Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Định hướng tổ chức thực hiện các đột phá chiến lược trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Định hướng tổ chức thực hiện các đột phá chiến lược trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Để thực hiện được những mục tiêu do Đại hội XIII của Đảng đề ra, vấn đề có tính quyết định là tổ chức thực hiện ba đột phá chiến lược nhằm tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tổ chức thực hiện ba đột phá chiến lược đòi hỏi phải thống nhất nhận thức, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; đổi mới tư duy, thực hiện thắng lợi các trọng tâm.

Xây dựng môi trường văn hóa theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng môi trường văn hóa theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Xây dựng môi trường văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, văn minh. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn chưa tương xứng. Vì vậy, Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ các cơ chế, chính sách, giải pháp để xây dựng môi trường văn hóa một cách toàn diện, thật sự trong sạch, lành mạnh, cải thiện điều kiện hưởng thụ văn hóa của nhân dân, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Đại hội XIII của Đảng vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực đối với cán bộ, đảng viên

Đại hội XIII của Đảng vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực đối với cán bộ, đảng viên

(LLCT) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực đối với cán bộ, đảng viên trong điều kiện Đảng cầm quyền là một di sản tư tưởng vô giá và trở thành cơ sở lý luận để giải đáp những vấn đề hiện nay về kiểm soát quyền lực đối với cán bộ, đảng viên. Đại hội XIII của Đảng đã vận dụng và có những phát triển tư tưởng của Người về vấn đề này trên một số nội dung cơ bản.

Những điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Văn kiện Đại hội XIII

Những điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Văn kiện Đại hội XIII

(LLCT) - Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2020, Đại hội XIII của Đảng đã đề ra các chủ trương, nhiệm vụ mới của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị luôn được Đảng ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đại hội XIII của Đảng nêu những định hướng lớn cho nhiệm vụ xây dựng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đến năm 2030.

Trang 3 trong tổng số 9 trang.

Thông tin tuyên truyền