Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Những cống hiến của Ph.Ăngghen trong việc xây dựng chủ nghĩa vô thần khoa học

(LLCT) - Để xây dựng được một hệ thống triết học hoàn bị, một thế giới quan khoa học, C.Mác và Ph.Ăngghen đã để tâm nghiên cứu đến vấn đề tôn giáo, hình thành chủ nghĩa vô thần, bác bỏ những quan điểm thần học và những hình thái biến thể tinh vi của tôn giáo luận. Mác, Ăngghen đã vạch ra tính chất sai lầm dưới mọi hình thức của chủ nghĩa duy tâm, đồng thời chứng minh tính hạn chế, phiến diện, không triệt để của chủ nghĩa duy vật và vô thần luận trước đó.   

Khẳng định và bổ sung vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Các thế lực thù địch thường rêu rao “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, đòi xoá bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 1992 về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, nhất là trong lúc Đảng, Nhà nước và toàn dân đang phát huy trí tuệ góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992. Đây là quan điểm mang ý đồ chính trị. Với cơ sở khoa học và thực tiễn, chúng ta kiên quyết không chấp nhận đa nguyên, đa đảng để bảo đảm ổn định và phát triển bền vững đất nước

Về nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

(LLCT) - Từ lý luận và thực tế cho thấy, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật không phải là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng mà là một yêu cầu khách quan, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, vừa giúp xây dựng Đảng vững mạnh, thật sự xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.   

Quan hệ giữa truyền thống và hiện đại trong triết lý phát triển Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trong quá trình phát triển, mỗi quốc gia luôn phải đối mặt và giải quyết hàng loạt vấn đề đặt ra, trong đó có nhận thức và giải quyết thấu đáo mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại. Sinh thời, Hồ Chí Minh là người đã nêu tấm gương mẫu mực trong việc nhận thức và giải quyết mối quan hệ này.

 

Những nhân tố cơ bản bảo đảm ổn định và phát triển hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Sau gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Sự ổn định chính trị là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, có tính quyết định để đưa đất nước ta phát triển toàn diện về mọi mặt. Công cuộc đổi mới đang đi vào chiều sâu trong điều kiện trong nước và thế giới có nhiều biến đổi, với những thuận lợi và nhiều thách thức đang đặt ra, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục giữ vững sự ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển đất nước một cách bền vững.

 

Bản lĩnh và trách nhiệm chính trị của Đảng Cộng sản cầm quyền trong tự phê bình, phê bình và sửa chữa khuyết điểm

(LLCT) - Tự phê bình và phê bình là một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cách mạng kiểu mới mà Lênin đã đề ra. Đó cũng là quy luật xây dựng và phát triển của một Đảng chân chính cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh nguyên tắc cơ bản này trong xây dựng Đảng và thực hiện vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. 
 

Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạch định và thực thi chính sách ở Việt Nam

(LLCT) - Quyền con người là giá trị chung của nhân loại, mang tính phổ biến và được ghi nhận trong nhiều văn bản pháp lý quan trọng của Liên hợp quốc. Tuy nhiên trên thực tế, trong hoạch định chính sách và thực thi pháp luật, cách tiếp cận dựa trên quyền con người vẫn chưa được áp dụng ở nhiều quốc gia, điều này đã gây trở ngại lớn cho người dân được hưởng thụ các quyền hợp pháp và chính đáng của mình.
 

Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Học thuyết Mác - Lênin về Đảng Cộng sản đã trải qua quá trình hình thành và phát triển với thuộc tính cơ bản là tính cách mạng và tính khoa học, đòi hỏi những người cộng sản phải nắm vững và quán triệt trong thực tiễn, đồng thời phải biết vận dụng một cách sáng tạo cho phù hợp với điều kiện lịch sử của từng nước. Lênin đã chỉ dẫn: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”(1).   

Phát huy chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh trong hội nhập và phát triển bền vững

(LLCT) - Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là một giá trị bền vững, là nhân tố quan trọng hàng đầu tác động sâu sắc đến đời sống văn hóa tinh thần và đã trở thành truyền thống, bản lĩnh Việt Nam trong suốt quá trình hình thành và phát triển của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử; là cơ sở vững chắc gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Một số vấn đề lí luận về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

(LLCT) - Trong 4 năm qua đã có 899 DNNN được sắp xếp lại. Trong đó, 367 doanh nghiệp được cổ phần hóa, 532 được sắp xếp lại theo hình thức khác như: giao, bán, giải thể, phá sản, giữ nguyên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênhoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Riêng năm 2012 đã tiến hành cổ phần hóa 93 doanh nghiệp, trong đó có 22 doanh nghiệp thuộc các bộ - ngành, 33 doanh nghiệp thuộc các tập đoàn - tổng công ty và 38 doanh nghiệp thuộc các địa phương. Đến nay, cả nước đã cổ phần hóa xong 3.951 DNNN, đạt 67,4% số DNNN cần phải cổ phần hóa.
 

Từ luận điểm của C.Mác đến nhận thức về công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Theo C.Mác, giữa tôn giáo và các lĩnh vực nhà nước, pháp luật có mối quan hệ mật thiết; rằng nguồn gốc, bản chất của tôn giáo và hiện thực cuộc sống có sự ràng buộc chặt chẽ. Khi đã xác định rõ mối dây liên kết ấy, Mác cho rằng, phê phán thượng giới biến thành phê phán cõi trần, phê phán tôn giáo trở thành phê phán pháp quyền, phê phán thần học biến thành phê phán chính trị.

Quan điểm, nhận thức về tiền lương và chính sách tiền lương

(LLCT) - Tiền lương là một nội dung quan trọng, nhưng khá phức tạp, liên quan đến nhiều chính sách kinh tế - xã hội khác. Trong quá trình nghiên cứu hoạch định, cải cách chính sách tiền lương nếu các quan điểm, nhận thức và các nội dung về tiền lương không được làm rõ, hiểu và nhận thức thống nhất thì các chương trình, dự án, đề án khó có thể đạt được chất lượng mong muốn.

 

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng

(LLCT) - Kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng luôn được xem như hai trong số các trụ cột của sự phát triển nhanh và bền vững mà nhiều quốc gia trên thế giới đều mong muốn đạt tới. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là bài toán khó mà không phải bao giờ và ở đâu người ta cũng có thể tìm ra lời giải thỏa đáng.

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về "văn hoá Đảng" với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

(LLCT) - Sinh thời, Hồ Chí Minh chưa dùng khái niệm “văn hoá Đảng”, nhưng trong các tác phẩm của mình, Người đã đề cập một cách có hệ thống đặc trưng và nội dung của văn hoá Đảng. Có thể nói, văn hóa Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh, xét đến cùng là sự thể hiện bản chất Đảng dưới hình thức giá trị văn hoá bền vững.

 

Nâng cao sức sáng tạo của doanh nghiệp đáp ứng phát triển bền vững

(LLCT) - Trên quan điểm vĩ mô, trong thời đại kinh tế tri thức, sức sáng tạo quyết định sức mạnh toàn diện và khả năng cạnh tranh của một quốc gia. Để đạt được bước phát triển nhảy vọt, bền vững, Việt Nam không còn con đường nào khác là phát huy vai trò tư duy sáng tạo, đây là cốt lõi của chiến lược phát triển, là chìa khóa để cải thiện toàn diện sức mạnh quốc gia nhằm thực hiện con đường đổi mới độc lập, tự chủ.
 
Trang 33 trong tổng số 37 trang.