Trang chủ    Thực tiễn    Đấu tranh phòng chống cơ hội chính trị trong giai đoạn hiện nay
Thứ năm, 14 Tháng 11 2013 14:44
8919 Lượt xem

Đấu tranh phòng chống cơ hội chính trị trong giai đoạn hiện nay

(LLCT) - Đấu tranh phòng chống cơ hội chính trị (CHCT) là một vấn đề lớn, phức tạp trong công tác bảo vệ Đảng, thường xuyên được Đảng ta quan tâm chỉ đạo. Các đối tượng CHCT thường có thái độ phủ nhận tính cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và hoạt động chống lại Đảng và chế độ XHCN, nhưng lại núp dưới danh nghĩa đổi mới, cải cách, dân chủ, nhân quyền.

Trong những năm 90,sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, xu hướng CHCT xuất hiện. Một số cá nhân hoang mang, mất niềm tin, phương hướng, cộng với động cơ cá nhân đã phê phán, đả kích chế độ. Họ bị các thế lực thù địch móc nối, lôi kéo, hà hơi, tiếp sức và tiến hành thành lập các tổ chức phản động với tư cách là những người “sáng lập”, trực tiếp quan hệ và nhận sự chỉ đạo của nước ngoài. Gần đây, trong thời kỳ hội nhập lại xuất hiện xu hướng này. Trong đó có một số trí thức, văn nghệ sỹ, sinh viên, cán bộ, đảng viên do suy thoái về tư tưởng chính trị, vì bất mãn cá nhân hoặc bị tác động lôi kéo của các thế lực phản động, thù địch.

Hoạt động của các đối tượng CHCT trên diễn ra trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, bùng nổ thông tin, nên có những điều kiện thuận lợi hơn trong việc móc nối, truyền tin... và đã gây hậu quả xấu đối với xã hội. Việc làm rõ cơ sở tồn tại để tìm ra những biện pháp đấu tranh phòng, chống CHCT ở nước ta trong điều kiện hiện nay là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là các tổ chức đảng và cấp ủy.

Với phương châm phòng đi đôi với chống, nhìn chung tổ chức đảng các cấp đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tư tưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch và nhận diện CHCT để có biện pháp phòng, chống khá hiệu quả. Trong công tác phòng, chống CHCT, chúng ta đã liên tục tấn công vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng, ngăn chặn tác hại của hoạt động chống Đảng, tác hại của những hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, đấu tranh với các đối tượng CHCT núp bóng chiêu bài nhân quyền, dân chủ, tôn giáo, lợi dụng các sự kiện một số đồng bào dân tộc thiểu số biểu tình, vượt biên ở Tây Nguyên năm 2001, 2004, Mường Nhé năm 2011,...

Tuy nhiên, công tác đấu tranh phòng, chống CHCT, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hầu hết các cấp ủy vẫn dừng lại ở biện pháp chủ yếu là cảm hóa, giáo dục, vận động mà chưa dùng biện pháp mang tính răn đe, nghiêm trị thích đáng đối với số cầm đầu, cực đoan, nên một số đối tượng CHCT có sự can thiệp của nước ngoài tỏ thái độ ngông cuồng, sau khi được ân xá lại tiếp tục hoạt động phá hoại tư tưởng và chống Đảng. Mặt khác, do điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ của một số cán bộ chưa theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ nên chưa có biện pháp hữu hiệu để kiểm soát thông tin liên lạc, nhất là kiểm soát mạng internet, nên nhiều đối tượng CHCT triệt để lợi dụng và khai thác công nghệ thông tin để truyền bá tán phát tài liệu chống Đảng, chống Nhà nước và nhân dân...

Từ thực trạng đó, để phòng, chống CHCT, làm thất bại mọi âm mưu của các đối tượng CHCT cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cụ thể là:

Thứ nhất, nhóm giải pháp phòng ngừa.

- Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; tích cực, chủ động và thường xuyên giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định lập trường, lý tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cán bộ đảng viên nêu cao ý thức tự rèn luyện, tự bảo vệ mình trong sạch về chính trị và phẩm chất đạo đức; tích cực đấu tranh phê phán những quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động.

Trong công tác cán bộ, cần thực hiện nghiêm các chế độ, quy chế, thủ tục quản lý cán bộ, đảng viên, kỷ luật phát ngôn, quan hệ với người nước ngoài, bảo vệ tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước; quy chế cử cán bộ đi tham quan, đi học, đi công tác và tiếp xúc với nước ngoài. Bảo vệ sự trong sạch chính trị nội bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị, không để các phần tử chống đối và cơ hội về chính trị lọt vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, không để những cán bộ, đảng viên có biểu hiện CHCT chui sâu, leo cao. Muốn vậy phải “Thường xuyên sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng. Khai trừ những đảng viên thoái hoá về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cố tình vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước”(1).

- Nghiên cứu làm rõ về đối tượng CHCT và địa bàn hoạt động, các biện pháp, cách thức tổ chức hoạt động của họ. Từ đó, huy động các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ quan chức năng tham mưu nghiên cứu xác định chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống CHCT.

Trong đấu tranh lý luận với các đối tượng CHCT, phải có những luận chứng sắc bén trên cơ sở kết quả của những công trình nghiên cứu sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về CNXH để phản bác một cách khoa học, có sức thuyết phục cao đối với các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời,cần phê phán những tư tưởng sai trái, những nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên, nhằm làm rõ đúng sai, đi đến thống nhất nhận thức trên những vấn đề căn bản, có quan hệ trực tiếp đến đường lối, quan điểm của Đảng ta.Tăng cường hợp tác nghiên cứu, trao đổi, hội thảo với nước ngoài về chủ nghĩa Mác - Lênin và phê phán những quan điểm xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ tài liệu mật của Đảng, Nhà nước. Kiên quyết xử lý nghiêm những người làm lộ bí mật, phát tán tài liệu trên mạng internet để đối tượng CHCT lợi dụng. Tất cả đảng viên phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, đảng viên có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất là trong việc thực hiện kỷ luật phát ngôn theo Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 14-2-2005 của Bộ Chính trị về bảo vệ bí mật của Đảng trong phát ngôn và sử dụng, bảo quản thông tin, tài liệu mật trong tình hình mới.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp xã hội là các mục tiêu trong hoạt động phá hoại tư tưởng của các đối tượng CHCT. Mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thực với Đảng, không giấu giếm, khai man lịch sử chính trị bản thân và gia đình. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở phải nắm chắc và quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc đấu tranh phòng, chống CHCT; quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước; đồng thời thấy được nguồn gốc, bản chất, biểu hiện của CHCT để tự mình tránh xa và giúp Đảng phát hiện những phần tử cơ hội, thoái hoá, biến chất.

- Nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác bảo vệ nội bộ, từng bước loại bỏ các nhân tố phức tạp về chính trị, văn hóa, xã hội trong các tổ chức đảng. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới theo định hướng XHCN, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, an ninh - quốc phòng; thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung vào việc giáo dục đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư cho cán bộ, đảng viên, khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu dân, làm cho tổ chức đảng và bộ máy nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh.

- Phát huy vai trò quần chúng trong phong trào bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng ngừa CHCT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng: “cần thực hiện mọi biện pháp cần thiết, có hiệu quả để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hoá - tư tưởng và an ninh xã hội; duy trì trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. Coi trọng nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ”(2).

Thứ hai, nhóm giải pháp phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời những đối tượng CHCT.

Phát huy sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chuyên ngành nhằm phát hiện kịp thời và đấu tranh hiệu quả với hoạt động phá hoại của đối tượng CHCT. Chủ động phát hiện và đề nghị xử lý kịp thời những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất bị địch mua chuộc, cài cắm vào nội bộ. Thẩm tra số cán bộ, đảng viên có vấn đề lịch sử chính trị chưa được xác minh và có quan hệ phức tạp về chính trị.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh đối ngoại với các hoạt động phá hoại tư tưởng, đặc biệt là ngăn chặn các tổ chức núp bóngdân chủ, nhân quyền, núp bóng nhân viên sứ quán tiếp tay cho các đối tượng CHCT.Ở Việt Nam, những phần tử CHCT nếu không được "hà hơi tiếp sức" từ bên ngoài, thì không thể ngông cuồng, ngạo mạn như một số đối tượng đã bị cơ quan bảo vệ pháp luật bắt và xử lý gần đây. Khi Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân hoặc gần đây nhất là Lê Công Định bị xử lý vì vi phạm pháp luật thì Mỹ và nhiều nước phương Tây đã phản ứng quyết liệt, thậm chí lớn tiếng cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến, v.v.. Những động thái như vậy của họ rõ ràng là "liều thuốc tinh thần" khuyến khích các phần tử CHCT hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Họ thậm chí còn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Mặc dù Lê Công Định, sau khi bị cơ quan an ninh bắt tạm giam để điều tra, đã thừa nhận vi phạm pháp luật và xin được khoan hồng, nhưng ngày 22-6-2009, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao EU tại Việt Nam đã ra tuyên bố bày tỏ "sự quan ngại đặc biệt về vụ bắt giữ ông Lê Công Định" và cho rằng, ông này bị xử lý vì thực hiện "quyền tự do bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa". Tuyên bố của Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao EU tại Hà Nội, như lời khẳng định của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta ngày 23-6-2009, là "không khách quan, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam". Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ rút lại tuyên bố ngày 15-6-2009 liên quan tới Lê Công Định. Việt Nam cho rằng tuyên bố này đã đi ngược lại cam kết của Mỹ về "tôn trọng thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam".

- Nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ của lực lương an ninh, kết hợp giữa giáo dục, thuyết phục, cảm hóa với vô hiệu hóa đối tượng cầm đầu, phân hóa nội bộ và nghiêm trị đối tượng nguy hiểm, vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Nâng cao hiệu quả của biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm giám sát hoạt động, ngăn chặn liên lạc, vô hiệu hóa hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của đối tượng CHCT trên các phương tiện thông tin - truyền thông, đặc biệt là internet.

- Tích cực đầu tư bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận cho cán bộ làm công tác tuyên giáo và an ninh. Xây dựng đội ngũ chuyên trách có bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm cao trong đấu tranh với đối tượng CHCT, làm thất bại các âm mưu, hành động chống Đảng. Qua đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học trẻ chuyên sâu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lựa chọn những cán bộ có đủ tiêu chuẩn, khả năng làm công tác lý luận và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng, đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để dần dần hình thành những nhà khoa học đầu đàn, có phẩm chất, đạo đức, có tư duy lý luận sáng tạo, năng động trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Có chế độ đãi ngộ thỏa đáng và cơ chế bảo vệ cán bộ làm công tác đấu tranh phòng chống CHCT để thu hút và bố trí cán bộ có trình độ lý luận, có kinh nghiệm và có khả năng thuyết phục tại những địa bàn trọng điểm mà đối tượng CHCT lấy làm địa bàn hoạt động chính.

_________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 3-2013

(1),(2) ĐCSVN:Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXBChính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.301, 37.

TS Đinh Ngọc Giang

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

 

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền