Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Chủ trương, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã và quá trình triển khai ở các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Chủ trương, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã và quá trình triển khai ở các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

(LLCT) - Thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã ở các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long được đặc biệt quan tâm tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Một số kinh nghiệm bước đầu từ thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trong thời kỳ đổi mới

Một số kinh nghiệm bước đầu từ thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trong thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Từ thực tiễn 6 lớp bồi dưỡng dự nguồn cao cấp, bài nghiên cứu tập trung vào các khâu là tuyển chọn và bồi dưỡng, đào tạo và kinh nghiệm cùng các vấn đề nảy sinh từ hai mảng thực tế, là công tác cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương và thực tế của những lớp tạo nguồn cán bộ chiến lược gần đây tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Bình Dương trong thời kỳ đổi mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Bình Dương trong thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Tư tưởng về công nghiệp hóa là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh về kinh tế. Tư tưởng công nghiệp hóa của Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận hết sức quan trọng để Đảng ta vận dụng vào phát triển các lĩnh vực kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quán triệt tư tưởng đó, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp trong thời kỳ đổi mới.

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức - Kết quả và kinh nghiệm

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức - Kết quả và kinh nghiệm

(LLCT) - Nhận thức rõ vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững đất nước, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Chủ trương của Đảng đã được các cấp, các ngành tỉnh Vĩnh Vong tập trung triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả.

Pháp luật thời Hậu Lê với việc phòng ngừa tham nhũng trong tuyển chọn và sử dụng quan chức

(LLCT) - Năm 1428, sau khi giành lại độc lập cho dân tộc, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, mở đầu triều đại Hậu Lê. Nhờ những chính sách tiến bộ của Triều đình, đặc biệt là chính sách tuyển chọn, đào tạo, quản lý quan chức, đã góp phần quan trọng vào công cuộc chấn hưng đất nước. Những kinh nghiệm quý báu từ chính sách đối với quan chức thời kỳ này có giá trị tham khảo hữu ích cho công tác cán bộ ở nước ta hiện nay.

Liên kết vùng: Những vấn đề đặt ra đối với quá trình tái cấu trúc nền kinh tế

Liên kết vùng: Những vấn đề đặt ra đối với quá trình tái cấu trúc nền kinh tế

(LLCT) - Trong những năm qua, chủ trương liên kết vùng của Đảng và Nhà nước đã từng bước được hiện thực hóa, tạo bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội cho các địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những bất cập về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách... đòi hỏi phải sớm có các giải pháp khắc phục.

Gia Lai: Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở

Gia Lai: Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở

(LLCT) - Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh là một trong những nhiệm vụ được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Hệ thống chính trị (HTCT) cơ sở mạnh sẽ góp phần tích cực trong tổ chức và vận động quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh quyền làm chủ của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Thu hút FDI và đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam hiện nay

Thu hút FDI và đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam hiện nay

(LLCT)Hiện nay, xu hướng đầu tư ra nước ngoài ngày càng gia tăng và là yếu tố tích cực giúp các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ cũng như học hỏi kinh nghiệm trong quản lý đầu tư,...

Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước hướng tới một nhà nước kiến tạo

Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước hướng tới một nhà nước kiến tạo

(LLCT) - Đổi mới bộ máy nhà nước là một biện pháp quan trọng để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân. Xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam là quá trình chủ động, tự giác đổi mới bộ máy nhà nước từ cơ chế hành chính, tập trung quan liêu sang bộ máy quản lý xã hội bằng pháp luật, theo pháp luật nhằm mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh; là quá trình đổi mới, hoàn thiện đồng bộ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị với đổi mới thể chế kinh tế, phù hợp với đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng duy nhất cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Nữ giới tham gia nghị viện: Xu hướng và những yếu tố ảnh hưởng

(LLCT) - Sự tham gia của phụ nữ trong nghị viện được coi là một biểu hiện của bình đẳng giới và bảo đảm cho sự phát triển bền vững của các quốc gia. Việt Nam có nhiều tiến bộ về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trên nhiều phương diện như giáo dục, y tế,  kinh tế nhưng trong lĩnh vực chính trị chưa đạt so với tiềm năng và mong muốn. Nghiên cứu xu hướng nữ giới tham gia chính trị nói chung và nghị viện nói riêng cùng các yếu tố ảnh hưởng là bước quan trọng để tìm ra các giải pháp can thiệp, thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trị ở Việt Nam.

Những khâu dễ bị làm sai trong quy trình công tác cán bộ

(LLCT) - Công tác cán bộ bao gồm nhiều khâu: (1) đánh giá; (2)quy hoạch; (3) đào tạo, bồi dưỡng; (4) luân chuyển, điều động; (5) bố trí, sử dụng (bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bầu cử, giới thiệu ứng cử, chỉ định, phân công phụ trách, miễn nhiệm...); (6)quản lý; (7) khen thưởng, kỷ luật cán bộ; (8) thực hiện chính sách đãi ngộ;(9) kiểm tra, giám sát;(10) bảo vệ chính trị nội bộ;(11) giải quyết khiếu nại, tố cáo về cán bộ; (12) kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác cán bộ. Các khâu của công tác cán bộ là một thể thống nhất, có quan hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau, tác động, thúc đẩy lẫn nhau; khi thực hiện tốt khâu này sẽ là tiền đề và cơ sở để thực hiện tốt các khâu khác và ngược lại, nếu một khâu nào đó thực hiện chưa tốt, không đúng quy trình sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các khâu khác và kết quả chung của công tác cán bộ.

Thành phố Hải Phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường

(LLCT) - Những năm qua, thành phố Hải Phòng đã quan tâm đến công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường (BVMT) và thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an hiện nay

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an hiện nay

(LLCT) - Đảng bộ Tổng Cảnh sát là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; lãnh đạo mọi mặt công tác của Tổng cục; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị.

Sự biến đổi nhân sinh quan của cư dân đồng bằng sông Hồng thể hiện qua các lễ hội truyền thống

Sự biến đổi nhân sinh quan của cư dân đồng bằng sông Hồng thể hiện qua các lễ hội truyền thống

(LLCT) - Việt Nam là quốc gia có một kho tàng văn hóa đặc sắc. Trong kho tàng văn hóa ấy, sinh hoạt lễ hội là vùng văn hóa đặc trưngnhất. Lễ hội là một hình thức sinh hoạt tổng hợp bao gồm các mặt tinh thần và vật chất, tôn giáo tín ngưỡng và văn hóa nghệ thuật, linh thiêng và đời thường... là một sinh hoạt có sức hút lớn trong đời sống xã hội. Lễ hội có mặt ở khắp mọi miền đất nướcvới nhiều loại hình khác nhau. Dưới góc độ lịch sử có thể phân chia thành hai loại cơ bản là lễ hội truyền thống (đã có lâu đời, gắn với sự hình thành và phát triển của các cộng đồng dân cư) và lễ hội mới (gắn với các sự kiện lịch sử hiện đại, cách mạng)... Trong tổng số 9 nghìn lễ hội ở nước ta hiện nay, lễ hội truyền thống có khoảng trên 7 nghìn với phạm vi phân bố rộng.

An sinh xã hội đối với nông dân ở nước ta

(LLCT) - An sinh xã hội là sự bảo đảm của xã hội thông qua hệ thống các chính sách, chương trình, giải pháp của Nhà nước và xã hội nhằm hỗ trợ, bảo vệ cho các thành viên của xã hội, đặc biệt là những đối tượng gặp rủi ro hay khó khăn trong cuộc sống, bảo đảm mức sống tối thiểu và góp phần nâng cao đời sống của họ; từ đó thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội trên cơ sở đảm bảo thực hiện công bằng xã hội.

Trang 11 trong tổng số 37 trang.