Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Ý nghĩa bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm” trong khơi dậy và thực hiện “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:23
1521 Lượt xem

Ý nghĩa bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm” trong khơi dậy và thực hiện “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

GS, TS TRẦN VĂN PHÒNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)

 

Tóm tắt: Bài viết phân tích chỉ ra 5 ý nghĩa của bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” trong khơi dậy và thực hiện “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”: Là cơ sở, nền tảng khơi dậy và thực hiện khát vọng; là nguồn nội lực, sức mạnh nội sinh cho khơi dậy và thực hiện khát vọng; chính nhân dân là chủ thể khơi dậy và thực hiện khát vọng; phục vụ lợi ích của nhân dân là mục tiêu của khơi dậy và thực hiện khát vọng; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định sự thành công trong khơi dậy và thực hiện khát vọng. 

Từ khóa: “Dân là gốc”; “Dân là trung tâm”; khát vọng; khơi dậy khát vọng; thực hiện khát vọng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền