Trang chủ    Quốc tế    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng mở đường cho đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới

Đại hội XIII của Đảng mở đường cho đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới

(LLCT) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng quang vinh được tổ chức từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên thuộc 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương thảo luận, quyết định đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới với nhiều thời cơ, vận hội và khó khăn, thách thức đan xen.

Thể chế phát triển, niềm tin, khát vọng và đổi mới sáng tạo vì phồn vinh, hạnh phúc trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thể chế phát triển, niềm tin, khát vọng và đổi mới sáng tạo vì phồn vinh, hạnh phúc trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Tư tưởng cốt lõi, xuyên suốt của Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là: Trên cơ sở tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược (thể chế, nguồn nhân lực, hạ tầng), trước tiên và cơ bản hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển để kiến tạo niềm tin; từ đó khơi dậy khát vọng phát triển đất nước nhằm nuôi dưỡng, thúc đẩy nhu cầu, năng lực đổi mới sáng tạo vì độc lập, tự do, hạnh phúc và phồn vinh của đất nước và người dân Việt Nam.

Những điểm mới về đổi mới mô hình tăng trưởng trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Những điểm mới về đổi mới mô hình tăng trưởng trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng xác định đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội này. Bài viết phân tích những điểm mới trong định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, xác định các trụ cột chính của tăng trưởng, các mục tiêu và chủ trương, chính sách lớn để thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế (TTKT) ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Đại hội XIII với nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng

Đại hội XIII với nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng có vai trò và ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của đất nước. Đại hội không chỉ tổng kết nhiệm kỳ khóa XII mà còn tổng kết 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 10 năm thực hiện Cương lĩnh (Bổ sung, phát triển năm 2011), đánh giá chiến lược 10 năm phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; đề ra phương hướng phát triển không chỉ trong 5 năm (2021-2026) mà cho nhiều năm sau. Điều đó đòi hỏi ở Đảng tầm cao trí tuệ để tiếp tục làm rõ những vấn đề thực tiễn, lý luận về đổi mới và xây dựng CNXH ở Việt Nam, bảo đảm cho Đảng hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.

Các đột phá chiến lược trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Các đột phá chiến lược trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Từ thực tiễn phát triển đất nước 35 năm đổi mới vừa qua, Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng khẳng định các đột phá chiến lược. Đó là đột phá về thể chế, đột phá về nguồn nhân lực, đột phá về hạ tầng. Bài viết tập trung phân tích tính khoa học, tính thực tiễn và tính mục đích đúng đắn của các đột phá nêu trên.

Trang 12 trong tổng số 13 trang.

Thông tin tuyên truyền