Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Hà Nội xây dựng đội ngũ bí thư đảng bộ phường đáp ứng yấu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới

(LLCT) - Phường là cấp có vị trí, vai trò quan trọng, là nơi hội tụ sự chỉ đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể thuộc hệ thống ngành dọc. Bí thư đảng ủy (BTĐU) phường là người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở trên địa bàn đô thị, sự lãnh đạo sáng suốt, phong cách lãnh đạo (PCLĐ) dân chủ, khoa học, thực tiễn của bí thư là nhân tố có vai trò quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở phường, góp phần xây dựng và phát triển đô thị văn minh, hiện đại, làm thay đổi diện mạo của đất nước.

Phát triển thêm nhiều doanh nghiệp để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(LLCT) - Hơn 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế quan trọng, từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Tuy vậy, Việt Nam vẫn nằm trong số những nước có nền kinh tế chậm phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp. Để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, Việt Nam cần có những chính sách kích cầu nhằm phát triển hơn nữa các doanh nghiệp - các tế bào của nền kinh tế.
 

Về chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Lựa chọn và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta có tầm quan trọng hàng đầu để sớm vượt ra khỏi tình trạng một nước có mức thu nhập trung bình thấp, đảm bảo tăng trưởng kinh tế với nhịp độ nhanh, chất lượng cao và bền vững. Để thực hiện việc lựa chọn và chuyển đổi đó cần phải hiểu rõ các mô hình tăng trưởng kinh tế, thực trạng mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta hiện nay, phương hướng và giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.
 

Tăng cường vai trò của Nhà nước, tạo sự liên kết ổn định, hiệu quả giữa “bốn nhà” trong phát triển nông nghiệp

(LLCT) - Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg, ngày 24-6-2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng đã tạo tiền đề cho việc liên kết “bốn nhà” (nhà nông - Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học) trong phát triển nền nông nghiệp Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Nâng cao giá trị gia tăng xuất khẩu mặt hàng gạo của Việt Nam

(LLCT) - Với đường lối đổi mới, sản xuất nông nghiệp nước ta những năm qua đã có bước phát triển ngoạn mục, từ chỗ là nước phải nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã vươn lên thành nước đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, sự bất ổn về chất lượng, giá cả, thị trường, công nghệ sau thu hoạch... đã làm cho giá trị gia tăng của hạt gạo chưa tương xứng với công sức và vốn đầu tư bỏ ra. Người nông dân làm ra hạt gạo chưa được hưởng lợi nhiều. Vì vậy, cần phải có giải pháp để nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng gạo xuất khẩu, góp phần làm cho sản xuất và xuất khẩu gạo phát triển bền vững và hiệu quả hơn.          

Kinh nghiệm từ thực tiễn bầu cấp ủy xã, phường ở thành phố Hải Phòng

(LLCT) - Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, công tác bầu cử tại đại hội đảng bộ cấp xã, phường ở thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2010 - 2015, có nhiều đổi mới theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ. Việc thực hiện những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong công tác bầu cử, làm cho việc bầu cử diễn ra dân chủ, khoa học và đạt kết quả cao hơn; xác định, lựa chọn đội ngũ cán bộ được chính xác hơn; bảo đảm cho những đảng viên thật sự có đức, có tài được tham gia vào cơ quan và chức vụ lãnh đạo.

Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(LLCT) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với sự nỗ lực cố gắng và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với công cuộc đổi mới của đất nước. 

Truyền thông đại chúng với việc phát triển con người Việt Nam hiện đại

(LLCT) - Truyền thông đại chúng là công cụ quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các tri thức khoa học về mọi lĩnh vực của đời sống đến đông đảo nhân dân. Cùng với khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, truyền thông đại chúng có vị trí, vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; là diễn đàn, tiếng nói của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền cấp quận, huyện ở thành phố Hà Nội

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền cấp quận, huyện ở thành phố Hà Nội

(LLCT) -Thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 ngày 29-5-2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp trở nên cấp thiết, đặc biệt là chính quyền cấp huyện.

Mở rộng hình thức tuyên truyền lý luận chính trị trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Tiến tới kỷ niệm 65 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia (CTQG) Hồ Chí Minh (1949 -2014), ngày 6-1-2014, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định 224/T.Ư về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Học viện CTQG Hồ Chí Minh, đặt Học viện vào thời kỳ phát triển mới của đất nước - thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Quyết định xác định Học viện là: "Trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý".

Nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, xác minh tư liệu trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương

(LLCT)- Công tác s­ưu tầm, xác minh t­ư liệu trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa ph­ương có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là nền tảng của công tác biên soạn. Muốn phản ánh chân thực và khách quan lịch sử Đảng bộ địa phương, khâu đầu tiên có ý nghĩa quyết định của ngư­ời biên soạn là phải nắm trong tay nguồn tư­ liệu phong phú và chính xác.

 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn - nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

(LLCT) - Hai mươi nhăm năm đổi mới vừa qua, sự nghiệp xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao theo hướng sản xuất hàng hóa; năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp không ngừng nâng cao; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia; một số mặt hàng nông sản xuất khẩu như gạo, cà phê, cao su... chiếm vị trí cao trên thị trường thế giới.(*)Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được củng cố; diện mạo nhiều vùng nông thôn có thay đổi quan trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả to lớn, được cộng đồng thế giới thừa nhận và ngợi ca. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố. Dân chủ cơ sở được phát huy. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở miền núi sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X (qua khảo sát ở một số tỉnh miền núi phía Bắc)

(LLCT) - Hội nghị Trung ương 6 khóa X đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, trong đó yêu cầu: “Chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là bí thư cấp ủy và cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đưa ra khỏi Ðảng những người không đủ tư cách đảng viên”, “Thực hiện mạnh mẽ chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, thể chế hóa và từng bước nhất thể hóa chức danh cán bộ; tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở”.

Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào

(LLCT)- Quan hệ hữu nghị đặc biệt, tình đoàn kết gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản và Chủ tịch Xuphanuvông đặt nền móng xây dựng, dày công vun đắp, là tài sản vô giá của hai dân tộc. Trong quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt - Lào, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý thể hiện tầm cao tình hữu nghị đặc biệt, trong sáng, sự tin tưởng tuyệt đối giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

 

Một số ý kiến về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

(LLCT) - Đại hội XI của Đảng chủ trương "đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, đào tạo". Theo tinh thần đó, có rất nhiều vấn đề cần phải bàn. Trong bài viết này chỉ xin nêu một số ý kiến về hai vấn đề: thứ nhất, chuyển từ giáo dục chủ yếu là truyền thụ kiến thức sang giáo dục phát triển nhân cách, năng lực; thứ hai, xây dựng một nền giáo dục mở, học tập suốt đời gắn với xây dựng xã hội học tập, phát triển giáo dục “điện tử”. 

           

Trang 31 trong tổng số 36 trang.