyền con người đã có bước phát triển quan trọng. Quyền con người, quyền công dân được Đảng, Nhà nước tôn trọng, bảo vệ, được bảo đảm bằng Hiến pháp, pháp luật. Tuy vậy, nhận thức lý luận của Đảng về quyền con người còn có những điểm chưa ngang tầm với xu thế của thời đại, chưa luận giải thuyết phục nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn… Do vậy, cần phải bổ sung, phát triển lý luận về quyền con người, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về “cách lãnh đạo" và vận dụng trong lãnh đạo hiện nay

Quan điểm của Hồ Chí Minh về “cách lãnh đạo" và vận dụng trong lãnh đạo hiện nay

(LLCT) - Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (1947) của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng hệ thống những luận điểm, chỉ dẫn sâu sắc về thái độ và phương pháp làm việc, nhất là về cách thức lãnh đạo. Dựa vào việc phân tích một khuynh hướng nghiên cứu mới của khoa học lãnh đạo hiện đại - Kiến tạo tri thức như chức năng của lãnh đạo, bài viết làm sáng tỏ hơn và khẳng định giá trị khoa học mang tính thời đại trong những luận điểm về “Cách lãnh đạo”. Qua đó gợi mở hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong nghiên cứu, đào tạo và thực hành lãnh đạo trong bối cảnh thế giới “phẳng” ngày nay.

Nhà nước kiến tạo phát triển - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

(LLCT) - Nhà nước kiến tạo phát triển là một khái niệm để chỉ nhà nước có vai trò to lớn trong việc dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế ở tốc độ cao hơn các nhà nước truyền thống và hiện được nhiều quốc gia vận dụng. Từ cách tiếp cận nhà nước của triết học Mác - Lênin thì nhà nước kiến tạo phát triển là một hình thức nhà nước, và nó cũng có thể vận dụng vào các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Lý luận và thực tiễn nhà nước kiến tạo phát triển thế giới có ý nghĩa tham khảo đối với quá trình hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

(LLCT) - Kiểm soát quyền lực nhà nước là vấn đề trọng tâm trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ở tất cả các quốc gia. Mục đích của việc kiểm soát quyền lực nhà nước là để ngăn chặn sự tha hóa quyền lực, chuyên quyền, độc đoán trong việc thực thi quyền lực nhà nước, bảo đảm mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền theo quan điểm Hồ Chí Minh

(LLCT) - Đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền của Đảng nói riêng là người trực tiếp tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, theo Hồ Chí Minh yêu cầu trước hết phải xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên truyền có phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, thạo kỹ năng, thạo tuyên truyền, thạo nói, thạo viết...

Hội nhập quốc tế về kinh tế với ổn định chính trị - xã hội

Hội nhập quốc tế về kinh tế với ổn định chính trị - xã hội

(LLCT) - Quá trình hội nhập kinh tế  quốc tế đang đặt ra những thách thức, đó là: nguy cơ thất nghiệp và tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng có thể dẫn đến những bất ổn về chính trị - xã hội; những nguy cơ đối với độc lập, chủ quyền, sự lựa chọn định hướng chính trị... Đòi hỏi chúng ta phải “chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế gắn liền với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ” nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực từ quá trình hội nhập. Cụ thể là: tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao khả năng cạnh tranh; đón đầu các thành tựu khoa học - công nghệ và quản lý tiên tiến của thế giới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Trang 4 trong tổng số 31 trang.