Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Vận dụng kinh nghiệm phát huy sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế trong chiến tranh cách mạng vào phát triển đất nước

(LLCT) - Thắng lợi mà nhân dân Việt Nam giành được trong 30 năm chiến tranh cách mạng (1945-1975) là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi đó đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất và CNXH, đứng vào hàng ngũ các quốc gia, dân tộc tiên phong trên thế giới. Đó là chiến thắng của đường lối kháng chiến độc lập, tự chủ, đồng thời tranh thủ tối đa sự đoàn kết, ủng hộ của quốc tế; vừa phát huy sức mạnh dân tộc, vừa phát huy sức mạnh thời đại.          

 

Chống chủ nghĩa cá nhân trong phát triển con người Việt Nam

(LLCT) - Chủ nghĩa cá nhân là lối sống tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân, sự tự do của cá nhân con người, hướng tới thỏa mãn những nhu cầu tự nhiên, những mục đích vụ lợi, hưởng lạc theo chủ nghĩa vị kỷ, nuôi dưỡng tính hám lợi, tính hiếu danh...  hạ thấp lợi ích tập thể, cộng đồng, xã hội. Những người cá nhân chủ nghĩa thậm chí sẵn sàng hy sinh lợi ích dân tộc, quê hương, đất nước, để bảo vệ lợi ích cá nhân của họ.  Những người cá nhân chủ nghĩa thường vô cảm, hững hờ trước nỗi đau, mất mát, khó khăn của đồng loại.

Tái cấu trúc mô hình tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

(LLCT) - Kinh tế xanh hiện được xem là chiến lược phát triển mới của thế giới hướng đến tạo tiền đề kinh tế - xã hội bền vững cho các thế hệ trong tương lai. Tuy nhiên, đây là quá trình không đơn giản, chắc chắn sẽ phải đối diện với những thách thức cả khách quan cũng như chủ quan.
 

Giá trị, sức sống và ý nghĩa của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - nhìn từ góc độ công tác tư tưởng lí luận và tuyên truyền

(LLCT) - Năm 1848, C.Mác và Ph.Ăngghen đã hoàn thành một tác phẩm quan trọng có nhan đề Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Tuyên ngôn là dấu mốc đặc biệt quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của chủ nghĩa Mác, của CNXH khoa học cả về quan điểm, tư tưởng, lý luận và phương pháp.

Ph.Ăngghen bàn về chế độ bầu cử trong xã hội tư bản

(LLCT) - Bầu cử và ứng cử là hoạt động chính trị chỉ bắt đầu xuất hiện trong xã hội tư bản và đó vẫn là một trong những hoạt động quan trọng của các nhà nước trong xã hội hiện đại. Nó là dấu hiệu của sự tiến bộ của xã hội tư bản so với các xã hội trước đó. Thực chất của quyền bầu cử và ứng cử ấy là gì và công nhân có thể sử dụng quyền này như thế nào trong trật tự tư bản là những vấn đề mà Ph.Ăngghen đã đặt ra và giải quyết trong các tác phẩm của mình. Nghiên cứu vấn đề này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thực chất của nền dân chủ tư sản.      

“Thêm bạn, bớt thù” - nguyên tắc chiến lược trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

(LLCT) - Thực tiễn chứng minh, sự đúng - sai trong việc tập hợp lực lượng luôn là một nhân tố quyết định sự thành - bại của cuộc đấu tranh. Với mục đích tập hợp lực lượng rộng rãi, cô lập kẻ thù, tạo nên tương quan lực lượng có lợi cho cách mạng, Hồ Chí Minh đã tìm ra phương pháp xác định bạn - thù chính xác và sử dụng linh hoạt các phương cách đạt trình độ nghệ thuật.   

Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế

(LLCT) - Không thể phủ nhận những lợi ích mà toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đem lại cho sự phát triển của mỗi quốc gia dân tộc. Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hóa cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. 

Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay

(LLCT) - Tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm về các vấn đề quốc tế; về chiến lược, sách lược ngoại giao của Việt Nam trong quan hệ với thế giới, được thể hiện qua các nội dung cơ bản: quan niệm về quốc tế và quan hệ chính trị quốc tế; về mục tiêu đối ngoại; về tập hợp lực lượng trong quan hệ quốc tế; về phương châm đối ngoại, phương pháp và nghệ thuật ngoại giao... Trong đó, nhiều nội dung có giá trị chỉ dẫn cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.      

Bàn về trách nhiệm và thẩm quyền của đảng cầm quyền

(LLCT) - Trách nhiệm và thẩm quyền của Đảng nói chung, của một tổ chức đảng nói riêng là vấn đề đặc biệt quan trọng, thể hiện vị trí, vai trò, chức năng, nội dung, phương thức lãnh đạo và kết quả lãnh đạo. Xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động của một tổ chức đảng, tránh được sự chồng chéo, lấn sân, ôm đồm, bao biện trong lãnh đạo, quản lý, tránh được tình trạng đùn đẩy, ỷ lại, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc.

 

Quan điểm Hồ Chí Minh về phát triển khoa học, kỹ thuật với việc vận dụng vào phát triển khoa học, công nghệ hiện nay

(LLCT) - Những quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển khoa học, kỹ thuật đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển khoa học, kỹ thuật trong bối cảnh, tình hình hiện nay, Hội nghị Trung ương 6 khóa XI của Đảng đã đề ra Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ của đất nước một cách toàn diện và sâu sắc. Những định hướng chỉ đạo và chính sách đúng đắn của Đảng, chắc chắn sẽ tạo ra bước phát triển đột phá trong lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi đến thắng lợi.

Bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng các thế hệ cán bộ

(LLCT) - Để khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ lãnh đạo, quản lý trước mắt và trong tương lai cần có quyết tâm lớn của các tổ chức và cấp ủy đảng, các cơ quan tổ chức - cán bộ và của chính bản thân đội ngũ cán bộ; phải tiến hành đồng bộ, khoa học nhiều công việc, song trước hết và quan trọng hơn hết là phải đổi mới tư duy, hình thành tư duy mới về công tác cán bộ, trong đó có tư duy mới về sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Những cống hiến của Ph.Ăngghen trong việc xây dựng chủ nghĩa vô thần khoa học

(LLCT) - Để xây dựng được một hệ thống triết học hoàn bị, một thế giới quan khoa học, C.Mác và Ph.Ăngghen đã để tâm nghiên cứu đến vấn đề tôn giáo, hình thành chủ nghĩa vô thần, bác bỏ những quan điểm thần học và những hình thái biến thể tinh vi của tôn giáo luận. Mác, Ăngghen đã vạch ra tính chất sai lầm dưới mọi hình thức của chủ nghĩa duy tâm, đồng thời chứng minh tính hạn chế, phiến diện, không triệt để của chủ nghĩa duy vật và vô thần luận trước đó.   

Khẳng định và bổ sung vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Các thế lực thù địch thường rêu rao “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, đòi xoá bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 1992 về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, nhất là trong lúc Đảng, Nhà nước và toàn dân đang phát huy trí tuệ góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992. Đây là quan điểm mang ý đồ chính trị. Với cơ sở khoa học và thực tiễn, chúng ta kiên quyết không chấp nhận đa nguyên, đa đảng để bảo đảm ổn định và phát triển bền vững đất nước

Về nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

(LLCT) - Từ lý luận và thực tế cho thấy, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật không phải là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng mà là một yêu cầu khách quan, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, vừa giúp xây dựng Đảng vững mạnh, thật sự xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.   

Quan hệ giữa truyền thống và hiện đại trong triết lý phát triển Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trong quá trình phát triển, mỗi quốc gia luôn phải đối mặt và giải quyết hàng loạt vấn đề đặt ra, trong đó có nhận thức và giải quyết thấu đáo mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại. Sinh thời, Hồ Chí Minh là người đã nêu tấm gương mẫu mực trong việc nhận thức và giải quyết mối quan hệ này.

 
Trang 31 trong tổng số 36 trang.