Trang chủ    Thực tiễn    Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận: Kết quả đạt được và một số giải pháp
Thứ tư, 05 Tháng 7 2017 08:58
1319 Lượt xem

Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận: Kết quả đạt được và một số giải pháp

(LLCT) - Công tác dân vận là phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng, có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự thành công của cách mạng. "Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"(1).Trong những năm qua,Đảng bộ tỉnh Tây Ninh luôn xác định dân vận là công việc hằng xuyên của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Ðoàn thể đã giao cho”(2), công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả cán bộ đảng, chính quyền, tất cả đoàn viên, hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải thực hiện dân vận.

Hội nghị Trung ương 7 khóa XI chỉ rõ: “Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”(3).

Tây Ninh có diện tích tự nhiên 403,3 nghìn ha, dân số 1.104,2 nghìn người (năm 2014), có 9 tôn giáo, 29 dân tộc sinh sống. Tỉnh có vị trí quan trọng đối với sự phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là tỉnh đầu mối và là cửa ngõ giao thông về đường bộ quan trọng vào Campuchia và các nước ASEAN. Tỉnh Tây Ninh có tuyến biên giới gồm 20 xã dài khoảng 240 km, có 2 cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát và 14 cửa khẩu phụ; có Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát, 7 khu công nghiệp nằm trong Khu công nghiệp Việt Nam với tổng diện tích  đất 4.103 ha; có nhiều di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh đẹp; có điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển vùng nguyên liệu cao su, mì, mía,...

Trong những năm qua, Đảng bộ Tây Ninh tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đạt nhiều thành tựu Đảng bộ tỉnh. Trong đó, công tác dân vận có những chuyển biến tích cực, góp phần vào những kết quả chung.

Trong những năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế - xã hội đất nước nhiều khó khăn, hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức trính trị - xã hội các cấp, tổ chức xã hội tỉnh Tây Ninh đã tập trung quán triệt Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Nghị quyết Đại hội IX, X Đảng bộ tỉnh sâu rộng trong nhân dân. Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận tới các cấp, các ngành, bảo đảm ổn định tình hình, đặc biệt là trong thời gian tranh chấp trên Biển Đông diễn biến phức tạp. Phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng các cấp quan tâm công tác tuyên truyền vận động quần chúng, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng vũ trang, người nghèo, tạo sự phấn khởi trong nhân dân.

Việc thực hiện Quy chế dân chủở cơ sở và công tác dân vận chính quyền được quan tâm tăng cường, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, góp phần củng cố lòng tin của người dân với Đảng và Nhà nước.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Ban Dân vận huyện, thành ủy tiếp tục thực hiện nhiều mô hình mới, nhân rộng mô hình, cách làm hay được đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 

Đoàn viên, hội viên

Đoàn thể chính trị - xã hội

Hội quần chúng

2013

409.983

155.771

2014

437.183

190.137

2015

trên 490.000

195.894

 

Công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với các cơ quan chính quyền, lực lượng vũ trang trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chương trình phát triển  kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Nhất là trong việc giải quyết, xử lý những vấn đề liên quan đến khiếu kiện của công dân và các nhu cầu chính đáng của đồng bào tôn giáo, dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217- QĐ/ TW, Quyết định số218- QĐ/ TW, ngày 12- 12 -2013 của Bộ Chính trị.

Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương được quan tâm, nhất là công tác phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ban, ngành liên quan trong việc giải quyết, xử lý những vấn đề liên quan đến khiếu kiện về đất đai được thực hiện có hiệu quả.Hệ thống dân vận thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điển sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XIvà Nghị quyết trung ương 4 khóa XIIvề công tác xây dựng Đảng,gắn với đẩy mạnh việc học tập làm theotư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh.

Các đoàn thể rà soát đội ngũ đoàn viên, hội viên, đề ra các giải pháp khắc phục tình trạng đoàn viên, hội viên “ảo”; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng bám sát nhiệm vụ thực tiễn; các ngành phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách.

 

                                                   Công tác tuyên truyền

Mặt trận Tổ quốc,

các đoàn thể CT-XH

(số cuộc/ lượt)

Các hội quần chúng

      (số cuộc/lượt)

Ban dân vận các huyện,

 thành ủy

   (số cuộc/ lượt)

2013

     105.714/ 4.212.774

         16.403/ 439.644

    136.270/ 2.120.915

2014

     74.928/ 1.343.598

         16.145/ 470.396

     93.151/ 2.233.190

2015

      81.874/ 2.828.104

          17.727/ 583.669

     52.267/ 1.863.194

 

Do làm tốt công tác tuyên truyền, đại bộ phận các tầng lớp nhân dân giữ vững niềm tin tưởng vào thành công của sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững chủ quyền quốc gia. Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào tại địa phương, chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách.

Công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng trong tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân.

Ban Chỉ đạo liên ngành công tác vận động quần chúng tỉnh tổ chức tổng kết công tác liên ngành hằng năm; Quân sự tỉnh và các huyện, thành phố định kỳ 6 tháng, năm tổ chức họp mặt với các chức sắc tiêu biểu các tôn giáo. Tổ chức sơ kết phối hợp công tác dân vận với 6 tổ chức chính trị - xã hội và triển khai chương trình phối hợp hàng năm; Năm 2015, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp vận động xây dựng, sửa chữa nhà, công trình vệ sinh; khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc; tặng sách vở cho học sinh biên giới với tổng trị giá hơn 280 triệu đồng(4)

Năm 2016, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn 5 (Quân khu 7) và lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh làm tốt công tác dân vận. Các đơn vị đã huy động hơn 229.400 ngày công bộ đội giúp dân làm mới hơn 61 km đường giao thông nông thôn, nạo vét trên 94 km kênh mương nội đồng, lắp đặt 71 cống thoát nước, khám bệnh cấp thuốc miễn phí hơn 10.700 người dân nghèo, gia đình chính sách. Các đơn vị còn phối hợp với địa phương vận động người dân tự nguyện hiến 3.500 m2 đất để xây dựng nông thôn mới, trồng 16.352 cây xanh…xây dựng địa bàn an toàn(5).

Công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm (GRDP) 5 năm 2011-2015 tăng bình quân 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người từ 1.357 USD năm 2010 tăng lên 2.635 USD vào năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa: Nông - lâm - thủy sản: 28%; công nghiệp - xây dựng: 36%; dịch vụ: 36%.

Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 98,3%. Có 9/9 huyện, thành phố và 95/95 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi và đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở; công nhận 24/95 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học phổ thông.

Các chính sách đối với người nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,45%/năm(6).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận ở tỉnh Tây Ninh cũng có một số mặt hạn chế, như:công tác nắm bắt dự báo tình hình nhân dân, công tác thông tin, báo cáo những vấn đề nảy sinh tại một số địa phương vẫn chưa kịp thời; công tác triển khai, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết tổng kết việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận của một số địa phương chưa kịp thời, hiệu quả; công tác phối hợp giữa dân vận với các cơ quan, ban ngành liên quan có nơi còn lúng túng, hình thức, chưa hiệu quả.

Trước tình hình, nhiệm vụ thời kỳ mới, để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong việc phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị vào công tác dân vận ở Tây Ninh, cần thực hiện một số nội dung sau:

Một là, toàn hệ thống chính trị tham gia chú trọng nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ,đảng viênvề nhiệm vụ tham gia thực hiện công tác dân vận. Trước hết là thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh, trong đó, học tập phong cách dân vận Hồ Chí Minh “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân” và “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chấn chỉnh lề lối, tác phong công vụ, thái độ làm việc với nhân dân, giáo dục đạo đức và của cán bộ, công chức, viên chức, nói phải đi đôi với làm theo tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, không gây phiền hà với người dân và doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền.

Hai là, đổi mới phương pháp, hình thức công tác dân vận phù hợp với tình hình mới.Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ, hệ thống mạng và truyền thông phát triển mạnh mẽ, các cấp ủy, tổ chức đảng cần đổi mới phương pháp, cách thức theo hướng đa dạng hóa, kết hợp nhiều phương pháp, kênh tuyên truyền, vận động, đổi mới trong cách thức quản lý, điều hành của chính quyền, các hoạt động của đoàn thể ở cơ sở. Cần đổi mới cách thức tổ chức các chương trình, phong trào thi đua yêu nước, phong trào quần chúng ở cơ sở theo hướng thiết thực, chú trọng hiệu quả, giữa lợi ích vật chất và tinh thần.

Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng quần chúng trên địa bàn, phát huy vai trò của tổ dân vận, tổ hoà giải, các tổ chức quần chúng, người có uy tín, già làng và trách nhiệm của các nhóm cộng đồng dân cư trong công tác dân vận, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự.

Tổ chức thực hiện tốt các chương trình phối hợp hoạt động giữa chính quyền, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, tổ chức kết nghĩa, tăng cường giao lưu giữa cơ quan, đơn vị với cán bộ và nhân dân các xã vùng ven đô thị, vùng giáp ranh, vùng biên giới,... qua đó động viên chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xã hội, củng cố khối đoàn kết toàn dân.

Ba là, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp, trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, mở rộng dân chủ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo môi trường ổn định, đồng thuận trong xã hội để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, quan tâm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội cần chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động mà Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã đề ra. Lãnh đạocác đoàn thể, tổ chức xã hội củng cố tổ chức, tập hợp đoàn viên, hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả các phong trào.

Hệ thống dân vận chú trọng công tác dự báo, nắm chắc tình hình nhân dân, phát hiện kịp thời những vấn đề bức xúc xã hội, các kiến nghị, đề xuất của nhân dân để tham mưu giải quyết khi mới phát sinh ngay tại cơ sở, tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng.

Năm là, phát huy hiệu quả hệ thống truyền thông đại chúng, các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình, truyền thanh, xuất bản, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật. Tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và giới thiệu những điển hình tiên tiến trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết, các phong trào thi đua, thi đua “Dân vận khéo” ở cơ sở có hiệu quả.

Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận có năng lực, trình độ, đội ngũ làm công tác tuyên truyền vững, phổ biến và quán triệt tốt đường lối, chủ trương, chính sáchcủa Đảngvà Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh thu hút người nghe, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận.

_________________

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.6, Nxb Chình trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.233

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.6, Nxb Chình trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.232

(3) Nghị quyết số 25 – NQ/TW, ngày 03/06/2013 của Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 7 Khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

(4) Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh: Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, số 28-BC/BDVTU, ngày 13- 01- 2016

(5) Báo Quân đội nhân dân điện tử, ngày 15/11/2016.

(6) UBND tỉnh Tây Ninh, Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 5-1-2016, vềban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tây Ninh giai đoạn 2016-2020

 

 

ThS Phan Thị Thùy Vân

 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền