Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Để đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, trở thành hành động cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ
Thứ năm, 26 Tháng 5 2016 16:17
2574 Lượt xem

Để đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, trở thành hành động cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ

(LLCT) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành nền nếp và đạt hiệu quả tích cực. Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Chỉ thị sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu hơn nữa, trở thành hành động cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ.

Hồ Chí Minh là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Quân đội ta trở thành Quân đội cách mạng của nhân dân, vì nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng hy sinh kể cả tính mạng vì độc lập dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, được nhân dân thừa nhận, suy tôn là Bộ đội Cụ Hồ.

Học tập làm theo tấm gương đạo đức của Người góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển, trước hết thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ, mục tiêu công cuộc đổi mới. Một trong những thành công rất quan trọng trong giáo dục, rèn luyện Quân đội là từ tấm gương đạo đức của Người làn cán bộ, chiến sỹ đã thể hiện không chỉ trên lời nói, mà chủ yếu bằng hành động. Tấm gương của Người đã, đang và luôn luôn là mục tiêu, phương hướng phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta.

Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện rất phong phú, toàn diện và sinh động, mỗi bài viết, mỗi lời nói, mỗi việc làm của Người đều gần gũi và tác động mạnh mẽ đến ý nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân nói chung và cán bộ, chiến sĩ Quân đội nói riêng, thể hiện ở những nội dung cơ bản của đạo đức cách mạng: Trung với nước; hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng. Sự gần gũi và tác động mạnh mẽ ở những câu văn, bài viết, lời nói gắn với hành động thực tiễn phong phú. Hoạt động đa dạng ấy, được bao hàm trong mối quan hệ giữa Người với nước, với Đảng, với dân, với các địa phương, các ngành các giới và bạn bè quốc tế. Vì thế, lắng đọng lâu dài trong mỗi con người, được nhân dân ta và bạn bè trên thế giới ngưỡng mộ, suy tôn.

Đau xót trước cảnh đất nước nô lệ, nhân dân bị áp bức, bóc lột, không có tự do, Người đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, bôn ba tìm đường cứu nước nhằm mục đích cao cả là tìm con đường cứu con Lạc, cháu Hồng và nguyện vọng lớn lao nhất là: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai chũng được học hành”(1).

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng và giáo dục, rèn luyện Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nói về đạo đức cách mạng, về sự phấn đấu quên mình vì nước, vì dân một cách rất cụ thể và được thể hiện bằng hành động của mình.

Người viết, đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung với nước, hiếu với dân, là “ra sức phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng, hết sức trung thành phục vụ giai cấp công nhân và nông dân lao động, tuyệt đối không thể lừng chừng”(2);là “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”; là “vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên … phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”(3); là gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn lấy dân làm gốc, “là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”(4); đối với kẻ thù phải kiên cường, bất khuất, quyết đánh và quyết thắng bất kỳ kẻ thù nào; trong mọi gian khổ, hiểm nguy không một chút lo sợ, nhưng đối với nhân dân luôn “sẵn sàng, vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của nhân dân”(5).

Phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội học tập và làm theo, thấm sâu vào toàn quân, trở thành phẩm chất đạo đức Bộ đội Cụ Hồ, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng nước ta trong các thời kỳ.

Phẩm chất đạo đức ấy được thể hiện sâu sắc, cô đọng, sinh động, toàn diện trong lời khen tặng của người dành cho Quân đội: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"(6).

Đây là những chuẩn mực giá trị về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhân cách của người quân nhân cách mạng, gồm: lý tưởng chiến đấu của Quân đội, lòng yêu nước, yêu chế độ, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tinh thần quyết chiến, quyết thắng mọi kẻ thù, ý chí vượt qua khó khăn, gian khổ, thách thức quyết liệt, sự gan dạ, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu và mọi hoạt động trong thời bình; tình thương yêu đồng chí, đồng đội, tình đoàn kết quân - dân; tính kỷ luật tự giác, nghiêm minh, v.v.  

Trong giai đoạn hiện nay, khi công cuộc đổi mới phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu gắn liền với hội nhập quốc tế; sự biến đổi phức tạp của tình hình chính trị thế giới; những thách thức đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền đất nước; các thế lực thù địch tăng cường phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, phá hoại chế độ,… đặt ra những thách thức mới, nặng nề và quyết liệt đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta. Thực tế đó đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn lên về nhiều mặt, trong đó, trước hết là rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, phong cách làm việc khoa học, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Điều này phải được thể hiện bằng hành động thực tiễn của mỗi cán bộ, chiến sĩ với nhiều biện pháp, cách thức. Việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện bằng hành động cách mạng của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội là đặc biệt quan trọng. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, ban lãnh đạo đơn vị trong Quân đội cần chủ động triển khai có kết quả việc quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, trong đó cần thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh, xác định trách nhiệm cá nhân, có quyết tâm chính trị cao, tự giác rèn luyện và thể hiện bằng hành động cách mạng trong học tập công tác và trong cuộc sống, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ .

Trong điều kiện hiện nay, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, không chỉ thể hiện bằng lời nói, mà quan trọng hơn là phải thể hiện bằng hành động hằng ngày, trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây thực sự là thách thức mới, quyết liệt đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội, song cũng là điều kiện tốt để rèn luyện, thử thách và khẳng định phẩm chất đạo đức, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ của cán bộ, chiến sĩ. Trên thực tế, phần rất lớn cán bộ, chiến sĩ đã chấp nhận khó khăn, thách thức mới, hăng hái đi đầu trong công tác, trong bảo vệ Tổ quốc.

Mặc dù cuộc sống của phần lớn cán bộ, chiến sĩ và gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhiều cán bộ, chiến sĩ hoạt động học tập trong trong điều kiện môi trường phức tạp, khắc nghiệt, nhưng đã năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tìm tòi thử nghiệm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ Quân đội đạt hiệu quả cao.   

Từ những gương sáng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tong cuộc vận động Học tập và là theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua cho thấy, để phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục thấm sâu và trở thành hành động cách mạng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần: nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do đơn vị phát động với tinh thần chủ động, thái độ tích cực; nhận thức sâu sắc những nội dung và nhất là những việc làm thể hiện tư tưởng, phẩm chất đạo đức, phong cách của Người; tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; trên nền tảng tư tưởng chủ đạo là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nhất trí cao và có niềm tin sắt đá vào sự lãnh đạo của Đảng, của cấp ủy đảng trong Quân đội, vào sự tất thắng của chủ nghĩa xã hội,… Học tập và hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trước vận mệnh của đất nước, của nhân dân; thể hiện bằng hành động cách mạng, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Hai là, tích cựcrèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tình cảm cách mạng gắn liền với việc tích cực học tập, nâng cao trình độ trí tuệ của mỗi cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất đạo đức Bộ đội Cụ Hồ trong điều kiện hiện nay và yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ba là, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục duy trì thành nền nếp thường xuyên việc học tập trong sinh hoạt của các tổ chức đảng, đơn vị và các đoàn thể trong Quân đội; kết hợp chặt chẽ với hoạt động học tập, rèn luyện phẩm chất, nhân cách Bộ đội Cụ Hồ.

Bốn là, xây dựng các chi bộ, đảng bộ trong Quân đội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, tổ chức thực hiện có kết quả việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó coi trọng làm cho tấm gương đạo đức của Người thấm sâu và trở thành hành động cách mạng của mỗi cán bộ, chiến sĩ, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ ngay tại đơn vị.

Năm là, xây dựng các đoàn thể trong đơn vị quân đội vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện theo phẩm chất đạo đức, nhân cáchBộ đội Cụ Hồ.

______________

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.161

(2) Sđd: t.9; tr.268

(3) Sđd: t.5; tr.251

(4) Sđd: t.12; tr.510

(5)Sđd: t.6; tr.185

(6)Sđd: t.14, tr.345

                 ThS Đỗ Anh Vinh

                                                    Học viện Hậu cần – Bộ Quốc phòng

Các bài viết khác