Trang chủ    Thực tiễn    Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Thứ ba, 17 Tháng 1 2017 11:57
1318 Lượt xem

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

(LLCT) - Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, tình hình an ninh, trật tự của thành phố luôn được giữ vững, góp phần bảo đảm sự ổn định chính trị, xã hội, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Hải Phòng là thành phố trực thuộc Trung ương - đô thị loại 1 cấp quốc gia, là thành phố cảng biển quan trọng, lớn nhất phái Bắc Việt Nam, là trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ; có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Hải Phòng đang triển khai các biện pháp, nguồn lực để thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 10-10-2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW, ngày 5-8-2003 của Bộ Chính trịvề xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó,xác định rõ: “Phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc và hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc…”.Bởi vậy, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở thành phố Hải Phòng là tổng thể các hoạt động phòng ngừa,phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phốnhằm giữ vững ổn định chính trị - xã hội, an toàn xã hội,tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội và sự bình yên cho cuộc sống nhân dân. Công tác bảm đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được thực hiện ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị, trong đó lực lượng Công an thành phố là lực lượng nòng cốt.

Trong những năm qua, Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng luôn phát huy cao độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng trong lãnh đạo các lực lượng Công an thành phố thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, sự lãnh đạo của Đảng bộ Công an thành phố đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập cả về nội dung và phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc. Công tác nắm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố có nơi, có lúc chưa chủ động, chưa kịp thời. Trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, tội phạm hình sự giảm nhưng  việc chủ động ngăn chặn tội phạm gây án do nguyên nhân xã hội còn gặp nhiều khó khăn; chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đôthị chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của tình hình. Công tác trao đổi thông tin, tình hình tội phạm và sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương và giữa Công an với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố cònchưa kịp thời, thường xuyên. Tổ chức thực hiện một số nghị quyết chuyên đề về công tác an ninh, trật tự của Đảng ủy Công an thành phố hiệu quả đạt được chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa kịp thời.

Hiện nay, Hải Phòng cùng cả nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đó là: sự bất ổn định chính trị, hoạt động khủng bố quốc tế còn diễn ra ở nhiều nơi; các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện các hoạt động “diễn biến hòa bình”, âm mưu gây rối, gây bạo loạn, làm mất ổn định chính trị - xã hội, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Những nhân tố đe dọa chủ quyền quốc gia và an ninh, trật tự, an toàn xã hội vẫn chưa bị đẩy lùi, có nơi, có lúc còn diễn biến phức tạp. Vấn đề Biển Đông tiếp tục có những căng thẳng giữa các nước có quyền lợi liên quan, tiền ẩn phức tạp khó lường. Những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trên lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ, nguy cơ mất an ninh, an toàn về thông tin mạng, lộ lọt bí mật nhà nước có xu hướng ngày càng bộc lộ rõ nét và nghiêm trọng; tình hình an ninh nông thôn, đô thị còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây phức tạp, nhất là các vụ khiếu kiện đông người. Tình hình hoạt động của các loại tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, tính chất bạo lực gia tăng, phương thức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp hơn. Tội phạm có tổ chức, tội phạm là người nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường... tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tình hình trên đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nói chung, Đảng ủy Công an thành phố Hải Phòng nói riêng phải tập trungchỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ,bảo đảm an ninh trật tự, góp phần vào thực hiệncác nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an thành phố Hải Phòng đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, cần làm tốt một số nội dung sau:

Một là, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Công an thành phố về tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Sự nghiệp đổi mới xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và hội nhập quốc tế đang đặt ra cho lực lượng công an những nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi phải xây dựng chiến lược bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội một cách toàn diện để có thể chủ động ứng phó trong mọi tình huống. Do vậy, Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng cần chủ động tham mưu Thành ủy xây dựng chủ trương và các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt là cần tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an và các tầng lớp nhân dân nắm vững, thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Thành ủy về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Công an Hải Phòng phải là lực lượng tham mưu đắc lực giúp cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và của toàn dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, bảo đảmhoàn thành tốtnhiệm vụ trong mọi tình huống

Xây dựng lực lượng Công an thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng phải luôn có lý tưởng cao đẹp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất cách mạng trong sáng,  gắn bó máu thịt với nhân dân, làm tốt công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tinh thông nghiệp vụ, có trình độ khoa học - kỹ thuật tốt, đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm khắc những tiêu cực, sai phạm; tuyên dương những gương “người tốt, việc tốt”.Lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ để luôn chủ động,mưu trí, sáng tạo, giành thế chủ động trong công tác, chiến đấu, trong nghiên cứu khoa học và xây dựng lực lượng.

Chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; rà soát, kiện toàn, bố trí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị bảo đảm chất lượng, số lượng. Triển khai, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trong Công an thành phố theo mô hình, tổ chức mới của Bộ Công an nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn lực lượng Công an thành phố.

Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản,nắm chắcâm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và đối tượng cơ hội chính trị; tiếp tục duy trì các phương án phòng chống khủng bố, bạo loạn, gây rối...; kiên quyết ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; không để đột xuất, bất ngờ, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, hoạt động khủng bố, phá hoại; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố; tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, bảo vệ bí mật nhà nước....

Tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, làm giảm các loại tội phạm, hạn chế thấp nhất những vụ việc nghiêm trọng; chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài...Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Ba là, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị trong Công an thành phố

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; củng cố tổ chức, phát huy sức mạnh chiến đấu trong toàn lực lượng. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng; tập trung xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước...Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong Công an thành phố. Cấp ủy và tổ chức đảng các cấp trong Công an Hải Phòng phải lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện công tác đối với đơn vị thuộc quyền. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, tự phê bình, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, trước hết là trong lãnh đạo, chỉ huy và cấp ủy đảng các cấp; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của các cấp ủy đảng. Tăng cường công tác xây dựng lực lượng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao giác ngộ lý tưởng và đạo đức cách mạng, rèn luyện ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công và kỷ luật chặt chẽ trong Công an thành phố. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an thành phố phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tin học; xây dựng phong cách sống và làm việc gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác bảm đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố và làm tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm

Kiểm tra, giám sát là khâu quan trọng, là một chức năng lãnh đạo chủ yếu không thể thiếu được trong quá trình lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự của Đảng ủy Công an thành phố cũng như cấp ủy các đơn vị cơ sở. Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố cần thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức đảng, của các đơn vị và cán bộ, đảng viên hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự. Đảng ủy Công an thành phố lãnh đạo các cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động của các lực lượng theo chức trách, quyền hạn và những quy định của nhà nước; xây dựng cơ chế phối hợp và kiểm tra, giám sát; đồng thời, đề cao vai trò của nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các cơ quan, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an Hải Phòng trong sạch, vững mạnh.

Định kỳ hằng quý, 6 tháng, 1 năm, tiến hành việc sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế, đúc rút những bài học kinh nghiệm.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hải Phòng và sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụbảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Đảng ủy Công an thành phố cần tập trung tham mưu Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền cơ sởtăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để lực lượng Công an thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Phát hiện và khắc phục những sơ hở mà kẻ địch, các loại tội phạm có thể lợi dụng để xuyên tạc vai trò và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Xử lý nghiêm những trường hợp tuyên truyền, xuyên tạc, kích động nhằm chia rẽ nội bộ, làm mất uy tín của lực lượng Công an. Đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc phối hợp, hỗ trợ các mặt công tác của lực lượng Công an, giúp lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng Quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT.Tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chương trình, Nghị quyết liên tịch, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an thành phố với các Quận ủy, Huyện ủy; giữa các lực lượng Công an thành phố với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn trong lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Thị Thanh Hà

Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng

Công an Thành phố Hải Phòng

 

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền