Trang chủ    Thực tiễn    Để bầu được cấp ủy “hợp ý Đảng, hợp lòng dân”
Thứ sáu, 25 Tháng 9 2020 14:53
437 Lượt xem

Để bầu được cấp ủy “hợp ý Đảng, hợp lòng dân”

(LLCT) - Cấp ủy các cấp đang tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Một vấn đề được đông đảo nhân dân rất quan tâm là đại hội bầu được cấp ủy “hợp ý Đảng, hợp lòng dân”. Để đạt được điều này, tác giả bài viết này nêu 5 yếu tố cần được quán triệt và thực hiện tốt.

Từ khóa: tổ chức đại hội đảng bộ, bầu được cấp ủy, hợp ý đảng, hợp lòng dân.

Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng sắp kết thúc, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp là của các cấp ủy đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đồng thời tích cực, khẩn trương chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội XIII của Đảng. Quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt những nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị“về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” là một nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên coi trọng. Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy mới được các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân ở các địa phương đặc biệt quan tâm. Cùng với việc chỉ rõ những yêu cầu của đại hội, chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận, Chỉ thị số 35-CT/TW đã chỉ ra những công việc của công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, trong đó nhấn mạnh tiêu chuẩn cấp ủy viên; quy trình nhân sự cấp ủy và thực hiện bầu cử trong đại hội.   

Về tiêu chuẩn cấp ủy viên: việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ; Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 4-8-2017 của Bộ Chính trị, về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Quy định số 90-QĐ/TW, ngày 4-8-2017 của Bộ Chính trị, về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và tiêu chuẩn chung nêu tại Chỉ thị 35. Trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự cần phải xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; trong đó, phải xác định tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Kết hợp chặt chẽ giữa việc nâng cao chất lượng cấp ủy với bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện) từ 10% trở lên, cán bộ nữ từ 15% trở lên, cán bộ là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, coi trọng cả đức và tài, đức là gốc.

Về thực hiện bầu cử trong đại hội: việc bầu cử cấp ủy thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 35-CT/TW, nhằm chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; bầu được cấp ủy đủ phẩm chất, trình độ trí tuệ, năng lực và uy tín không chỉ lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên của tổ chức đảng, mà còn tập hợp và lãnh đạo đông đảo nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ mình; nghị quyết đại hội tổ chức đảng cấp trên và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tức là chuẩn bị và bầu được cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 “hợp ý Đảng, hợp lòng dân”.

Nếu không chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy mà tổ chức thành công đại hội, không bầu được cấp ủy nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020-2025 có chất lượng tốt, để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có những biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã thẳng thắn chỉ ra; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm thì dù nghị quyết đại hội rất đúng đắn, khả thi cũng khó thành hiện thực. Nếu xảy ra điều này, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển mọi mặt của địa phương, cơ quan, đơn vị, đến thành tựu công cuộc đổi mới của cả nhiệm kỳ tới và nhất là ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn đến cuộc sống của nhân dân. Bởi vậy, việc bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới trong đại hội đảng bộ các cấp là vấn đề luôn được quan tâm không chỉ của toàn thể đảng viên, của cấp ủy cấp trên, cấp dưới, mà còn của đông đảo nhân dân ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

“Ý Đảng” tức là đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, bố trí cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trong đó đặc biệt coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn và bầu cấp ủy các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, bảo đảm thực hiện thắng lợi lý tưởng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng thể hiện trong Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng và trong các nghị quyết, quyết định của Đảng của cấp ủy. Các nghị quyết, quyết định ấy, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đường lối và Cương lĩnh chính trị, đường lối và các nghị quyết, quyết định của Đảng, đất nước phát triển toàn diện, vững chắc, Tổ quốc được bảo vệ, đời sống nhân dân được nâng cao, tiến đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

“Lòng dân” tức là ước mơ, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đó là đất nước độc lập, kinh tế - xã hội phát triển vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng vững chắc, nhân dân được tự do, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng lên, là người chủ đất nước. Đồng thời, nhân dân còn có nguyện vọng chính đáng, cao cả là đất nước có được đội ngũ cán bộ, nhất là các cấp ủy có chất lượng tốt, vì nước, vì dân, bảo đảm hiện thực hóa ước mơ, nguyên vọng chính đáng nêu trên của nhân dân. Những nội dung của ý Đảng, lòng dân là cơ sở vững chắc của sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân hay sự phù hợp giữa ý Đảng với lòng dân. 

Thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Đảng từ khi ra đời đến nay đã khẳng định, sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân trong mọi hoạt động của Đảng từ xây dựng nội bộ Đảng đến lãnh đạo xã hội thực hiện nhiệm vụ cách mạng là nhân tố quyết định thắng lợi. Sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân trong hoạt động của Đảng có nghĩa là mọi đường lối, chủ trương của Đảng đều phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân, của đất nước và dân tộc, được nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện. Đường lối, chủ trương ấy, vì lợi ích của đất nước, dân tộc, không vì lợi ích của bất kỳ cá nhân và một nhóm người nào.

Nhìn nhận lại đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc các nhiệm kỳ trước đây, có thể thấy rằng, nhìn chung đại hội đã bầu được cấp ủy có chất lượng, hợp ý Đảng, hợp lòng dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công cuộc đổi mới, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, nghị quyết của các đại hội đảng bộ và Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng nhiệm kỳ đó được thực hiện thắng lợi, tạo nên thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, vẫn còn không ít cấp ủy viên được bầu ra chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, chức trách, nhiệm vụ được giao; nhiều cấp ủy viên bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất và những cám dỗ khác, sa vào tham nhũng, lợi ích nhóm, thoái hóa, biến chất; một số cấp ủy viên, trong đó có cấp ủy cấp ủy cấp cao vi phạm nghiêm trọng pháp luật sa vào vòng lao lý... Những cấp ủy viên này, đã đi ngược ý Đảng, lòng dân, họ được bầu ra không hợp ý Đảng, không hợp lòng dân. Điều này, do nhiều nguyên nhân, trong đó một nguyên nhân cần kể đến là, vì lý do này hay lý do khác một số đại biểu đại hội các đảng bộ nhận thức không sâu sắc, đầy đủ về việc bầu cấp ủy hợp ý Đảng, hợp lòng dân; xác định không rõ trách nhiệm của mình về vấn đề này, được thể hiện trong lá phiếu bầu cấp ủy.

Để đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bầu được cấp ủy hợp ý Đảng, hợp lòng dân cần thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 35-CT/TW, tập trung vào những giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và cơ quan tham mưu trong công tác nhân sự cấp ủy.

Cấp ủy, nhất là ban thường vụ, bí thư cấp ủy quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW về chuẩn bị nhân sự cấp ủy, tạo thuận lợi để đại hội đảng bộ bầu được cấp ủy hợp ý Đảng, hợp lòng dân. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy cần quán triệt và thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn chức danh theo Quy định số 89-QĐ/TW nêu trên, gồm: tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; trình độ; năng lực và uy tín; sức khỏe. Trong tiêu chuẩn về uy tín, cần chú ý yêu cầu: từng cấp ủy viên và tập thể cấp ủy phải được cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phải được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy giới thiệu nhân sự cần xem xét, đánh giá đúng đắn, nghiêm túc, chính xác những cán bộ trong quy hoạch cấp ủy khóa mới, sàng lọc chặt chẽ và thực hiện nghiêm quy định của Chỉ thị số 35-CT/TW: “Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội,..., chạy chức, chạy quyền, tham nhũng tiêu cực, “lợi ích nhóm”,... quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân”.

Tiến hành công việc này bằng các biện pháp: quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ trong quy hoạch cấp ủy khóa mới; tự phê bình, phê bình của những cán bộ này.

Đội ngũ cán bộ tham mưu cho Đảng có vai trò rất quan trọng, nhất là trong công tác xây dựng Đảng. Có được đội ngũ cán bộ tham mưu tốt, thì năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng sẽ càng được nâng cao. Cán bộ tham mưu là người tư vấn, giúp cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình để có những quyết sách đúng đắn trong hoạt động quản lý, lãnh đạo của Đảng nói chung, trong công tác nhân sự cấp ủy nói riêng. Sự tư vấn, tham mưu của những người làm công tác tổ chức sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới quyết định lãnh đạo của Đảng nhất là công tác nhân sự cấp ủy của Đảng.

Thứ hai, dựa chắc vào nhân dân trong quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới.

Cùng với sự tích cực, chủ động, trách nhiệm của cấp ủy cấp trên trực tiếp trong công việc này, cấp ủy cần chỉ đạo phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, dựa chắc vào nhân dân trong điều tra, xác minh, kết luận những vấn đề liên liên quan đến cán bộ, nhất là những nhân sự cấp ủy khóa mới, ở những nơi có vấn đề phức tạp. Qua đó, đưa những người này ra khỏi nhân sự cấp ủy khóa mới. Tiến hành công việc này, chắc chắn sẽ được các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo nhân dân ủng hộ và tích cực tham gia. Bởi vì, hoạt động lãnh đạo của cấp ủy liên quan trực tiếp và chi phối mạnh mẽ mọi hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác ở địa phương, cơ quan, đơn vị, từ xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đến các hoạt động và chất lượng, hiệu quả hoạt động, đến đời sống của nhân dân. Do đó, các tổ chức này, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân luôn quan tâm đến việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các đảng bộ, nhất là loại ra khỏi cấp ủy những người không xứng đáng, thoái hóa, biến chất, quan liêu, cửa quyền, xa dân, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân, không được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm ngay từ khi chuẩn bị nhân sự cấp ủy.

Trước đây, Đảng Cộng sản (b) Nga tiến hành cuộc thanh đảng đã sử dụng các hình thức, phương pháp đa dạng ở những cấp độ khác nhau, như: đăng ký lại đảng; động viên ra mặt trận; tham gia lao động cộng sản chủ nghĩa;... và các biện pháp quyết liệt như: thanh trừ bằng khủng bố, xử lý ngay tại chỗ; hành hình ngay tức khắc... Để thực hiện hiệu quả các biện pháp quyết liệt, V.I.Lênin rất coi trọng việc dựa vào quần chúng lao động ngoài đảng, lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của họ về cán bộ, đảng viên, nhất việc phát hiện những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất. V.I.Lênin chỉ rõ: “... đối với việc đánh giá người, và gạt bỏ những kẻ “chui và đảng”, bọn “làm quan”, bọn đã bị “quan liêu hóa”, thì những lời chỉ dẫn của quần chúng vô sản ngoài đảng và trong nhiều trường hợp thì cả những lời chỉ dẫn của quần chúng nông dân ngoài đảng nữa, rất là quý báu”(1). Các cấp ủy cần nghiên cứu, vận dụng chỉ dẫn nêu trên của V.I.Lênin, coi trọng dựa chắc vào nhân dân để xem xét, loại trừ những người không xứng đáng ra khỏi nhân sự cấp ủy.

Quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy, không phải đến gần đại hội mới tiến hành, mà là một quá trình từ khi đưa cán bộ vào quy hoạch cấp ủy, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quản lý, đánh giá, kiểm tra, giám sát cán bộ trong quy hoạch cấp ủy đến việc đưa cán bộ vào nhân sự cấp ủy. Các cấp ủy cần coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, dựa chắc vào nhân dân trong những công việc này. Cần tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh và có kết quả Quyết định số: 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị “về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội” trong giám sát hoạt động của cán bộ trong quy hoạch cấp ủy ở nơi làm việc và nơi cư trú; nếu có điều kiện cần giám sát cán bộ ở những nơi cán bộ thường đến công tác và những người cán bộ thường quan hệ trong công tác và trong sinh hoạt; duy trì thành nền nếp việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với cán bộ trong quy hoạch cấp ủy.

Thứ ba, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các đại biểu dự đại hội đảng bộ, thể hiện trong phiếu bầu cấp ủy của mình.

Đại hội là cơ quan lãnh đạo, tập trung bản lĩnh, trí tuệ của toàn đảng bộ. Vì vậy, phải bầu đại biểu dự đại hội cấp trên là những đồng chí thật sự có năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, từng đại biểu cần có kiến thức, đạo đức trong sáng, đổi mới nhận thức, nêu cao trách nhiệm của mình về bầu cấp ủy, thể hiện trong phiếu bầu cấp ủy của mình: bầu cấp ủy không chỉ cho đảng bộ mình, cho cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, cấp ủy và tổ chức đảng cấp trên, mà còn và quan trọng hơn là cho nhân dân ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy các cấp gồm những người tiêu biểu về mọi mặt của đảng bộ; gắn bó mật thiết, hết lòng phục vụ nhân dân. Đó là cơ quan lãnh đạo mọi mặt hoạt động của tổ chức đảng trong nhiệm kỳ, bảo đảm cho nghị quyết của đại hội đảng bộ mình; chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thắng lợi và nâng cao đời sống nhân dân. Cấp ủy còn là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, là nhân tố rất quan trọng tạo nên chất lượng hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới. Hoạt động của cấp ủy còn liên quan trực tiếp đến hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên, góp phần và tạo thuận lợi cho cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên hoàn thành nhiệm vụ. Song, nhiệm vụ trọng tâm và chủ yếu nhất của cấp ủy là lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ mình, bảo đảm sự phát triển mọi mặt của địa phương, cơ quan, đơn vị và nâng cao đời sống của nhân dân. Bởi vậy, nhân dân luôn quan tâm đến hoạt động lãnh đạo của cấp ủy.

Hoạt động lãnh đạo của cấp ủy được thể hiện trên ba phương diện chính: ra nghị quyết, quyết định; tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên thực hiện và kiểm tra, giám sát các tổ chức khác trên địa bàn về thực hiện nghị quyết, quyết định của cấp ủy theo quy định của Đảng. Ba phương diện nêu trên trong lãnh đạo của cấp ủy, chỉ giành thắng lợi khi được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ và luôn nhấn mạnh: “Lãnh đạo đúng nghĩa là: 1. Phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng. Mà muốn thế thì nhất định phải so sánh kinh nghiệm của dân chúng. Vì dân chúng chính là những người chịu đựng cái kết quả của sự lãnh đạo của ta. 2. Phải tổ chức sự thi hành cho đúng. Mà muốn vậy, không có dân chúng giúp sức thì không xong. 3. Phải tổ chức sự kiểm soát, mà muốn kiểm soát đúng thì cũng phải có quần chúng giúp mới được”(2).

Để bầu được cấp ủy “hợp ý Đảng, hợp lòng dân”, các đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp cần nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt điều nêu trên.

Thứ tư, nâng cao chất lượng điều hành đại hội đảng bộ của đoàn chủ tịch đại hội, tăng cường dân chủ, thực hiện nghiêm chỉnh quy chế bầu cử trong Đảng, tuân thủ sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trong bầu cấp ủy mới.

Nâng cao chất lượng điều hành đại hội đảng bộ nói chung, điều hành bầu cử cấp ủy mới nói riêng của đoàn chủ tịch đại hội là yếu tố rất quan trong để đại hội bầu được cấp ủy có chất lượng “hợp ý Đảng, hợp lòng dân”. Đoàn chủ tịch đại hội cần coi trọng việc tăng cường dân chủ, trong quán triệt những quy định của Đảng về nhân sự cấp ủy, nhất là những quy định về bầu cấp ủy trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, gồm: tiêu chuẩn cấp ủy viên; độ tuổi tham gia cấp ủy; số lượng, cơ cấu (cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc thiểu số...); việc thực hiện bầu cử trong đại hội... Đồng thời, đoàn chủ tịch đại hội duy trì việc thực hiện nghiêm quy chế bầu cử trong Đảng, xử lý hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong bầu cấp ủy tại đại hội để bầu được cấp ủy có chất lượng tốt.

Thứ năm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp đối với cấp ủy cấp dưới trong chuẩn bị nhân sự cấp ủy, chuẩn bị, tổ chức đại hội và bầu cấp ủy mới.

Cấp ủy cấp trên, nhất là cấp trên trực tiếp có vai trò rất quan trọng trong chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp được tổ chức thành công và bầu được cấp ủy có chất lượng “hợp ý Đảng, hợp lòng dân”. Cấp ủy cấp trên cần coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cấp dưới ngay từ khi xây dựng quy hoạch cấp ủy, phê duyệt quy hoạch, xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ trong quy hoạch cấp ủy; lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra cấp ủy cấp dưới về quản lý, đánh giá cán bộ trong quy hoạch theo quy định của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc cấp ủy cấp dưới phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân tham gia vào việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy mới; đặc biệt coi trọng việc chỉ đạo và cho ý kiến về danh sách cán bộ do cấp ủy cấp dưới giới thiệu để đại hội bầu vào cấp ủy mới; giải quyết kịp thời những đơn tố cáo đối với cán bộ trong quy hoạch cấp ủy... Những hoạt động này, cần định hướng vào việc bầu được cấp ủy hợp ý Đảng, hợp lòng dân.

Cấp ủy cấp trên cần coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc tiến hành đại hội đảng bộ cấp dưới, bám sát diễn biến đại hội, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong đại hội và bầu cấp ủy.

Thực hiện tốt những công việc nêu trên sẽ tạo thuận lợi cho đại hội đảng bộ cấp dưới thành công và bầu được cấp ủy mới có chất lượng tốt, hợp ý Đảng, hợp lòng dân.

__________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 6-2020

(1) V.I.Lênin: Toàn tập, t.44, Nxb Tiến Bộ, Mátxcơva, 1977, tr.152.

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.285-286.   

TS Nguyễn Đức Nhuận

Viện Xây dựng Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền