Trang chủ    Thực tiễn    Một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Thứ ba, 26 Tháng 9 2017 13:49
827 Lượt xem

Một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(LLCT) - Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đã và đang có những bước tiến quan trọng, thể hiện rõ tính chiến đấu của Đảng, để thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị cần kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ trọng yếu này.

Sau gần một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW Ngày 30-10-2016, về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, đã thực sự tạo luồng sinh khí mới thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng trong hàng triệu cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng. Để phát huy những kết quả thu được, đạt mục tiêu cao nhất như Nghị quyết Trung ương 4 đã xác định: Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Trước hết, cấp ủy từng cấp, trực tiếp là bí thư cấp ủy phải nắm vững những nội dung trọng tâm, cốt yếu được xác định trong nghị quyết, mà hàng đầu là 4 nhóm giải pháp, bao gồm: Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế chính sách; kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội. Đây là cơ sở, điều kiện, căn cứ để cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở nhận thức đúng, nắm vững nội dung và hệ thống giải pháp để cấp ủy các cấp nghiên cứu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp và thiết thực. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đòi hỏi mỗi cấp ủy cần xác định rõ từng nội dung, hình thức, bước đi phù hợp, biết lựa chọn vấn đề trọng tâm, tránh dàn trải. Đánh giá đúng thực tế, nhận diện và chỉ rõ những biểu hiện cụ thể ở từng cán bộ, đảng viên để có các giải pháp khắc phục hiệu quả. Đây là một yêu cầu rất cao, đòi hỏi khả năng tư duy, trình độ và trí tuệ của đội ngũ cấp ủy viên, trực tiếp là bí thư cấp ủy. Xây dựng nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm của bí thư cấp ủy các cấp.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII phải gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bởi thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là góp phần củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng và trong toàn Đảng.

Hai là, cấp ủy các cấp phải tạo sự thống nhất, đồng thuận, có nhận thức sâu sắc và quyết tâm chính trị cao về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, vừa lâu dài. Do đó, phải sớm tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Nhiệm vụ trọng tâm trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách của các tổ chức cơ sở Đảng từ Trung ương đến địa phương là:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi đảng bộ, cơ quan, đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng. Kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; bảo đảm nguyên tắc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Thứ hai, bám sát chỉ đạo của Trung ương, các tổ chức đảng cần triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã xây dựng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình; định kỳ tổ chức lấy ý kiến, thảo luận dân chủ trong cán bộ, đảng viên, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, thiết thực ở mỗi giai đoạn để tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, chất lượng.

Thứ ba, các tổ chức đảng cần tập trung vào 5 trọng tâm:

(1) Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng chi bộ;

(2) Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối thoại, chất vấn để phát huy dân chủ thật sự trong sinh hoạt đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật phát ngôn;

(3) Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, làm cho nhiệm vụ này trở thành nhu cầu thiết thân, trách nhiệm của từng cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên;

(4) Đẩy mạnh hoạt động nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác;

(5) Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị ở cơ sở.

Thứ tư, tập trung triển khai thực hiện bốn đột phá:

(1) Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị;

(2) Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;

(3) Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng và công tác dân vận;  

(4)Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

Thứ năm, các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; tăng cường giám sát, quản lý đảng viên ở chi bộ và nơi cư trú; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên; thực hiện “Quy chế dân chủ cơ sở”. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần có các cơ chế để các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát một cách hiệu quả.

Làm tốt được các nội dung trên là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII đề ra về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, xứng đáng với mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

                                                                            PGS, TS Nguyễn Danh Tiên

                              Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

                                                                     ThS Bùi Hữu Thêm

                                                          Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

 

 

Các bài viết khác