Trang chủ    Quốc tế    Những tiêu chí cơ bản đánh giá chất lượng đội ngũ sĩ quan Cảnh sát nhân dân Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và giải pháp thực hiện
Thứ tư, 19 Tháng 4 2017 16:57
863 Lượt xem

Những tiêu chí cơ bản đánh giá chất lượng đội ngũ sĩ quan Cảnh sát nhân dân Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và giải pháp thực hiện

(LLCT) - Lực lượng cảnh sát nhân dân có vai trò, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Để hoàn thành vai trò, nhiệm vụ đặc biệt này, cơ quan cảnh sát nói chung và người cảnh sát nói riêng có những thẩm quyền đặc biệt được quy định trong pháp luật tố tụng hành chính và pháp luật tố tụng hình sự.

Lực lượng cảnh sát nhân dân cần đến pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật không chỉ với ý nghĩa là phương tiện cưỡng chế, trấn áp, mà chủ yếu là phương tiện để giáo dục thuyết phục trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Hiến pháp nước CHDCND Lào năm 1991 khẳng định: "Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, dựa vào nhân dân làm nòng cốt cho phong trào nhân dân để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phòng ngừa và chống các loại tội phạm".

Để đánh giá chất lượng đội ngũ sĩ quan lực lượng cảnh sát nhân dân (SQLLCSND)cần quán triệt các quan điểm khách quan, toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển, coi trọng cả mặt định tính và định lượng. Nếu không đượcđịnh lượng sẽ không có những thông số chính xác chứng minh cho những kết luận cần thiết; còn định tính thể hiện sự tiến bộ của các chủ thể, tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện, công tác của đội ngũ SQLLCSND. Mặt định lượng xác định về số lượng hoặc sự biến đổi về số lượng của các yếu tố tạo nên chất lượng đội ngũ SQCSND.

Tiêu chí đánh giá chất lượng của đội ngũ SQLLCSND, Bộ An ninh CHDCND Lào hiện nay phải phản ánh được các tiêu chí mà Đảng và Nhà nước đã quy định đối với mọi cán bộ và có tính đến chức năng, nhiệm vụ cụ thể của ngành An ninh.Để xác định tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ SQLLCSND Lào hiện nay, trước hết phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, đảng viên do Điều lệ Đảng, Luật Lực lượng an ninh nhân dân, Nghị định về Tổ chức và hoạt động của Bộ An ninh và các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ An ninh về SQLLCSND và đảng viên, đồng thời phải căn cứ vào đặc thù chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức và hoạt động của ngành an ninh Lào, của từng Tổng cục, Cục, đơn vị chiến đấu, từng địa phương mà SQLLCSND thực hiện nhiệm vụ.

Đánh giá công tác nâng cao chất lượng đội ngũ SQLLCSND Lào thực chất là đánh giá kết quả đạt được trên từng mặt, từng nội dung của công tác xây dựng đội ngũ SQLLCSND theo mục tiêu, yêu cầu đã đề ra phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện của các chức danh, vị trí việc làm, vị trí công tác của ngành an ninh CHDCND Lào.

Như vậy, tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ SQLLCSND Lào hiện nay phải tợp hợp tất cả các tiêu chí mà Đảng và Nhà nước đã quy định và ban hành kết hợp với nhiệm vụ được giao, cụ thể việc đánh giá chất lượng đội ngũ SQLLCSND Lào cần được thực hiện trên những tiêu chí cụ thể sau:

1. Mức độ hợp lý của cơ cấu đội ngũ sĩ quan lực lượng cảnh sát nhân dân toàn ngành, ở từng cấp, từng lĩnh vực, từng đơn vị trong ngành

Cơ cấu đội ngũ SQLLCSND bao gồm: cơ cấu giới tính; cơ cấu bộ tộc; cơ cấu tôn giáo; cơ cấu độ tuổi; cơ cấu thâm niên công tác; cơ cấu đảng viên và người ngoài đảng; cơ cấu trình độ văn hóa; cơ cấu trình độ chuyên môn nghiệp vụ; cơ cấu trình độ lý luận chính trị; cơ cấu trình độ quản lý nhà nước; cơ cấu trình độ ngoại ngữ; cơ cấu trình độ tin học. Mức độ hợp lý là cơ cấu ấy phải bảo đảm tính đồng bộ, tính hợp lý, tính kế thừa liên tục, vững vàng và phát triển.

Về tính đồng bộ được thể hiện rõ nét trong thế bố trí tổng thể đội ngũ SQLLCSND trong toàn bộ hệ thống ngành an ninh Lào từ Trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện và cụm bản), trong từng thành tố của hệ thống, phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ; sự thống nhất và đồng bộ của đội ngũ SQLLCSND từ Trung ương tới cơ sở; sự thống nhất và đồng bộ giữa các loại hình sỹ quan trong ngành: sỹ quan lãnh đạo - sỹ quan quản lý - sỹ quan tham mưu - SQLLCSND tác nghiệp về kỹ thuật. Tính đồng bộ của đội ngũ đòi hỏi phải tính toán và bố trí khoa học số lượng SQLLCSND ngành theo một tỷ lệ thích hợp, đảm bảo mối quan hệ thông suốt, thống nhất, gắn bó hữu cơ như các bộ phận hợp thành một cơ thể sống.

Về tính hợp lý được thể hiện cụ thể trong việc tính toán, bố trí cơ cấu đảm bảo sự hài hòa giữa các thành tố cơ cấu nội ngành; giữa các lĩnh vực, các địa bàn; vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa chuẩn bị cho lâu dài; hợp lý về giới tính, bộ tộc, đảng viên và người ngoài đảng, thâm niên công tác, trình độ chuyên môn. Không chồng chéo, trùng lắp, không thừa hay thiếu người, đảm bảo vừa đủ số lượng cho từng vị trí việc làm, vị trí công tác ở ngành an ninh Lào. Nếu quá thiếu người, mỗi người phải đảm nhiệm quá nhiều việc dẫn đến chất lượng, hiệu quả công việc không cao. Ngược lại, quá nhiều người sẽ dẫn đến phân công công việc không rõ ràng, dễ dựa dẫm, ỷ lại lẫn nhau, công việc trì trệ, trách nhiệm không rõ ràng.

Vậy, tính đồng bộ, tính hợp lý của đội ngũ SQLLCSND không đồng nhất với sự phân bố bình quân, cào bằng, mà phải giải quyết tốt yêu cầu bố trí đủ ở các tổ chức trong ngành với ưu tiên đầu tư SQLLCSND cho các bộ phận quan trọng, các địa bàn trọng điểm, các lĩnh vực then chốt; vừa ưu tiên đội ngũ sỹ quan tầm chiến lược, chiến dịch đồng thời quan tâm nhiều hơn đến đội ngũ sỹ quanở cơ sở, ở địa bàn hiểm trở, khó khăn, đối diện với tội phạm,trực tiếp với dân hằng ngày; đội ngũ trực tiếp triển khai các công việc mới, mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tính kế thừa liên tục, vững vàng và phát triển giữa các thế hệ. Tính kế thừa thể hiện chủ yếu ở cơ cấu độ tuổi trong đội ngũ CB, CC của ngành ở từng cấp, từng cơ quan, với xu hướng càng xuống cấp dưới càng cần trẻ hơn. Đồng thời, phải có sự nối tiếp liên tục về chuyên môn nghiệp vụ giữa các sỹ quan đương nhiệm với các sỹ quan trẻ.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ, năng lực và phong cách, tác phong công tác của từng sĩ quan

Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ SQLLCSND là sự tổng hợp của bốn yếu tố cơ bản: phẩm chất chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; trình độ, năng lực công tác và phong cách, tác phong công tác, quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân. Bốn yếu tố này quan hệ mật thiết, gắn bó, tác động lẫn nhau, không được tuyệt đối hóa, hoặc coi nhẹ, bỏ qua bất cứ yếu tố nào.

Một là, phẩm chất chính trị.

Nhận thức tư tưởng, quan điểm lập trường được thể hiện thành bản lĩnh chính trị trong giải quyết công việc và đề xuất chủ trương; ý thức chấp hành, quán triệt và cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước vào công tác bảo vệ an ninh trật tự,an toàn xã hội.Quan điểm, lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị của cá nhân thể hiện rõ khi gặp khó khăn có bình tĩnh, vững vàng vượt qua hay là hoang mang, dao động, đùn đẩy, né tránh;kết quả chấp hành, thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;trong thực hiện nhiệm vụ được giao có nghiêm túc, có sáng tạo đạt hiệu quả hay không.

SQLLCSND phải có sự giác ngộ về chính trị, có năng lực chính trị, có bản lĩnh chính trị và có văn hóa chính trị; đồng thời, phải biết tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật.

SQLLCSND Lào phải có tinh thần học tập để đáp ứng tiêu chuẩn quy định và nâng cao trình độ mọi mặt;phải trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác, sự nhất quán trong nói, viết và làm; có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, nhất là trong đấu tranh bảo vệ Đảng, xây dựng đoàn kết thống nhất nội bộ, bảo vệ chân lý, đấu tranh giữa đúng và sai, đấu tranh chống tiêu cực; thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên, cán bộ, sĩ quan Cảnh sát không được làm.

Hai là, phẩm chất đạo đức, lối sống.

SQLLCSND có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tự giác chấp hành mọi sự phân công của tổ chức, cơ quan và đơn vị, hoàn thành có chất lượngnhiệm vụ được giao; tinh thần đoàn kết trong cơ quan; không cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, cục bộ, đầu cơ, trục lợi; quan hệ mật thiết với nhân dân; gia đình hòa thuận; được quần chúng nhân dân tín nhiệm; có ý thức tự phê bình và phê bình, biết tiếp thu và sửa chữa khuyết điểm; đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện sai trái; không mắc và kiên quyết bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, các hủ tục trong xã hội.

Ngoài ra, SQLLCSND phải có thái độ và hành động chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác. Có tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân. Có mối quan hệ của bản thân và tín nhiệm của cấp ủy địa phương và nhân dânnơi cư trú.

Ba là, trình độ, năng lực công tác thể hiện ở chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

SQLLCSND trong ngành phải có trình độ hiểu biết cơ bản về lý luận chính trị, quản lý nhà nước; có năng lực tổ chức thực hiện công việcđược giao;biết vận dụng những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ để phục vụ hiệu quả công tác; luôn có ý thức học tập, cập nhật những thông tin khoa học, nâng cao hiểu biết lý luận chính trị; có ý thức cảnh giác cao độ với mọi âm mưu của các thế lực thù địch, tội phạm, những tiêu cực trong xã hội; nhạy bén với những diễn biến của thời cuộc, có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Bốn là, phong cách, tác phong công tác, quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân.SQLLCSND phảiluôn tiên phong trong mọi công tác phát triển ngành An ninh; phải xây dựng phong cách người Cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ.  Để xây dựng phong cách vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tác phong công tác, quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân đạt hiệu quả. cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

- Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thường xuyên được chăm lo giáo dục truyền thống cũng như ý thức chính trị tư tưởng. Để bảo đảm cho việc lãnh đạo hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ được giao cần thường xuyên định hướng chỉ đạo các đơn vị nhận thức đúng đắn vị trí hàng đầu của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục nhằm trang bị cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Để làm tốt được điều đó, yêu cầu đầu tiên và xuyên suốt của công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong SQLLCSND là tập trung giáo dục lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Giữ vững lập trường chính trị, bản lĩnh chiến đấu, củng cố lòng tin vào đường lối chính trị của Đảng.

Quá trình tiến hành công tác chính trị tư tưởng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần bám sát nhiệm vụ chính trị, giáo dục cho SQLLCSND xác định rõ nhiệm vụ, vững vàng về tư tưởng, kiên định về lập trường, năng động, sáng tạo và nhiệt tình trong công tác; chủ động chỉ đạo các đơn vị, thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị sâu rộng gắn với yêu cầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn từng thời kỳ trong quá trình xây dựng, chiến đấu. Trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, cán bộ, SQLLCSND cần kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Rèn luyện SQLLCSND có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân.

SQLLCSND cần tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và ngành an ninh trên mọi lĩnh vực công tác, thực hiện pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, nội quy kỷ luật trong công tác, chiến đấu, không ngừng học tập rèn luyện nâng cao sức chiến đấu, trình độ nghiệp vụ, pháp luật. Luôn gương mẫu chấp hành nghiêm mọi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên; đoàn kết, nhất trí, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, các cơ quan, ban, ngành liên quan và quần chúng nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Rèn luyện để SQLLCSND thực sự là lực lượng chiến đấu dũng cảm, không sợ hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an nhân dân nói chung, SQLLCSND nói riêng luôn phải đương đầu với nhiều kẻ thù thâm độc, hoạt động tinh vi, nhiều tình huống phức tạp. Trong cuộc đấu tranh gay go quyết liệt và vô cùng phức tạp ấy, thắng lợi chỉ có thể giành được khi người SQLLCSND có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy, nhiệt tình trong công việc, mưu trí, dũng cảm, kiên cường chiến đấu.

- Xây dựng ý thức, nếp sống tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân trong khi thi hành công vụ.

Các hoạt động mà SQLLCSND tiến hành thường xuyên liên quan trực tiếp đến các quyền cơ bản của công dân như quyền sống, tự do cư trú, đi lại; bất khả xâm phạm về thân thể, nhà ở, tự do hội họp, quyền lao động và nghỉ ngơi... Những khinh xuất dù nhỏ của các cán bộ, SQLLCSND cũng đều có thể làm tổn thương lớn đến tình cảm, các quyền và lợi ích của những người mà hành vi của họ đang được pháp luật xem xét. Chưa kể những sai phạm cố ý, những hành vi xâm phạm thô bạo đến các quyền công dân, quyền được nhà nước bảo hộ như một công dân, quyền được bình đẳng trước pháp luật.

Hoạt động của SQLLCSND đều trực tiếp liên quan đến công dân. Trong điều kiện xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, người cán bộ cảnh sát nhân dân phải bảo đảm được sự kết hợp hài hòa của yêu cầu quản lý xã hội, quản lý con người, nhưng đồng thời vẫn tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và công dân sống, lao động, kinh doanh trong điều kiện xã hội mới.

Hoạt động của SQLLCSND trực tiếp quan hệ đến việc thực hiện các quyền của những người tham gia tố tụng như người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo, người bào chữa... Luật pháp đòi hỏi hoạt động của SQLLCSND phải bảo đảm điều kiện để các chủ thể đó thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của họ. Mọi hành vi gây cản trở thực hiện các quyền và nghĩa vụ của họ đều vi phạm đến các quyền con người và cần phải được xử lý nghiêm khắc theo pháp luật.

Các hoạt động của SQLLCSND như chỉ huy, thực hiện trấn áp tội phạm, chống biểu tình, bạo loạn, gây rối trật tự công cộng, tuần tra kiểm soát trật tự công cộng, chống khủng bố… là những mặt công tác quan trọng, luôn có sự chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ. Để đáp ứng những đòi hỏi, yêu cầu của cuộc đấu tranh trong tình hình mới, đòi hỏi người cán bộ, SQLLCSND phải hiểu rõ pháp luật, biết vận dụng đúng đắn pháp luật, đồng thời tự giác chấp hành pháp luật. Trong tất cả các mối quan hệ đó thì quan trọng nhất là phải tuân thủ nghiêm chỉnh những quyền năng mà luật định cho mình. Vì người SQLLCSND là người đại diện cho quyền lực nhà nước giải quyết trực tiếp các công việc về an ninh, trật tự. Sự gương mẫu của họ không chỉ làm cho uy tín của lực lượng Cảnh sát nhân dân tăng lên mà còn làm tăng uy lực của chính quyền, uy tín của bộ máy nhà nước và sự tôn nghiêm của pháp luật.

- Tăng cường tinh thần trách nhiệm, đạo đức cách mạng và ý thức pháp luật của SQLLCSND

Ở đây phải nhấn mạnh vai trò của yếu tố tinh thần trách nhiệm, đạo đức cách mạng và ý thức pháp luật ở người SQLLCSND. Họ là người có trách nhiệm trực tiếp bảo vệ trật tự, an ninh cho xã hội, là cầu nối trực tiếp giữa pháp luật và thi hành pháp luật. Trước hết, người SQLLCSND phải nêu cao tinh thần: muốn “uốn nắn” người khác, trước tiên phải “uốn nắn” mình, phải luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành pháp luật, chỉnh đốn tác phong nhất là khi thi hành công vụ trước các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan ngoại giao, các cơ quan bảo vệ pháp luật, trước nhân dân, thực thi đúng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, không được tùy tiện, bao che các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật. Người SQLLCSND phải tăng cường bảo vệ pháp luật, chủ động tiến công các loại tội phạm và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, phải thông qua hoạt động thực tế của mình để cho mọi người thấy rõ và tin tưởng rằng mọi hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi tội phạm, gây rối, bạo loạn, biểu tình bất hợp pháp, các hành vi chống phá chính quyền cách mạng thì bất cứ ai, làm gì, ở đâu, việc lớn hay nhỏ đều bị phát hiện và được xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Điều này đặt đòi hỏi không ngừng hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát huy hơn nữa những nhân tố tích cực của đội ngũ SQLLCSND; phải đầu tư theo chiều sâu, tự đổi mới nội dung chương trình huấn luyện, đào tạo, đổi mới trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, điều kiện ăn ở, làm việc..., nhất là vấn đề đãi ngộ một cách xứng đáng về vật chất và tinh thần.

Trong tình hình mới cần tiếp tục xây dựng SQLLCSND trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đi đôi với chăm lo lợi ích thiết thân của quần chúng nhằm nâng cao uy tín của lực lượng.

Phấn đấu xây dựng hình ảnh đẹp với những phẩm chất đạo đức trong sáng của người SQLLCSND, với tư cách là con em yêu quý của nhân dân. Đó là lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; vững vàng, kiên định trước mọi khó khăn; có cuộc sống giản dị, lành mạnh; có tác phong nghiêm túc, sâu sát, gần gũi, gắn bó với nhân dân, biết dựa và phát huy sức mạnh của nhân dân; gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật; thực thi nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và chịu sự giám sát của nhân dân. Không tùy tiện đối với công việc, không bao che dung túng tội phạm và người vi phạm pháp luật.

- Tổ chức có hiệu quả Chương trình hành động xây dựng phong cách người SQLLCSND Lào vì nhân dân phục vụ.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị Cảnh sát nhân dân từ Trung ương đến địa phương giáo dục cán bộ, SQLLCSND nhận thức sâu sắc nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện đường lối quần chúng của Đảng, chấp hành nghiêm túc điều lệnh nội vụ an ninh nhân dân, xây dựng văn hóa ứng xử trong công tác, trong sinh hoạt và giao tiếp với nhân dân, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động xây dựng phong cách người SQLLCSND vì nhân dân phục vụ

Tập trung rà soát để sửa đổi hoặc bãi bỏ các văn bản quản lý hành chính không phù hợp, phân cấp cho cơ sở, tạo thuận lợi cho nhân dân. Công khai hóa và cải cách các quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và hỗ trợ tư pháp.

Các cơ quan, đơn vị Cảnh sát nhân dân bảo đảm trật tự nội vụ gọn gàng, sạch, đẹp tại trụ sở làm việc, nơi tiếp dân, phòng làm việc, phòng ở tập thể.

Trong thi hành công vụ, SQLLCSND thực hiện đúng điều lệnh nội vụ của ngành, tuân thủ pháp luật, thể hiện sự cương quyết trong đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

SQLLCSND phải niềm nở, chào hỏi lễ phép khi giao tiếp với nhân dân, không được có thái độ cửa quyền, hách dịch với nhân dân; gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa tại gia đình và nơi cư trú; đồng thời chấn chỉnh tư thế tác phong trong thi hành công vụ.

3. Mức độ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ; sự tín nhiệm của cấp trên, trong cơ quan và nơi cư trú của sĩ quan lực lượng cảnh sát nhân dân ở từng vị trí công tác

Mức độ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao của SQLLCSND thể hiện ở khối lượng, chất lương, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí việc làm, từng thời gian với tinh thần trách nhiệm trong công tác.

SQLLCSND phải có tính chủ động, sáng tạo và hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao trong năm, trong nhiệm kỳ hoặc trong giai đoạn nhất định. Cần đánh giá sâu về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm, cả kết quả ở mức hoàn thành, hoàn thành vượt mức hay không hoàn thành nhiệm vụ, nguyên nhân khách quan, chủ quan...Cần xem xét hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội ở đơn vị, ngành, địa phương từ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của SQLLCSND.

SQLLCSND phải có mối quan hệ, khả năng quy tụ, phối hợp với đồng nghiệp và các tổ chức liên quan, phát huy sức mạnh của tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đơn vị, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ.

Mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao được thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí, từng thời gian, bao gồm cả những nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đặc biệt là tham mưu ban hành các văn bản về lĩnh vực an ninh, cảnh sát được phân công phụ trách; cải tiến phương pháp làm việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; sáng kiến công tác được áp dụng trong thực tiễn, hoặc được cơ quan có thẩm quyền công nhận; các đề tài, đề án, công trình chủ trì nghiên cứu xây dựng hoặc tham gia nghiên cứu để phục vụ công tác.

Đối với SQLLCSND lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ngoài các nội dung trên, còn phải đánh giá về kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; năng lực lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết cán bộ, chiến sĩ và đoàn kết nhân dân.

Sự tín nhiệm của cấp trên, trong cơ quan và nơi cư trú đối với SQLLCSND ở từng vị trí công táclà mức độ tín nhiệm đối với người SQLLCSND trong ngành để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, sỹ quan của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Để làm tốt phải tiến hành lấy phiếu tín nhiệmđối với SQLLCSND ở từng vị trí công tác, ở từng địa bàn, từng địa phương, ở từng hoàn cảnh.

Mục đích lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác, giúp người SQLLCSND thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng SQLLCSND.

Để làm tốt phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm: Bảo đảm quyền của SQLLCSND trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của SQLLCSND được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Công khai, công bằng, dân chủ, khách quan. Đề cao trách nhiệm của SQLLCSND; bảo đảm sự ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ.

Căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với SQLLCSND giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy gồm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm phải có trách nhiệm:

- Định kỳ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những SQLLCSND giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, bảo đảm đúng đối tượng, nguyên tắc, thời hạn và quy trình theo quy định.

- Tổ chức, cán bộ, SQLLCSND và cá nhân liên quan cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm, công bằng khi thể hiện tín nhiệm đối với SQLLCSND giữ chức lãnh đạo, quản lý và chỉ huy.

- SQLLCSND được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và giải trình đầy đủ các nội dung mà tổ chức và cá nhân yêu cầu.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm để vận động hoặc có hành vi trái pháp luật tác động đến sự ổn định của tổ chức trong ngành.

Xác định được yêu cầu và tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ SQLLCSND Lào trong giai đoạn hiện nay, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế là điều rất quan trọng để mọi SQLLCSND Lào và các tổ chức lấy đó làm mục tiêu phấn đấu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ SQLLCSND Lào. Đồng thời những căn cứ đó cũng là cơ sở để xem xét, đánh giá, phân loại từng SQLLCSND Lào.

BOUNHEUANG THAMMAKOT,

NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phòng Chính trị, Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền