Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Quan điểm của Hồ Chí Minh về “Người lãnh đạo, người đày tớ” thật trung thành của nhân dân

(LLCT) - Trước yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, trước sức cám dỗ của quyền lực, trước sự tác động của văn hóa thực dụng…một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức  lối sống, xa rời chức trách “người đày tớ nhân dân”. Thực trạng này trực tiếp đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng. Do đó,  mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần chỉ dẫn của Người, Đảng phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn, cho Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh”, là người lãnh đạo xứng đáng, là người đày tớ thật sự trung thành của nhân dân.

Học tập và làm theo cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có cách làm việc mẫu mực, là tấm gương sáng cho toàn Đảng và toàn dân ta noi theo. Người đã để lại cho chúng ta nhiều chỉ dẫn quý báu về phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả.

Vấn đề gia đình trong tư tưởng triết học của C.Mác, Ph.Ăngghen

(LLCT) - Gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ đối với xã hội, đất nước, mà với mỗi bản thân con người. Phát huy vai trò tích cực của gia đình, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong mỗi gia đình hiện nay, xây dựng gia đình văn hóa là góp phần quyết định xây dựng xã hội mới ổn định, dân chủ, văn minh.

Học theo cách đọc, cách nói và cách viết của Bác Hồ

(LLCT) - Sinh thời, Bác Hồ luôn phấn đấu, rèn luyện bằng sự nỗ lực của bản thân để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng. Bằng con đường tự học tập, tự nghiên cứu kiên trì, Bác đã có được một trình độ học vấn uyên bác, tầm hiểu biết toàn diện và sâu rộng. Bác để lại cho chúng ta nhiều bài học, kinh nghiệm và những chỉ dẫn quý báu về cách đọc, cách nói và cách viết.     

 

Năng lực lãnh đạo chiến lược - quan niệm, vấn đề và giải pháp

(LLCT) - Năng lực lãnh đạo chiến lược, trước hết phải gắn liền với phẩm chất lãnh đạo, đồng thời là chính phẩm chất ấy. Phẩm chất đạo đức, nhân cách quy định năng lực và năng lực biểu hiện phẩm chất. Đây là sự thống nhất hữu cơ giữa đạo đức, chính trị với tiềm lực tư tưởng, thực lực trí tuệ, bản lĩnh của nhà lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp chiến lược.

Đổi mới quản lí phát triển văn hóa - kết quả và giải pháp nâng cao

(LLCT) - Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần được xác định là một trong ba trụ cột của sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước. Sau gần ba mươi năm đổi mới, văn hoá Việt Nam đã có những biến đổi sâu sắc. Đời sống văn hoá Việt đã phát triển lên một tầm cao mới, đa dạng và phong phú, các loại hình văn hoá - nghệ thuật truyền thống được bảo tồn và phát huy, đồng thời, các loại hình văn hoá - nghệ thuật của thế giới được tiếp thu rộng rãi, quyền tự do văn hoá được mở rộng. Đạt được những kết quả quan trọng đó, một trong những nhân tố quyết định là sự đổi mới quản lý phát triển văn hóa.
 
Một số vấn đề đặt ra đối với giai cấp nông dân Việt Nam hiện nay

Một số vấn đề đặt ra đối với giai cấp nông dân Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Ngày 10-4-2013, Bộ Chính trị (Khoá XI) đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế đã tạo động lực mới phát triển kinh tế - xã hội, đưa nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện hơn. Song, hội nhập quốc tế cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với sự phát triển của giai cấp nông dân hiện nay.

Ý nghĩa lịch sử và giá trị bền vững của Đề cương văn hóa Việt Nam

(LLCT) - Đề cương văn hóa Việt Nam là một văn kiện quan trọng của Đảng, do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo năm 1943. Đề cương ra đời như ngọn đèn pha soi rọi cho nền văn hóa cách mạng phát triển trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. 70 năm qua, Đề cương Văn hóa Việt Nam vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử và hiện thực sâu sắc, chỉ đạo tiến trình phát triển văn hóa ở nước ta hiện nay.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sử dụng cán bộ

(LLCT) - Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Hồ Chí Minh đã quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo, sử dụng cán bộ, giao cho họ những trọng trách và giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giao phó. Để có được những cán bộ ưu tú một lòng vì Đảng, vì dân, theo Hồ Chí Minh trong sử dụng cán bộ phải hiểu biết cán bộ, khéo dùng cán bộ, cất nhắc cán bộ, thương yêu giúp đỡ cán bộ và còn phải phê bình, khen thưởng cán bộ. 

C.Mác và Ph.Ăngghen bàn về cơ sở tồn tại và biến đổi của tôn giáo

(LLCT) - Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, thuộc thượng tầng kiến trúc xã hội, có quan hệ mật thiết và chịu sự chi phối của tồn tại xã hội.

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về thể chế cộng hòa xã hội chủ nghĩa

(LLCT) - Kế thừa những giá trị về hình thức cộng hòa dưới thể chế cộng hòa tư sản, tổng kết kinh nghiệm của Công xã Pari và mô hình Xô viết, Mác, Ăngghen và sau này là Lênin đã phác họa về thể chế cộng hòa vô sản (hay thể chế cộng hòa xã hội chủ nghĩa). 

Cơ sở của mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân

(LLCT) - Quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân đã trở thành nguồn sức mạnh và truyền thống vô cùng quý báu. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, những hạn chế, yếu kém trong bộ máy Đảng, Nhà nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới lòng tin và mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, thậm chí có ý kiến băn khoăn rằng, cơ sở của mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân phải chăng đã bị xói mòn, thay đổi? Thực tế đó đặt ra yêu cầu nhìn nhận những cơ sở của mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân một cách khoa học.

 

Một số quan điểm về giáo dục trong tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục của đất nước. Người đã có những chỉ dẫn hết sức quý báu về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục... nhằm phát triển một nền giáo dục toàn diện. Những chỉ dẫn đó không chỉ có giá trị trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục của đất nước thời đó, mà vẫn còn nguyên giá trị định hướng, soi đường cho công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo của nước ta hiện nay.

 

Vận dụng kinh nghiệm phát huy sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế trong chiến tranh cách mạng vào phát triển đất nước

(LLCT) - Thắng lợi mà nhân dân Việt Nam giành được trong 30 năm chiến tranh cách mạng (1945-1975) là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi đó đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất và CNXH, đứng vào hàng ngũ các quốc gia, dân tộc tiên phong trên thế giới. Đó là chiến thắng của đường lối kháng chiến độc lập, tự chủ, đồng thời tranh thủ tối đa sự đoàn kết, ủng hộ của quốc tế; vừa phát huy sức mạnh dân tộc, vừa phát huy sức mạnh thời đại.          

 

Chống chủ nghĩa cá nhân trong phát triển con người Việt Nam

(LLCT) - Chủ nghĩa cá nhân là lối sống tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân, sự tự do của cá nhân con người, hướng tới thỏa mãn những nhu cầu tự nhiên, những mục đích vụ lợi, hưởng lạc theo chủ nghĩa vị kỷ, nuôi dưỡng tính hám lợi, tính hiếu danh...  hạ thấp lợi ích tập thể, cộng đồng, xã hội. Những người cá nhân chủ nghĩa thậm chí sẵn sàng hy sinh lợi ích dân tộc, quê hương, đất nước, để bảo vệ lợi ích cá nhân của họ.  Những người cá nhân chủ nghĩa thường vô cảm, hững hờ trước nỗi đau, mất mát, khó khăn của đồng loại.
Trang 31 trong tổng số 36 trang.