Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế

(LLCT) - Không thể phủ nhận những lợi ích mà toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đem lại cho sự phát triển của mỗi quốc gia dân tộc. Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hóa cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. 

Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay

(LLCT) - Tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm về các vấn đề quốc tế; về chiến lược, sách lược ngoại giao của Việt Nam trong quan hệ với thế giới, được thể hiện qua các nội dung cơ bản: quan niệm về quốc tế và quan hệ chính trị quốc tế; về mục tiêu đối ngoại; về tập hợp lực lượng trong quan hệ quốc tế; về phương châm đối ngoại, phương pháp và nghệ thuật ngoại giao... Trong đó, nhiều nội dung có giá trị chỉ dẫn cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.      

Bàn về trách nhiệm và thẩm quyền của đảng cầm quyền

(LLCT) - Trách nhiệm và thẩm quyền của Đảng nói chung, của một tổ chức đảng nói riêng là vấn đề đặc biệt quan trọng, thể hiện vị trí, vai trò, chức năng, nội dung, phương thức lãnh đạo và kết quả lãnh đạo. Xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động của một tổ chức đảng, tránh được sự chồng chéo, lấn sân, ôm đồm, bao biện trong lãnh đạo, quản lý, tránh được tình trạng đùn đẩy, ỷ lại, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc.

 

Quan điểm Hồ Chí Minh về phát triển khoa học, kỹ thuật với việc vận dụng vào phát triển khoa học, công nghệ hiện nay

(LLCT) - Những quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển khoa học, kỹ thuật đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển khoa học, kỹ thuật trong bối cảnh, tình hình hiện nay, Hội nghị Trung ương 6 khóa XI của Đảng đã đề ra Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ của đất nước một cách toàn diện và sâu sắc. Những định hướng chỉ đạo và chính sách đúng đắn của Đảng, chắc chắn sẽ tạo ra bước phát triển đột phá trong lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi đến thắng lợi.

Bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng các thế hệ cán bộ

(LLCT) - Để khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ lãnh đạo, quản lý trước mắt và trong tương lai cần có quyết tâm lớn của các tổ chức và cấp ủy đảng, các cơ quan tổ chức - cán bộ và của chính bản thân đội ngũ cán bộ; phải tiến hành đồng bộ, khoa học nhiều công việc, song trước hết và quan trọng hơn hết là phải đổi mới tư duy, hình thành tư duy mới về công tác cán bộ, trong đó có tư duy mới về sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Những cống hiến của Ph.Ăngghen trong việc xây dựng chủ nghĩa vô thần khoa học

(LLCT) - Để xây dựng được một hệ thống triết học hoàn bị, một thế giới quan khoa học, C.Mác và Ph.Ăngghen đã để tâm nghiên cứu đến vấn đề tôn giáo, hình thành chủ nghĩa vô thần, bác bỏ những quan điểm thần học và những hình thái biến thể tinh vi của tôn giáo luận. Mác, Ăngghen đã vạch ra tính chất sai lầm dưới mọi hình thức của chủ nghĩa duy tâm, đồng thời chứng minh tính hạn chế, phiến diện, không triệt để của chủ nghĩa duy vật và vô thần luận trước đó.   

Khẳng định và bổ sung vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Các thế lực thù địch thường rêu rao “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, đòi xoá bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 1992 về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, nhất là trong lúc Đảng, Nhà nước và toàn dân đang phát huy trí tuệ góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992. Đây là quan điểm mang ý đồ chính trị. Với cơ sở khoa học và thực tiễn, chúng ta kiên quyết không chấp nhận đa nguyên, đa đảng để bảo đảm ổn định và phát triển bền vững đất nước

Về nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

(LLCT) - Từ lý luận và thực tế cho thấy, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật không phải là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng mà là một yêu cầu khách quan, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, vừa giúp xây dựng Đảng vững mạnh, thật sự xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.   

Quan hệ giữa truyền thống và hiện đại trong triết lý phát triển Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trong quá trình phát triển, mỗi quốc gia luôn phải đối mặt và giải quyết hàng loạt vấn đề đặt ra, trong đó có nhận thức và giải quyết thấu đáo mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại. Sinh thời, Hồ Chí Minh là người đã nêu tấm gương mẫu mực trong việc nhận thức và giải quyết mối quan hệ này.

 

Những nhân tố cơ bản bảo đảm ổn định và phát triển hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Sau gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Sự ổn định chính trị là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, có tính quyết định để đưa đất nước ta phát triển toàn diện về mọi mặt. Công cuộc đổi mới đang đi vào chiều sâu trong điều kiện trong nước và thế giới có nhiều biến đổi, với những thuận lợi và nhiều thách thức đang đặt ra, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục giữ vững sự ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển đất nước một cách bền vững.

 

Bản lĩnh và trách nhiệm chính trị của Đảng Cộng sản cầm quyền trong tự phê bình, phê bình và sửa chữa khuyết điểm

(LLCT) - Tự phê bình và phê bình là một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cách mạng kiểu mới mà Lênin đã đề ra. Đó cũng là quy luật xây dựng và phát triển của một Đảng chân chính cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh nguyên tắc cơ bản này trong xây dựng Đảng và thực hiện vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. 
 

Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạch định và thực thi chính sách ở Việt Nam

(LLCT) - Quyền con người là giá trị chung của nhân loại, mang tính phổ biến và được ghi nhận trong nhiều văn bản pháp lý quan trọng của Liên hợp quốc. Tuy nhiên trên thực tế, trong hoạch định chính sách và thực thi pháp luật, cách tiếp cận dựa trên quyền con người vẫn chưa được áp dụng ở nhiều quốc gia, điều này đã gây trở ngại lớn cho người dân được hưởng thụ các quyền hợp pháp và chính đáng của mình.
 

Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Học thuyết Mác - Lênin về Đảng Cộng sản đã trải qua quá trình hình thành và phát triển với thuộc tính cơ bản là tính cách mạng và tính khoa học, đòi hỏi những người cộng sản phải nắm vững và quán triệt trong thực tiễn, đồng thời phải biết vận dụng một cách sáng tạo cho phù hợp với điều kiện lịch sử của từng nước. Lênin đã chỉ dẫn: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”(1).   

Phát huy chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh trong hội nhập và phát triển bền vững

(LLCT) - Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là một giá trị bền vững, là nhân tố quan trọng hàng đầu tác động sâu sắc đến đời sống văn hóa tinh thần và đã trở thành truyền thống, bản lĩnh Việt Nam trong suốt quá trình hình thành và phát triển của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử; là cơ sở vững chắc gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Một số vấn đề lí luận về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

(LLCT) - Trong 4 năm qua đã có 899 DNNN được sắp xếp lại. Trong đó, 367 doanh nghiệp được cổ phần hóa, 532 được sắp xếp lại theo hình thức khác như: giao, bán, giải thể, phá sản, giữ nguyên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênhoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Riêng năm 2012 đã tiến hành cổ phần hóa 93 doanh nghiệp, trong đó có 22 doanh nghiệp thuộc các bộ - ngành, 33 doanh nghiệp thuộc các tập đoàn - tổng công ty và 38 doanh nghiệp thuộc các địa phương. Đến nay, cả nước đã cổ phần hóa xong 3.951 DNNN, đạt 67,4% số DNNN cần phải cổ phần hóa.
 
Trang 31 trong tổng số 35 trang.