Trang chủ    Thực tiễn    Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an hiện nay
Thứ hai, 21 Tháng 8 2017 11:15
825 Lượt xem

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an hiện nay

(LLCT) - Đảng bộ Tổng Cảnh sát là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; lãnh đạo mọi mặt công tác của Tổng cục; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị.

Thời gian qua, Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát đã nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của công tác đảng, công tác chính trị trong mọi hoạt động của Tổng cục, về sự cần thiết phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Từ đó, Đảng ủy và Thường vụ Đảng ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ trong triển khai tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc công tác đảng, công tác chính trị của Đảng bộ, phát huy vai trò cơ quan chức năng đối với công tác xây dựng Đảng, tập trung vào trọng tâm là xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh làm tiền đề xây dựng Tổng cục vững mạnh, toàn diện.

Đảng bộ đã giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với các lĩnh vực công tác của Tổng cục. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị luôn được coi trọng. Chất lượng đào tạo được giữ vững và từng bước được nâng cao. Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ được tăng cường về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng.     

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như: vẫn còn một số cấp ủy viên, bí thư chi bộ chưa nắm vững nghiệp vụ công tác đảng; việc lựa chọn, chuẩn bị nội dung sinh hoạt chưa chu đáo; tổ chức điều hành sinh hoạt chi bộ còn lúng túng. Trong khi đó, cơ quan, bộ phận tham mưu giúp việc cấp ủy các cấp về công tác đảng bố trí chưa hợp lý, thiếu đồng bộ. Đội ngũ cán bộ tham mưu giúp việc cấp ủy, nhất là ở cơ sở còn thiếu và yếu về nghiệp vụ công tác đảng; ở cấp cơ sở chủ yếu là làm kiêm nhiệm, khả năng tham mưu còn hạn chế, đa số chưa thật sự tâm huyết, tận tâm với công việc được giao. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác đảng, công tác cấp ủy cho đội ngũ cấp ủy và cán bộ tham mưu, giúp việc chưa được quan tâm đúng mức hoặc có tổ chức nhưng nội dung tập huấn, bồi dưỡng còn dàn trải, chưa sát với thực tế công tác của cấp ủy cơ sở.

Để tiếp tục nâng cao lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thời gian tới, Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát cần thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu củaĐảng bộ Tổng cục Cảnh sátlà vấn đề quan trọng hàng đầu, bảo đảm cho việc thực hiện đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành công an trong tình hình mới. Chỉ có nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thì mới nâng cao được chất lượng tổng hợp, sức mạnh của Tổng cục; mới bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng bộ đối với Tổng cục Cảnh sát. Các cấp ủy phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ sâu sắc về ý thức trách nhiệm chính trị của tất cả cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên dù ở bất kỳ cấp nào, cương vị nào cũng phải thường xuyên, tích cực tiến hành công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy đảng phải căn cứ vào đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ cụ thể của Tổng cục Cảnh sát trong từng giai đoạn để có biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho mỗi người một cách phù hợp. Điều quan trọng là phải gắn việc nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với công tác tổ chức; với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ; với các phong trào thi đua, bảo đảm phát huy mọi khả năng của các tổ chức và từng thành viên trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu củaĐảng bộ Tổng cục Cảnh sát.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Đây là một yêu cầu cơ bản và khách quan của sự nghiệp đào tạo cán bộ của đảng trong Công an nhân dân và là nhu cầu thiết thực của cán bộ, đảng viên trong quá trình phát triển, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách người chiến sỹ công an nhân dân. Việc tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong việc khắc phục tồn tại, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên là công việc thường xuyên thuộc về chức năng, nhiệm vụ của Đảng, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên một cách trực tiếp, thiết thực, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ của đơn vị.

Nội dung quan trọng hàng đầu là giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên, bảo đảm vững vàng trong mọi tình huống trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, không hoang mang dao động, suy giảm niềm tin trước mọi khó khăn thử thách, trước sự tấn công nham hiểm của mọi loại kẻ thù, trước tác động bởi mặt trái của cơ chế thị trường, làm cho đảng viên hiểu biết sâu sắc về tính chất gay go, phức tạp của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc hiện nay; cảnh giác và đấu tranh thắng lợi trên mặt trận lý luận, tư tưởng trước âm mưu thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động, tạo cho họ có sức “đề kháng” cao, để “miễn dịch" trước sự “diễn biến hòa bình”.

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đảng bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. 

Theo đó, cần tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau:

- Tập trung trí tuệ, năng lực vào việc xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ.Xây dựng nghị quyết của tổ chức Đảng là công việc sáng tạo, thể hiện tập trung trí tuệ của cấp ủy, là nhân tố quyết định trước tiên sự thành công trong nhiệm vụ chính trị được giao. Để nâng cao chất lượng nghị quyết, các cấp ủy đảng phải nắm vững tình hình mọi mặt, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, phát huy trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu làm cơ sở, căn cứ, định hướng cho việc xây dựng nghị quyết; lựa chọn đúng những nội dung cần tập trung giải quyết, đề ra các phương án, chủ trương, biện pháp lãnh đạo đúng đắn phù hợp. Cần đổi mới phương pháp xây dựng và nội dung nghị quyết; tránh tình trạng nội dung nghị quyết ôm đồm, không rõ trọng tâm lãnh đạo trong từng thời kỳ, từng nhiệm vụ. Nghị quyết phải hướng vào lãnh đạo những nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, những vấn đề nổi cộm; chỉ rõ mục tiêu cần đạt được và đề ra chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện khả thi. Nghị quyết phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để có thể quán triệt tới mọi đối tượng trong Đảng bộ, làm cho mọi người nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghị quyết.    

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, lãnh đạo bằng các quyết định tập thể, thực hiện nền nếp chế độ tự phê bình và phê bình. Mọi vấn đề trong công tác lãnh đạo đều do tập thể cấp ủy bàn bạc và quyết định; ngăn chặn biểu hiện tư tưởng quyền lực cá nhân, bảo đảm các yếu tố dân chủ được duy trì và phát triển. Trong sinh hoạt Đảng, phải mở rộng dân chủ, thực hiện nghiêm túc và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; khắc phục tình trạng hình thức, chiếu lệ, chỉ phê bình mà không tự phê bình, hoặc tự phê bình nhưng không sửa chữa khuyết điểm. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của quần chúng và của cấp dưới đối với tập thể cấp ủy và từng cấp ủy viên, nhất là các đồng chí Bí thư đảng ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Các ý kiến phê bình góp ý phải được tập thể cấp ủy và cá nhân từng cấp ủy viên tiếp thu nghiêm túc, có kế hoạch khắc phục, sửa chữa một cách cụ thể. Cấp ủy viên phải thực sự gương mẫu, né tránh, không kiên quyết bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai. Đồng thời loại bỏ việc trấn áp, trù dập người phê bình cũng như lợi dụng phê bình để đả kích cá nhân, gây rối nội bộ. Mở rộng dân chủ, nhưng phải gắn liền với kỷ cương. Mọi cá nhân, tổ chức cố tình không chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, làm suy yếu sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và tổ chức của Đảng cần được đưa ra kiểm điểm nghiêm túc trong các đợt sinh hoạt định kỳ hoặc bất thường và phải xử lý lỷ luật nghiêm minh tuỳ theo mức độ vi phạm. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, trong Đảng bộ, chi bộ là yếu tố có tính quyết định bảo đảmcho sự ổn định, phát triển của Tổng cục.

Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và các tổ chức trong đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Cảnh sát. Chỉ có trên cơ sở quy chế khách quan, khoa học, sát thực tế, thì hoạt động của Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát mới được đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ mới được nâng cao, phát huy. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của cấp trên, cấp ủy cụ thể hoá thành quy chế hoạt động của đảng ủy, chi bộ, các tổ chức trong Tổng cục, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng tổ chức, từng cá nhân; quy trình giải quyết công việc và mối quan hệ giữa các tổ chức và cá nhân. Xây dựng được quy chế là quan trọng, song quan trọng hơn là tổ chức thực hiện tốt quy chế; từng bước rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn chỉnh quy chế.

- Đổi mới phong cách, tác phong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và cán bộ chủ trì. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy chỉ huy đóng vai trò quyết định trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đây là khâu cơ bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm cho quy trình đó vận hành một cách khoa học và hiệu quả, trong đó đổi mới phong cách lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải được tiến hành đồng thời cả trong tư duy, trong nhận thức và trong các hoạt động cụ thể. Tư duy mới phải thể hiện rõ phương pháp làm việc khoa học, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phải có tác phong sâu sát thực tế, tỷ mỷ, cụ thể; gần gũi với đời sống và hoạt động của cán bộ, đảng viên kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Làm tốt công tác chuẩn bị và điều hành sinh hoạt. Chất lượng sinh hoạt phụ thuộc rất nhiều vào công tác chuẩn bị và năng lực điều hành của bí thư, cấp ủy. Do vậy, công tác chuẩn bị phải chu đáo, trước khi đưa vấn đề ra hội nghị, bí thư, cấp ủy phải nắm bắt tình hình, tranh thủ ý kiến đảng viên, quần chúng trong đơn vị.  Đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, đi thẳng vào vấn đề bức xúc, chú trọng các nội dung về xây dựng Đảng, công tác tư tưởng và nắm tư tưởng đảng viên. Đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ trên cơ sở kết hợp các hình thức sinh hoạt: chính trị, học tập, chuyên đề; thực hiện đúng nội dung, biện pháp, quy trình sinh hoạt chi bộtheo Hướng dẫn số 02- HD/ĐUCA(XI6) ngày 4-10-2007 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực tổ chức điều hành sinh hoạt cho bí thư cấp ủy đồng thời tăng cường cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt Đảng.

Bốn là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, đào tạo cán bộ của Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát trong giai đoạn mới

Sức chiến đấu của Đảng bộ thể hiện trước hết ở mỗi đảng viên. Đội ngũ đảng viên có phẩm chất và năng lực tốt sẽ làm cho Đảng bộ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình. Vì vậy, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát phải đi đôi với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, Đảng bộ, chi bộ cần tăng cường giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên; thực hiện tốt công tác quản lý, phân công công tác cho đảng viên và hướng dẫn đảng viên chấp hành nhiệm vụ; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới, khắc phục bệnh thành tích, chỉ chú ý nhiều đến số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn; thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng và khen thưởng đảng viên hàng năm.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Tổng cục Cảnh sát tiêu biểu cho đường lối chính trị của Đảng; có thái độ tích cực đối với công cuộc đổi mới; có phẩm chất năng lực ngang tầm nhiệm vụ cách mạng và nhiệm vụ Tổng cục; gắn bó với Tổng cục và ngành công an; có cơ cấu hợp lý, có đội ngũ cán bộ chủ trì và đầu ngành khoa học mạnh; có nguồn dự trữ theo quy định. Trên cơ sở đó, tập trung bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ, đáp ứng yêu cầu trước mắt và cơ bản lâu dài của Tổng cục. Để xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, phải xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch cán bộ, kể cả quy hoạch dài hạn và ngắn hạn, tiêu chuẩn hóa các chức danh cụ thể để chủ động bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng. Kết hợp giữa nâng cao trình độ học vấn theo hướng đại học hóa với phát huy số cán bộ có kinh nghiệm.

Năm là, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ

Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng ủy theo kế hoạch thường xuyên và đột xuất. Chú trọng kiểm tra, uốn nắn lệch lạc, phòng chống tiêu cực nảy sinh trong Tổng cục. Đảng ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; các quyết định, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đang trong toàn Đảng bộ. Định kỳ Đảng ủy nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giải quyết những kiến nghị của chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ.

                         Nguyễn Thị Đường Trang

Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền