Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý - nhận thức và thực tiễn

(LLCT) - Đất đai là tài nguyên thiên nhiên, là tài sản quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt và là nguồn lực quan trọng của đất nước. Nền kinh tế Việt Nam vận hành theo mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN, đòi hỏi chúng ta phải có những chủ trương, chính sách đất đai đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn. Bài viết tập trung luận giải nội hàm và những vấn đề đặt ra về quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý nhằm đề xuất một số khuyến nghị quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII của Đảng

(LLCT) - Trong Nghị quyết số 26 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết này sẽ đáp ứng được những đòi hỏi về cán bộ và công tác cán bộ trong tình hình mới, góp phần quan trọng để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.  

Vấn đề an ninh môi trường ở Việt Nam hiện nay

Vấn đề an ninh môi trường ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Trong những năm gần đây, an ninh môi trường như một hiện tượng bức bách của đời sống xã hội. Tại Việt Nam, chất lượng môi trường đang có những biến đổi theo chiều hướng bất lợi đối với cuộc sống của con người. Nếu không giữ được an ninh môi trường thì không có bất kỳ một sự tồn tại và phát triển nào của con người cũng như xã hội loài người. Vì vậy, bài viết khái quát những biểu hiện mất an ninh môi trường ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra nguyên nhân cơ bản của tình trạng đó và mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm giữ vững an ninh môi trường ở Việt Nam trong thời gian tới.

Tính đặc thù của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(LLCT) - Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế hiện được nhiều quốc gia lựa chọn để thúc đẩy kinh tế phát triển. Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Mặc dù vẫn mang những đặc trưng của kinh tế thị trường nói chung nhưng kinh tế thị trường ở Việt Nam có tính đặc thù riêng, là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khác biệt về bản chất so với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.

Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc về mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong xây dựng chủ nghĩa xã hội

(LLCT) -Trong thời kỳ đổi mới, cải cách, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng nhận thức rõ hơn mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường, tầm quan trọng của việc giải quyết tốt mối quan hệ này. Nhờ đó, hai nước đã giải quyết thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội ở mỗi nước, bảo đảm đúng định hướng chủ nghĩa xã hội.

Vận dụng văn hóa hòa bình và khoan dung của Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế về văn hóa

Vận dụng văn hóa hòa bình và khoan dung của Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế về văn hóa

(LLCT) - Hồ Chí Minh không chỉ là tấm gương sáng về trí tuệ, tư tưởng, về đạo đức và lối sống, mà còn có những đóng góp vào việc tạo nên một nền văn hóa Việt Nam hiện đại. Nghiên cứu những giá trị tư tưởng của Hồ Chí Minh, trong đó có giá trị về văn hóa hòa bình, văn hóa khoan dung cho thấy tầm nhìn xa, trông rộng của Người đối với việc thiết lập một tương lai lâu dài trong quan hệ đối ngoại và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Những tư tưởng về văn hóa, đặc biệt là văn hóa hòa bình, khoan dung và tấm gương của Hồ Chí Minh là những điều cần được vận dụng trong bối cảnh hội nhập quốc tế về văn hóa giai đoạn hiện nay.

Từ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đến “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LLCT) - Kế thừa và phát triển chủ nghĩa yêu nước Việt Nam truyền thống lên một tầm cao mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ mối quan hệ giữa thi đua và yêu nước, yêu nước thông qua thi đua; thi đua là một biện pháp hiệu quả nhất để thể hiện lòng yêu nước thông qua những công việc cụ thể, thiết thực mà mỗi người làm hàng ngày; thi đua phải có sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; có mục đích, mục tiêu, kế hoạch cụ thể; thi đua phải có văn hóa… Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người, toàn thể nhân dân Việt Nam đã tích cực hưởng ứng, phát huy mọi khả năng, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Thách thức trong kiến tạo hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay

Thách thức trong kiến tạo hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Văn hóa Việt Nam là thành quả của quá trình lao động sáng tạo, gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử, hình thành nên bản sắc văn hóa độc đáo, kết tinh thành hệ giá trị cao đẹp. Hiện nay, quá trình hội nhập quốc tế đã mang lại nhiều cơ hội để tạo dựng những giá trị tích cực, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc, song cũng đặt ra không ít thách thức. Việc nhận diện thách thức trong quá trình kiến tạo hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay là việc làm cần thiết, để văn hóa thực sự trở thành động lực, là sức mạnh nội sinh quan trọng trong quá trình phát triển bền vững đất nước.

Quyền lực mềm của Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trên cơ sở nhận thức cơ bản về quyền lực mềm, bài viết phân tích tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh trong việc sử dụng quyền lực mềm trên ba khía cạnh cơ bản. Một là, văn hóa Hồ Chí Minh - sức hấp dẫn mọi người và các dân tộc một cách tuyệt vời; Hai là, chính trị Hồ Chí Minh “đoàn kết và thanh khiết, sao cho được lòng dân” có giá trị cả trong và ngoài nước; Ba là, chính sách đối ngoại Hồ Chí Minh chính danh và có giá trị đạo đức, làm bạn với tất cả các nước vì một nền hòa bình bền vững và thịnh vượng chung, thể hiện tình hữu nghị, mở cửa hợp tác với các nước

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề việc làm và quan hệ lao động

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề việc làm và quan hệ lao động

(LLCT) - Bài viết bước đầu phân tích những tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) với việc làm và mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ lao động ở các nước trên thế giới và Việt Nam. Những thay đổi đó sẽ tác động mạnh mẽ đến lực lượng lao động ở tất cả các quốc gia, thể hiện trên các khía cạnh chính, như quá trình tự động hóa thay thế con người, tác động đến phạm vi và mô hình sản xuất. Tương ứng với sự thay đổi trong cơ cấu, tính chất của việc làm và phân công lao động là những vấn đề mới nảy sinh giữa người sử dụng lao động và người lao động, mà biểu hiện chủ yếu đó là quan hệ lao động hoàn toàn “mới” với không gian “mở” không nhất thiết bó hẹp trong khuôn viên của doanh nghiệp truyền thống. Do vậy, đòi hỏi hướng tiếp cận và giải pháp mới để đón nhận những cơ hội và hóa giải những thách thức đối với vấn đề việc làm và quan hệ lao động do CMCN 4.0 gây ra.

Vai trò của Nhà nước trong hội nhập quốc tế của Việt Nam

(LLCT) - Phát huy vai trò Nhà nước nhằm tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam là một đòi hỏi khách quan, xuất phát từ những yêu cầu của thực tiễn sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong một thế giới luôn vận động và biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường như hiện nay, việc nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động tích cực và tiêu cực đến vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước trong hội nhập quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thực hiện quyền chính trị của phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Quyền của phụ nữ là một vấn đề mang tính thời đại. Nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội nói chung. Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới cũng hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền cho phụ nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập của đất nước hiện nay. Thực trạng thực hiện quyền chính trị của phụ nữ ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu song cũng còn nhiều rào cản khó khăn. Bài viết trình bày những vấn đề lý luận chung về quyền chính trị của phụ nữ và có những đánh giá ban đầu về việc thực hiện quyền chính trị của phụ nữ Việt Nam hiện nay.

Giá trị vững bền của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay

(LLCT) - Trong toàn bộ lịch sử tư tưởng nhân loại, không một tư tưởng nào, học thuyết nào về lịch sử có thể sánh kịp với chủ nghĩa Mác về phương diện khoa học và cách mạng. Bằng việc phát hiện ra những quy luật khách quan của sự vận động, biến đổi của toàn bộ thế giới vật chất và lịch sử loài người, lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng nhân loại, C.Mác đã chỉ ra cho giai cấp vô sản và nhân loại tiến bộ toàn thế giới con đường và biện pháp hiện thực để tự giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột, bất công và xây dựng một chế độ xã hội mới hướng đến sự giải phóng triệt để và phát triển toàn diện con người. 

Tư tưởng của C.Mác về đặc trưng của sở hữu xã hội chủ nghĩa

(LLCT) - Từ nhiều năm nay, vấn đề sở hữu trong CNXH chưa được giải quyết một cách cơ bản, thấu đáo ngay trong lý luận, cho nên việc triển khai trong thực tiễn còn nhiều lúng túng. Sự biến dạng của các quan hệ sở hữu trong hiện thực là một trong những nguyên nhân làm cho hệ thống XHCN lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Do vậy, cần phải nghiên cứu, xem xét vấn đề sở hữu một cách nghiêm túc, làm rõ những đặc trưng của sở hữu XHCN; tiếp tục đổi mới sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể để mang lại hiệu quả thực sự trong thực tế. 

Di sản tư tưởng của C.Mác sống mãi với sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

(LLCT) - C.Mác là nhà cách mạng, nhà lý luận thiên tài, sáng tạo học thuyết lý luận soi sáng cho con đường đấu tranh của giai cấp vô sản, của các dân tộc đi tới xây dựng một xã hội tốt đẹp, thật sự vì con người. Từ khi học thuyết lý luận của C.Mác ra đời, CNTB, đế quốc tìm mọi cách tấn công vào chủ nghĩa Mác, phá hoại phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, nhưng cho đến nay, học thuyết Mác vẫn đứng vững, tiếp tục soi sáng cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân thế giới và Việt Nam.

Trang 7 trong tổng số 37 trang.