Trang chủ    Thực tiễn    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Ngày nay, kinh tế tri thức là yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của các quốc gia trên thế giới. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của phát triển nền kinh tế tri thức gắn với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong sự nghiệp đổi mới, hiện thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bài viết phân tích những quan điểm Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế tri thức, từ đó đề xuất một số phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế tri thức ở nước ta.

Thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

(LLCT) - Thực hiện đường lối đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Bài viết chỉ ra tính tất yếu phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII của Đảng.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

(LLCT) -  Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh là quy luật tồn tại, phát triển, bảo đảm năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng luôn ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ. Trong bối cảnh mới với nhiều vấn đề thực tiễn cấp bách cần phải tập trung giải quyết, để bảo đảm cho Đảng tiếp tục giữ vững và làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình, đòi hỏi không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn phải gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Xây dựng Đảng về văn hóa, đạo đức

Xây dựng Đảng về văn hóa, đạo đức

(LLCT) - Bài viết phân tích, làm sáng tỏ yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về văn hóa, đạo đức được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu trong bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng in trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhìn từ góc độ quan hệ quốc tế

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhìn từ góc độ quan hệ quốc tế

(LLCT) - Bài viết phân tích cơ sở chỉ đạo, định hướng chính sách đối ngoại của Việt Nam qua các kỳ đại hội Đảng từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay; làm rõ thành tựu đối ngoại qua năm góc độ: mở rộng đối ngoại song phương; hội nhập và nâng tầm ngoại giao đa phương; thu hút đầu tư nước ngoài; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình, ổn định và an ninh khu vực và trên thế giới. Từ đó đúc rút một số bài học kinh nghiệm và đề xuất một số nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới theo tinh thần bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trang 9 trong tổng số 19 trang.

Thông tin tuyên truyền