Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Nâng cao chất lượng hoạch định và thực thi chính sách công ở Việt Nam hiện nay - Vấn đề và giải pháp

(LLCT) - Quá trình hoạch định và thực thi chính sách công ở Việt Nam hiện nay đang gặp phải những rào cản trong khâu hoạch định và ban hành chính sách, trong thực thi và đánh giá chính sách. Để khắc phục, cần: xây dựng và hoàn thiện thể chế hoạch định chính sách công theo hướng công khai, minh bạch; thiết lập quy trình xây dựng chính sách công với sự tham gia của tất cả các bên liên quan; tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách; tăng cường đối thoại chính sách giữa Chính phủ và các nhóm lợi ích...

Kiến nghị chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012

Kiến nghị chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012

(LLCT) - Từ thực tiễn triển khai Luật HTX 2012 vào cuộc sống cho thấy rất nhiều khó khăn, vướng mắc làm chậm quá trình chuyển đổi HTXNN theo Luật HTX 2012, trong đó có những rào cản  từ một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn của Luật HTX 2012 và các văn bản dưới luật. Từ kết quả khảo sát, điều tra thực tế, bài viết đề xuất một số kiến nghị điều chỉnh, bổ sung một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn của Luật HTX 2012 và các văn bản dưới luật nhằm thúc đẩy HTXNN Việt Nam chuyển đổi, hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Giáo dục ý thức chính trị cho giai cấp công nhân Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

(LLCT) - Giáo dục ý thức chính trị cho giai cấp công nhân luôn là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự tác động của mặt trái trong quá trình hội nhập quốc tế, đã và đang làm cho một bộ phận công nhân nước ta xa rời lập trường giai cấp, phai nhạt lý tưởng cách mạng, ý thức tổ chức và kỷ luật lao động hạn chế. Bài viết trên cơ sở phân tích thực trạng và vấn đề đặt ra, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức chính trị cho giai cấp công nhân Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

(LLCT) - Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp là con đường tất yếu để thúc đẩy nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long phát triển, đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp của vùng. Vì vậy, việc xác định rõ những thuận lợi và khó khăn trong phát triển ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp có ý nghĩa rất lớn để vùng có những giải pháp phù hợp, có tính khả thi thúc đẩy ngành công nghiệp này phát triển.

Nâng cao năng lực đội ngũ kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay

(LLCT) - Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng. Bộ Chính trị đã ban hành hai nghị quyết chuyên đề về vấn đề này,  Nghị quyết số 08 và Nghị quyết số 49. Thực hiện các Nghị quyết trên, đội ngũ cán bộ được tăng cường, chất lượng hoạt động tư pháp đã có chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là năng lực của đội ngũ kiểm sát viên còn nhiều hạn chế, bất cập. Ngành kiểm sát cần đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc quy hoạch, sử dụng đội ngũ kiểm sát viên; đội ngũ kiểm sát viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để thực sự vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, bản lĩnh, công tâm và trách nhiệm.

Một số giải pháp tài chính phát triển thị trường khoa học - công nghệ

(LLCT) - Việc tạo lập và vận hành có hiệu quả thị trường khoa học - công nghệ (KHCN) đòi hỏi những giải pháp đồng bộ về tài chính và phi tài chính. Trong đó nổi bật là tổ chức tốt các hoạt động huy động vốn đầu tư, mua - bán, trao đổi, chuyển nhượng các thành quả, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ khoa học - công nghệ. Đồng thời, phát triển các yếu tố cần thiết khác liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, cả ở cấp vĩ mô lẫn vi mô...

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ xã, phường, thị trấn ở Hải Phòng hiện nay

(LLCT) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta luôn chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó có bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ các cấp, các ngành. Tiếp thu tinh thần đó, Thành ủy Hải Phòng luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, trong đó có cán bộ cấp xã, phường, thị trấn. Nhờ đó, công tác này đạt nhiều kết quả nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục.

Quản lý xã hội và đô thị hóa ở Việt Nam

Quản lý xã hội và đô thị hóa ở Việt Nam

(LLCT) - Bài viết chỉ ra những đặc điểm và các vấn đề xã hội mà quá trình đô thị hóa ở Việt Nam đang đặt ra cho lĩnh vực quản lý xã hội. Đó là sự phát triển đô thị theo chiều rộng và thiếu bền vững, do định hướng thiên về các giá trị kinh tế vật chất hơn là các giá trị văn hóa, xã hội và con người. Quá trình đô thị hóa đang làm nảy sinh nhiều vấn đề như việc sử dụng lãng phí đất đai, vấn đề tái định cư, bảo đảm sinh kế cho những người nông dân ven đô bị mất đất; vấn đề môi trường sống của cư dân đô thị hiện nay. Quản lý xã hội cần tham gia bằng tất cả các công cụ và phương tiện hiện có và hướng đến một mô hình đô thị hóa hài hòa hơn, mang nhiều tính xã hội, dân chủ và nhân  văn hơn, với mục tiêu phát triển vì con người và công bằng hơn với các nhóm xã hội yếu thế.

Tiếp tục mở rộng và phát huy dân chủ cơ sở, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững

(LLCT) - Để cụ thể hóa mục tiêu dân chủ xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và triển khai các chủ trương, nghị quyết về phát huy dân chủ, đặc biệt là Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong thực tế, ở các địa phương, trong đó có Hà Tĩnh, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng tốt hơn; quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội được thể hiện rõ. Ở tỉnh Hà Tĩnh, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai bằng nhiều hình thức và đã đạt được những kết quả tích cực.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

(LLCT) - Với 3 mặt giáp biển, khí hậu điều hòa ấm áp quanh năm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều lợi thế để trở thành một “thiên đường du lịch”. Qua nhiều nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn luôn coi trọng vai trò, vị thế, tiềm năng và thế mạnh của du lịch, coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Vấn đề phát huy nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

Vấn đề phát huy nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Tổng kết thực tiễn 30 năm đổi mới đất nước, Đảng ta khẳng định “cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững”(1). Để hiện thực hóa chủ trương đó, vấn đề “Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân...”(2) được xác định là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm cần phải đặc biệt chú trọng tập trunglãnh đạo, chỉ đạothực hiệncó hiệu quảtrong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Tỉnh Quảng Ngãi phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững

Tỉnh Quảng Ngãi phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững

(LLCT)  - Quảng Ngãi là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, có những điều kiện thuận lợi và khó khăn nhất định trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ năm 2005 đến năm 2017, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng CNH, HĐH gắn với xây dựng và giải quyết tốt vấn đề nông thôn và nông dân.

 
Tiếp tục nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống chính trị ở khu vực Tây Bắc nước ta hiện nay

Tiếp tục nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống chính trị ở khu vực Tây Bắc nước ta hiện nay

(LLCT) - Vùng Tây Bắc gồm 12 tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ cùng các huyện phía Tây Nghệ An và Tây Thanh Hóa, chiếm 1/3 diện tích cả nước, dân số gần 11 triệu người, với 23 dân tộc thiểu số, chiếm 63% dân số toàn vùng. Đây là vùng giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước.

Sự chuyển biến trong sinh hoạt tín ngưỡng của người H’Mông ở Sơn La hiện nay

Sự chuyển biến trong sinh hoạt tín ngưỡng của người H’Mông ở Sơn La hiện nay

(LLCT) - Người H’Mông ở Sơn La, cũng như nhiều địa phương khác ở Việt Nam, đặc biệt tin tưởng vào sức mạnh chi phối của các vị thần linh, được đồng bào gọi chung là “ma” đối với cuộc sống của con người. Các vị thần linh của người H’Mông, chủ yếu thuộc hai nhóm là “ma tổ tiên” (nhân thần) và “ma tự nhiên” (nhiên thần), có quyền năng rất lớn, có thể ban phúc hay giáng họa cho con người. Sự ban phúc hay giáng họa hoàn toàn phụ thuộc vào cách ứng xử của con người đối với các vị thần linh. Do vậy, người H’Mông phải thực hành nhiều nghi lễ thờ cúng thần linh định kỳ hay đột xuất để tạ ơn khi gặp điều may mắn hay giải hạn khi gặp điều tai ương, cầu mong điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Phật giáo góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội

Phật giáo góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội

(LLCT) - Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ lâu đời và đã trở thành một thành tố quan trọng trong đời sống văn hóa của con người Việt Nam. Trải qua tiến trình lịch sử hơn 2000 năm, Phật giáo luôn đồng hành với dân tộc và có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần tạo nên bản sắc, cốt cách văn hóa, đóng góp to lớn vào công cuộc dựng nước và giữ nước. Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Phật giáo tiếp tục có nhiều đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước thông qua các hoạt động phật sự và hoạt động xã hội hướng đến con người, vì con người, trong đó các hoạt động an sinh xã hội là điểm sáng, thể hiện rõ tinh thần “nhập thế giúp đời” của Phật giáo Việt Nam.

Trang 11 trong tổng số 41 trang.