Trang chủ    Quốc tế    Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở Lào
Thứ ba, 18 Tháng 3 2014 11:04
2124 Lượt xem

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở Lào

(LLCT)- Công tác thi đua, khen thưởng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện tốt công tác thi đua là tạo động lực to lớn góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảng, Nhà nước Lào xác định “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hằng ngày”. Thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong những năm đổi mới càng thấy rõ vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Trong mỗi bước phát triển, trên các lĩnh vực và thời kỳ đều có sự đóng góp quan trọng của công tác thi đua.

 

Trong giai đoạn hiện nay, thời cơ, thuận lợi mới đan xen khó khăn, thách thức, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng sẽ tạo thêm động lực để Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào và nhân dân các bộ tộc Lào vượt qua khó khăn, giành thắng lợi trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện thường xuyên và đạt kết quả, vấn đề có tính quyết định là phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành có trình độ, năng lực và phẩm chất tốt. Nhận thức rõ yêu cầu thực tiễn đặt ra, trong những năm qua, các cấp bộ Đảng NDCM Lào đã tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng, từ khâu phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng và đào tạo, sử dụng. Do vậy, đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện. Nhờ đó, công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh, thành phố đã đi vào nền nếp, đạt kết quả đáng khích lệ. Hàng nghìn tập thể và cá nhân cả trong nước và nước ngoài có thành tích xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Lào đã được Đảng và Nhà nước Lào tuyên dương, khen thưởng, phong tặng những danh hiệu cao quý. Nhờ đó đã khích lệ lòng yêu nước, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng XHCN.

Công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần huy động được sức mạnh to lớn của nhân dân các bộ tộc trong phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tuy nhiên, phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở các tỉnh, thành phố còn bộc lộ những hạn chế, bất cập. Các phong trào thi đua chưa đều, chưa động viên được đông đảo nhân dân tham gia. Ở nhiều nơi, phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa thực sự trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tình trạng chạy theo thành tích (bệnh thành tích), tiêu cực trong thi đua vẫn còn xảy ra. Nhiều phong trào thi đua được phát động nhưng thiếu kiểm tra, đôn đốc, việc sơ kết, tổng kết chưa được coi trọng. Trình độ, năng lực lãnh đạo, tổ chức phong trào thi đua của một số cấp ủy đảng, một bộ phận cán bộ còn hạn chế, còn lúng túng trong xác định mục tiêu, phương hướng, nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành thi đua. Do vậy, hiệu quả phong trào thi đua thấp, chưa thật sự trở thành động lực động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân ra sức lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ đất nước. Công tác khen thưởng chưa gắn chặt với công tác thi đua. Đối tượng, tiêu chí, tiêu chuẩn khen thưởng và chế độ đãi ngộ người có thành tích xuất sắc chưa được đổi mới, làm giảm tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng.

Nhằm đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ mới, ngày 20-1-2010 Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã ban hành Nghị định số 11/CTN về tiến hành phong trào thi đua, khen thưởng trên cả nước với nội dung “Yêu nước và phát triển”. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định 11, công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên trách thi đua khen thưởng cấp tỉnh, thành phố ở Lào cần tập trung vào một số biện pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tỉnh ủy, thành ủy về bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn hiện nay. Trước hết phải quán triệt sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Cayxỏn Phômvihản, quan điểm của Đảng NDCM Làovề bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ mới.Làm cho mọi cấp ủy tỉnh, thành phố, cán bộ đảng viên có nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ làm chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn hiện nay.

Quán triệt sâu sắc trong cấp uỷ và các ban ngành liên quan về xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng. Ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo ban tổ chức xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các huyện ủy tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng và của tỉnh uỷ về công tác bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng.

Các tỉnh ủy, thành ủy và chính quyền chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt Nghị định số 02/BCT ngày 14-7-2003 của Bộ Chính trị về biên chế, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, đánh giácán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng. Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy phải đặc biệt quantâm công tác quy hoạch cán bộ, coi đây là một nhiệm vụ rất quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo hướng chuẩn hóa đang là nhiệm vụ bức thiết hiện nay. Do vậy, đào tạo, bồi dưỡng phải bảo đảm chất lượng, đào tạo để cán bộ biết vận dụng, phát huy kiến thức đã học phục vụ công việc trước mắt và lâu dài; phân định rõ tiêu chuẩn, đối tượng, hình thức đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Sử dụng, bố trí, đề bạt cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng phải phù hợp với điều kiện thực tế. Cụ thể hóa các quy định về quản lý cán bộ của Trung ương vào công tác quản lý đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng. Việc đánh giá cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp được thực hiện trên các mặt: khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc trong từng vị trí, từng thời gian; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chiều hướng và khả năng phát triển, gắn với yêu cầu của từng chức danh, từng cán bộ cụ thể. Khi đánh giá cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố các cấp uỷ đã xem xét việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương đối với công tác cán bộ.

Ba là, đề cao và phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện của cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy tốt vai trò tự học tập, rèn luyện của đội ngũ cán bộ làm chuyên trách thi đua, khen thưởng, đặc biệt là tự học tập, rèn luyện trong thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. Cán bộ phải luôn tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chủ động tự học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, cấp ủy phải thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ thực hiện quá trình tự học tập, tự rèn luyện để nâng cao năng lực công tác với mục tiêu là giỏi chuyên môn, phấn đấu tiếp cận các công việc của cấp trên để khi luân chuyển hoặc được bổ nhiệm đều hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

 Bốn là, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong các cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh.Xây dựng các nguyên tắc cơ bản cho công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm được mục đích, hiệu quả, tạo ra tính thống nhất, đoàn kết trong xử lý công việc cụ thể để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, làm cho công tác này đi vào nền nếp, khoa học.

Để thực hiện tốt nguyên tắc trên cần tập trung vào những nội dung sau: Xác định cơ cấu đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố một cách hợp lý, đảm bảo các cơ cấu độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo có đủ cán bộ nữ để bố trí vào các vị trí thích hợp. Khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng hiện có, dự báo sự biến động và nhu cầu cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho từng thời kỳ. Tích cực tạo nguồn cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng, chuẩn bị đội ngũ cán bộ dự bị cho các chức danh chủ chốt (mỗi chức danh chủ chốt cần 2-3 cán bộ dự bị), coi trọng tạo nguồn cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng tham gia cấp uỷ cơ sở. Tăng cường quản lý, đánh giá cán bộ quy hoạch, định kỳ xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch

 Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng trong cơ quan thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt hoạt động tự phê bình và phê bình, xây dựng sự đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy các cấp, kiên quyết đấu tranh khắc phục các biểu hiện độc đoán, cá nhân, ngại học tập, rèn luyện của đảng viên. Lãnh đạo và tổ chức phong trào và thông qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. Th­ường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc xảy ra, nâng cao đạo đức phục vụ nhân dân của nhân viên và bộ máy chính quyền làm công tác thi đua khen thưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 11-2013

 

Sẳmlan Phănkhảvông

Nghiên cứu sinh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền