Trang chủ    Quốc tế    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân

(LLCT) - Thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân là một hình thức làm chủ của nhân dân, có ý nghĩa to lớn để hướng tới xây dựng Nhà nước thực sự dân chủ, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Bài viết tập trung luận giải những quan điểm cần quán triệt và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy các chuyên đề triết học Chương trình cao cấp lý luận chính trị

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy các chuyên đề triết học Chương trình cao cấp lý luận chính trị

(LLCT) - Trên cơ sở quan niệm duy vật về lịch sử của các nhà kinh điển mácxít, tác giả bài viết cho rằng, để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam và đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào việc giảng dạy các chuyên đề triết học (phần chủ nghĩa duy vật lịch sử) thuộc Chương trình cao cấp lý luận chính trị hiện nay.

Tư duy mới của Đảng về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc

Tư duy mới của Đảng về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc

(LLCT) - Tư duy mới của Đảng về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc thể hiện trong đường lối, chủ trương, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đặt ra vừa cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài. Bởi vậy, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cần được quán triệt, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong giai đoạn cách mạng mới.

Các đột phá chiến lược trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Các đột phá chiến lược trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Xác định các đột phá chiến lược trong từng giai đoạn phát triển đất nước có ý nghĩa quan trọng, là đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức được điều đó, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đã xác định ba đột phá chiến lược; Văn kiện Đại hội XIII tiếp tục bổ sung và phát triển. Bài viết đưa ra định nghĩa, làm rõ sự kế thừa có bổ sung, phát triển của Đại hội XIII và một số điều kiện thực hiện thành công các "các đột phá chiến lược".

Bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo và xây dựng Đảng qua 35 năm đổi mới

Bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo và xây dựng Đảng qua 35 năm đổi mới

(LLCT) - Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (26-1-2021), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, trong đó nêu bật 5 bài học kinh nghiệm quý báu sau 35 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Bài viết tập trung phân tích làm rõ nội dung chủ yếu những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

Trang 9 trong tổng số 13 trang.

Thông tin tuyên truyền