Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Thực hiện nghiêm túc và sát thực tế “Chiến lược cán bộ của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

(LLCT) - Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TW ngày 18-6-1997, Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng vẫn còn nhiều yếu kém, khuyết điểm chậm khắc phục, thậm chí có mặt còn trầm trọng hơn, làm suy giảm uy tín của Đảng, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chế độ. Do vậy, cần có cơ chế, chính sách mới sát thực tế hơn, có tiêu chí, thước đo định lượng, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ của Đảng, Nhà nước và nhân dân một cách thực sự.

Lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước và những vấn đề cần tiếp tục làm sáng tỏ

(LLCT) - Trong học thuyết Mác - Lênin, lý luận về nhà nước có một vị trí rất quan trọng. Nhiều luận điểm của các ông cho đến nay còn nguyên giá trị, trở thành những chỉ dẫn khoa học và cách mạng cho các Đảng cộng sản khi giành được chính quyền bắt tay vào xây dựng nhà nước kiểu mới, trong sạch vững mạnh của mình. Tuy nhiên, một số luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin cũng cần được tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ để bổ sung, phát triển cho phù hợp với bối cảnh mới hiện nay. Đây cũng chính là phương pháp luận khoa học mà các nhà kinh điển luôn đòi hỏi hậu thế phải quán triệt để vận dụng một cách sáng tạo và phù hợp vào điều kiện cụ thể của mỗi nước khi xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Sở hữu nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Một số khuyến nghị chính sách

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước ta nhất quán chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, với nhiều hình thức sở hữu. Trong đó, sở hữu nhà nước và thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm cho nền kinh tế thị trường Việt Nam phát triển theo định hướng XHCN. Tuy nhiên, do chưa tách bạch rõ giữa chức năng đại diện chủ sở hữu với chức năng quản lý nhà nước; tình trạng phân tán, thiếu thống nhất trong thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước... nên hoạt động của các DNNN kém hiệu quả. Do vậy, cần bổ sung, hoàn thiện khung pháp luật về thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước và quản lý DNNN; tăng cường tính minh bạch trong chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước...

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chuẩn của cán bộ lãnh đạo

(LLCT) - Xây dựng đội ngũ cán bộ với việc lựa chọn, sử dụng và đánh cán bộ lãnh đạo, đặc biệt đối với những người đứng đầu, là một trong những vấn đề quan trọng được Hồ Chí Minh rất quan tâm trong tiến trình lãnh đạo cách mạng nước ta, nhất là trước những thay đổi của nhiệm vụ cách mạng cũng như sự vận động, biến đổi của hoàn cảnh khách quan. Bài viết góp phần làm rõ những quan điểm của Hồ Chí Minh về những chuẩn của cán bộ lãnh đạo nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận cho việc lựa chọn, đánh giá, sử dụng cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong điều kiện thực tiễn hiện nay.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lồi sống của cán bộ, đảng viên

(LLCT) - Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở có vai trò hết sức quan trọng trong lãnh đạo, quản lý, tổ chức và điều hành mọi công việc ở địa phương, cơ sở; chăm lo đời sống nhân dân; mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước của được hiện thực hóa vào đời sống nhân dân hay không phụ thuộc rất lớn vào vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Do vậy, việc phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong công tác xây dựng Đảng hiện nay là đặc biệt cấp thiết.

Tầm quan trọng của lãnh đạo nữ nhìn từ các lý luận hiện đại

Tầm quan trọng của lãnh đạo nữ nhìn từ các lý luận hiện đại

(LLCT) - Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các nhà lãnh đạo nữ có phong cách lãnh đạo có thể giống hoặc khác với nam giới, câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có nên coi vấn đề tăng số lượng phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý là quan trọng không? Cần làm như vậy cho “phải phép” hay việc nhiều phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thực sự mang lại lợi ích cho quá trình phát triển của đất nước? Bài viết phân tích những lợi ích và tầm quan trọng của lãnh đạo nữ dựa trên lý luận hiện đại về đại diện chính trị: đại diện chính thức, đại diện mô tả, đại diện biểu tượng và đại diện thực chất. 

Vận dụng một số giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng đội ngũ đảng viên và thanh đảng trong xây dựng Đảng hiện nay

(LLCT) - Trong lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên và thanh đảng là hai vấn đề rất quan trọng được Đảng ta nhận thức sâu sắc và vận dụng sáng tạo, góp phần đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa, hội nhập hiện nay, trước những vấn đề mới nảy sinh, cần tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung về tư cách đảng viên của Đảng; tăng cường dựa vào dân để tiến hành công tác xây dựng Đảng, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên tham nhũng, suy thoái về đạo đức, lối sống.

"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" và sự phát triển chủ nghĩa Mác ở Nhật Bản

(LLCT) - Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được xuất bản lần đầu trên báo Heimin Shinbun (Báo Nhân dân) ở Nhật Bản vào năm 1904, do Shusui Koutoku(2) và Toshihiko Sakai(3) dịch từ phiên bản tiếng Anh của Samuel Moore. Tuy nhiên, người dân Nhật Bản không thể đọc vì tờ báo này đã bị chính phủ quân phiệt cấm. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được xuất bản lần thứ 2 trên số đầu tiên của “Shakaishugu-Kenkyu (Nghiên cứu xã hội chủ nghĩa)” của Toshihiko Sakai vào năm 1906, nhưng cũng bị chính phủ cấm.  Tuy nhiên, vào thời điểm đó, giáo viên của ông là GS. Sinzo Koizumi từ Anh Quốc trở về Nhật Bản, đưa bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản bằng tiếng Anh cho Nosaka đọc. 

Vấn đề môi trường, phát triển và tính bền vững trong tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Ấn Độ

(LLCT) - Đảng Cộng sản Ấn Độ tự gọi mình là “đội tiên phong cách mạng của giai cấp công nhân Ấn Độ”. Hệ tư tưởng chính trị của họ tập trung vào chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản và thành lập “nhà nước chuyên chính của giai cấp vô sản.” Các nguyên tắc của Mác và Lênin đã dẫn dắt các hoạt động của Đảng. Mục tiêu tuyên bố của CPI-M là giải phóng quần chúng và tìm cách chấm dứt “tình trạng người bóc lột người “. Đảng hiện nay tập trung ít nhiều ở các bang như Tripura và Kerala.

"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" và chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc

(LLCT) - Trong 170 năm qua, Tuyên ngôn, với những đặc điểm nổi bật của nó, cả về mặt lý luận và thực tiễn, luôn đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ làm thay đổi diện mạo của toàn thế giới, mà còn làm thay đổi tiến trình lịch sử của Trung Quốc. Dưới sự chỉ dẫn của những tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác như Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác, vận dụng cụ thể chủ nghĩa Mác vào điều kiện lịch sử của đất nước, phát triển tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý luận CNXH đặc sắc Trung Quốc, đồng thời lãnh đạo nhân dân Trung Quốc liên tiếp giành thắng lợi cách mạng, xây dựng CNXH. Ngày nay, Tuyên ngôn vẫn mang giá trị lịch sử và ý nghĩa hiện thực quan trọng để Trung Quốc đi sâu quán triệt, thực hiện tinh thần Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiên trì tư tưởng CNXH đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, thực hiện hiện đại hóa XHCN và phục hưng dân tộc.

170 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và mô hình kinh tế - xã hội của nước Nga đương đại

(LLCT) - 170 năm qua, kể từ ngày C.Mác và Ph.Ăngghen cho ra đời Tuyêngôcủa Đảng Cộng sản, đã tạo ra một bước ngoặt to lớn trong lịch sử của chủ nghĩa Mác và toàn bộ phong trào cộng sản thế giới, đúng như V.I. Lênin đã nhận định: “Cuốn sách nhỏ ấy có giá trị bằng hàng ngàn bộ sách, tinh thần của nó đến bây giờ vẫn cổ vũ và thúc đẩy giai cấp vô sản tiến hành đấu tranh có tổ chức ở tất cả các quốc gia văn minh trên toàn thế giới”.

Tác động của "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" đối với cách mạng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(LLCT) - Tôi rất vinh dự được thay mặt cho Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào đến dự Hội thảo khoa học với chủ đề: “Lý luận và giá trị thực tiễn trong thời đại ngày nay - Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, là Hội thảo có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng Cộng sản và những người cộng sản để khẳng định lại quan điểm, lập trường của những đảng kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, cũng như nguyên lý tư tưởng cơ bản của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sảnlàm nền tảng lý luận và kim chỉ nam cho hành động của đảng. Hội thảo lần này sẽ làm phong phú thêm kho tàng lý luận và thực tiễn cho các Đảng Cộng sản nói chung, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nói riêng.

Vấn đề sở hữu trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và vận dụng trong thời đại ngày nay

(LLCT) - Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ mục đích cao cả của Đảng Cộng sản là lãnh đạo giai cấp công nhân xây dựng CNCS, phác họa bước tiến trong cải cách xã hội từ CNTB lên CNCS. Cơ sở của bước tiến đó là cải tạo quan hệ sản xuất TBCN thành quan hệ sản xuất XHCN, trong đó nhiệm vụ xóa bỏ chế độ tư hữu TBCN và xây dựng chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất là hạt nhân. Ngày nay, các nước lựa chọn định hướng XHCN phải biết cách thực tiễn hóa quan điểm của Tuyên ngôn trong điều kiện cụ thể của mình sao cho quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế và tạo dư địa lớn nhất cho sự phát triển tiến bộ xã hội. 

Các lời tựa của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và ý nghĩa phương pháp luận khoa học

(LLCT) - Qua 7 Lời tựa mà C.Mác và Ph.Ăngghen viết cho các lần xuất bản khác nhau của Tuyên ngôn chúng ta thấy: Một là, các ông khẳng định những nguyên lý cơ bản được trình bày trong Tuyên ngôn vẫn hoàn toàn đúng, ở đôi chỗ, có một vài chi tiết cần xem lại. Hai là, Tuyên ngôn là một tài liệu lịch sử, đã đáp ứng yêu cầu lịch sử. Ba là, Ph.Ăngghen là một người khiêm tốn, luôn khẳng định luận điểm hạt nhân, tư tưởng cốt lõi của tác phẩm thuộc về C.Mác. Bốn là, có bổ sung một số luận điểm mới cho phù hợp tình hình thực tiễn mới. Năm là, Tuyên ngôn là cương lĩnh chính trị mang tính quốc tế của giai cấp công nhân hiện đại.Sự ra đời của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph. Ăngghen soạn thảo là một tất yếu khách quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của phong trào công nhân. Kể từ khi ra đời, tháng 2-1848 đến nay, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã tròn 170 năm. 

Những biện pháp xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và xây dựng chủ nghĩa cộng sản trong "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản"

(LLCT) - Trong tác phẩm Tuyên ngôncủa Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăng nghen đã đề ra 10 biện pháp nhằm xóa bỏ CNTB và xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, các ông cũng chỉ rõ, các biện pháp này không phải là duy nhất, không nên tuyệt đối hóa mà phải căn cứ vào những điều kiện lịch sử cụ thể của từng nước để sửa đổi cho phù hợp. Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo những nguyên lý, đặc biệt là các biện pháp cách mạng trong Tuyên ngônvào điều kiện thực tế của Việt Nam nên đã giành được những thắng lợi vĩ đại.

Trang 4 trong tổng số 33 trang.