Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Chính sách xã hội trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam
Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 11:12
3759 Lượt xem

Chính sách xã hội trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

TS TRẦN THỊ NHẪN

Viện Lịch sử Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 538 (12-2022)

 

Tóm tắt: Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của chính sách xã hội; khẳng định đó là công cụ hiệu quả để thúc đẩy phát triển toàn diện con người và thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bài viết phân tích các chủ trương của Đảng về chính sách xã hội trong thời kỳ đổi mới, chỉ ra những kết quả đạt được và một số hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách xã hội trong thời gian tới.

Từ khóa: chính sách xã hội; thời kỳ đổi mới.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền