Trang chủ    Thực tiễn    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 Chính sách xã hội trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

Chính sách xã hội trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

(LLCT) - Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của chính sách xã hội; khẳng định đó là công cụ hiệu quả để thúc đẩy phát triển toàn diện con người và thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bài viết phân tích các chủ trương của Đảng về chính sách xã hội trong thời kỳ đổi mới, chỉ ra những kết quả đạt được và một số hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách xã hội trong thời gian tới.

Nhận diện những biểu hiện vi phạm trong thực thi quyền lực ở các khâu của công tác cán bộ

Nhận diện những biểu hiện vi phạm trong thực thi quyền lực ở các khâu của công tác cán bộ

(LLCT) - Vi phạm trong thực thi công tác cán bộ đang là hiện tượng gây bức xúc trong nhân dân và gây ra rất nhiều hiện tượng tiêu cực, hệ lụy trong tổ chức bộ máy của Đảng, của các cơ quan công quyền, làm giảm uy tín, vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, giảm lòng tin của nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Bài viết góp phần nhận diện, phân tích một số biểu hiện của vi phạm trong thực thi quyền lực ở các khâu then chốt của công tác cán bộ.

Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh góp phần tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cộng đồng quốc tế

Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh góp phần tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cộng đồng quốc tế

(LLCT) - Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ra quốc tế, trong thời gian qua, Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã góp phần vào thành công chung của công tác tuyên truyền lý luận của Đảng đến cộng đồng quốc tế. Bài viết khái quát một số kết quả trong công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh.

Quan điểm của Đảng về phát triển năng lượng tái tạo

Quan điểm của Đảng về phát triển năng lượng tái tạo

(LLCT) - Phát triển năng lượng tái tạo đang là xu thế tất yếu, là nhu cầu cấp bách để phát triển bền vững. Đảng ta khẳng định rõ quan điểm về phát triển năng lượng tái tạo, được thể chế hóa bằng chính sách, pháp luật để tổ chức thực hiện trong cuộc sống. Quá trình triển khai thực hiện chính sách và pháp luật về phát triển năng lượng tái tạo trong thời gian qua đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập. Bài viết nghiên cứu quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhận diện một số vấn đề pháp lý về hoạt động phát triển năng lượng tái tạo, từ đó đóng góp một số kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển năng lượng trong thời gian tới.

Xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, công bằng,  nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

(LLCT) - Đại hội Đảng XIII của Đảng xác định: “Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”(1); coi đây là nội dung rất quan trọng của nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn kiện Đại hội XIII đã có sự phát triển mới so với Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), nhấn mạnh yếu tố chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính. Đây là các giá trị cốt lõi mà nền tư pháp Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần đạt được, đồng thời là sự cụ thể hóa yêu cầu của Chiến lược cải cách tư pháp đã đặt ra. 

Trang 4 trong tổng số 19 trang.

Thông tin tuyên truyền