Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Sự phát triển nhận thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam từ đầu thế kỷ XXI đến nay

(LLCT) -  Gần 35 năm đổi mới vừa qua, nhận thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng được khẳng định, củng cố và phát triển. Bước vào thế kỷ XXI, những điều này lại được nâng lên một tầm cao mới. Trong bối cảnh Đảng ta đang tiến hành tổng kết lý luận và thực tiễn tiến tới Đại hội XIII của Đảng, bài viết tập trung làm rõ sự phát triển nhận thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn của Đảng ta về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

 

Xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ đoàn theo phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ đoàn theo phong cách Hồ Chí Minh

(LLCT) -  Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh hội tụ đầy đủ những phẩm chất đạo đức cá nhân, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lấy phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng, soi vào thực tiễn cách mạng Việt Nam thế kỷ XX. Bài viết phân tích và làm rõ những đặc điểm phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà người cán bộ Đoàn cần học tập, rèn luyện và noi theo để nâng cao hiệu quả trong việc vận động, thuyết phục, phát huy sức mạnh của thanh niên trong thời đại mới.

Toàn cầu hóa trong giai đoạn mới và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam

Toàn cầu hóa trong giai đoạn mới và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam

(LLCT) -  Toàn cầu hóa là bệ đỡ cho sự thành công của nhiều nền kinh tế như Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, hay Trung Quốc, góp phần mang lại sự phát triển thần kỳ của các quốc gia này trong giai đoạn vừa qua. Toàn cầu hóa cũng là bối cảnh tạo nhiều thuận lợi cho sự phát triển của Việt Nam trong hơn 30 năm qua, đặc biệt kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO vào năm 2006. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây liên quan đến chủ nghĩa dân tộc và bảo hộ cho thấy có những lực cản đối với toàn cầu hóa. Bối cảnh đó đặt ra những thách thức đối với bài toán tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển như Việt Nam.

 

Chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ xã hội chủ nghĩa: Giá trị bền vững và những luận điểm cần làm sáng tỏ

(LLCT) -  Dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) là một trong những nội dung cơ bản trong lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội (CNXH). Mục tiêu cao nhất của dân chủ XHCN là thiết lập một xã hội mới tốt đẹp hơn so với chủ nghĩa tư bản, thiết lập một nền dân chủ cho đông đảo nhân dân lao động, một nền dân chủ nhân văn, tiến bộ, vì hạnh phúc con người. Bài viết này phân tích những giá trị cốt lõi bền vững và chỉ ra một số vấn đề về dân chủ XHCN đã bị hoàn cảnh lịch sử vượt qua cần bổ sung, phát triển cho phù hợp với điều kiện hiện nay.

 

"Di chúc" - “Mấy lời để lại” của một bậc đại nhân, đại trí, đại dũng

(LLCT) -  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của một bậc đại nhân, đại trí, đại dũng. Mấy lời dặn lại “tuyệt đối bí mật” thể hiện một chủ nghĩa nhân văn cao cả, vì dân, do dân; là tình cảm, tâm nguyện, trách nhiệm, niềm tin, tinh thần lạc quan, ý chí của Bác trong việc xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn sau chiến tranh, vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

 

Phát triển con người Việt Nam - Một số điểm nhấn về cơ sở lý luận và thực tiễn

Phát triển con người Việt Nam - Một số điểm nhấn về cơ sở lý luận và thực tiễn

(LLCT) -  Việc xây dựng con người Việt Nam trong phát triển bền vững hiện nay cần được dựa trên trên cơ sở lý luận và thực tiễn chắc chắn. Đó là yêu cầu cấp bách khi đặt trong hoàn cảnh thế giới nói chung đang cho thấy rõ con người luôn luôn là trung tâm của sự phát triển. Thực tế cho thấy rằng, không phải lúc nào sự tăng trưởng về kinh tế là thuận chiều cùng sự phát triển con người. Bài viết tập trung làm rõ những điều kiện bảo đảm phát triển con người Việt Nam hiện nay; giải pháp khắc phục những tác động nghịch chiều và phát huy những tác động thuận chiều trong phát triển con người.

 

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhiệm vụ của đảng cầm quyền và nhà nước trong thực hiện quyền lực của nhân dân

(LLCT) - Hơn 170 năm kể từ khi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời cho đến nay, nhiều giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin mang sức sống trường tồn vẫn tiếp tục tỏa sáng, là những chỉ dẫn khoa học cho con đường xây dựng CNXH mà Đảng và nhân dân ta đã và đang thực hiện. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm đổi mới đã tiếp tục khẳng định, điều kiện tiên quyết để xây dựng thành công CNXH chính là Đảng và Nhà nước phải thực sự phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, đảm bảo quyền lực thuộc về Nhân dân.

 

Sự hình thành và nội dung của định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LLCT) - Thuật ngữ “định hướng xã hội chủ nghĩa” và “giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa” được xuất hiện lần đầu trong văn kiện Hội nghị Trung ương 9 khóa VI (8-1990), song phải đến Đại hội VII (1991) của Đảng mới được xác định rõ về nội dung và chính thức được sử dụng với ý nghĩa như một nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đổi mới của Đảng. Từ đó đến nay, Đảng ta không ngừng bổ sung, phát triển, ngày càng làm sáng tỏ hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Nhận thức của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới

(LLCT) - Sau 30 năm đổi mới, Đảng đã có bước tiến quan trọng trong nhận thức lý luận về đổi mới cũng như về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Qua đó, nhận thức của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta cũng được bổ sung và phát triển, ngày càng hoàn thiện về mục tiêu, con đường và cách thức xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, là cơ sở để dẫn dắt công cuộc đổi mới đất nước đến thắng lợi, đồng thời là ngọn cờ tập hợp sức mạnh của cả dân tộc vào sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc trong điều kiện mới.  

Xây dựng nền kinh tế số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Xây dựng nền kinh tế số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

(LLCT) - Bản chất của nền kinh tế số là nền kinh tế (vật chất) được vận hành dựa trên công nghệ số. Nhờ ứng dụng công nghệ số nên nhiều loại chi phí đã được giảm rất nhiều và thậm chí giảm gần bằng 0. Phát triển kinh tế số là thực tiễn khách quan, là xu thế của thời đại. Giống như nhiều quốc gia khác, việc xây dựng, phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam đang diễn ra trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Kinh tế tư nhân: Quan niệm và giải pháp phát triển

Kinh tế tư nhân: Quan niệm và giải pháp phát triển

(LLCT) - Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, từng bước trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Đảng và Nhà nước cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau: tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; có những biện pháp hỗ trợ về kỹ thuật công nghệ, về giáo dục đào tạo...; phát triển mối quan hệ giữa Nhà nước với tư nhân, giữa tư nhân trong nước và tư nhân nước ngoài; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính, ngân hàng; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Nhà nước đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh tế tư nhân...

Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, phân phối và công bằng xã hội

Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, phân phối và công bằng xã hội

(LLCT) - Tăng trưởng kinh tế, phân phối và công bằng xã hội là các phạm trù kinh tế - xã hội có quan hệ mật thiết, gắn kết, phụ thuộc và tác động lẫn nhau. Trong đó, tăng trưởng kinh tế là tiền đề có tính quyết định bảo đảm sự tăng lên của của cải vật chất xã hội, bảo đảm cho sự phân phối và công bằng xã hội và ngược lại. Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, phân phối và công bằng xã hội còn nguyên giá trị trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Xuất bản điện tử và nhu cầu đào tạo xuất bản điện tử

Xuất bản điện tử và nhu cầu đào tạo xuất bản điện tử

(LLCT) - Xuất bản điện tử là xu thế tất yếu, thậm chí trên thế giới hiện nay đang dịch chuyển từ xuất bản điện tử (electronic publishing) sang xuất bản số (digital publishing). Tại Việt Nam, đã có đầy đủ các điều kiện về môi trường công nghệ và hành lang pháp lý cho sự phát triển của hoạt động xuất bản điện tử và kinh doanh sách điện tử trên môi trường internet. Một trong những khó khăn lớn nhất của các đơn vị làm xuất bản điện tử ở Việt Nam hiện nay là thiếu đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có trình độ am hiểu về xuất bản điện tử. Bởi vậy, các cơ sở đào tạo Xuất bản cần thiết phải có một chương trình đào tạo bậc đại học, chuyên ngành Xuất bản điện tử để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Mô hình tập đoàn hóa đại học công lập trên thế giới và thực tiễn Việt Nam

(LLCT) - Trong xu thế cải cách căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam nói chung, giáo dục đại học nói riêng, việc tìm hiểu ba mô hình tập đoàn hóa đại học công lập ở Malaysia, Nhật Bản và Canada có thể giúp làm rõ những biểu hiện của xu thế này ở Việt Nam. Mặc dù từ ngữ “tập đoàn hóa” chưa được thể chế hóa trong văn bản pháp luật về giáo dục nhưng vẫn có thể tìm thấy các yếu tố, các đặc điểm, các tính chất của “tập đoàn hóa” trong thực tiễn quản trị đại học công lập đang được hiện rõ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội.

 

Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam

(LLCT) - Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong quá trình hội nhập quốc tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất, mấu chốt nhất của sự nghiệp hội nhập quốc tế nói riêng và đổi mới mọi mặt của đất nước nói chung. Bảo đảm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong quá trình hội nhập quốc tế trở thành nhân tố quan trọng hàng đầu để đảm bảo giải quyết đúng đắn nhất các mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập trên các lĩnh vực khác như chính trị, văn hóa, an ninh - quốc phòng. Bài viết hệ thống hóa những quan điểm chủ đạo của Đảng ta về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay.

 

 

Trang 7 trong tổng số 40 trang.

Thông tin tuyên truyền