Trang chủ    Thực tiễn    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

(LLCT) - Tuyên truyền, thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của Đảng, Nhà nước ta, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao uy tín, vị thế của ViệtNam trên trường quốc tế. Trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Đại hội XIII của Đảng khẳng định tiếp tục “đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại”. Bài viết này làm rõ thêm quan điểm đó của Đảng.

Giải pháp thực hiện đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Giải pháp thực hiện đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Thống nhất nhận thức và có giải pháp khả thi thực hiện thắng lợi đột phá chiến lược thứ hai: Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao... là phát huy được sức mạnh nội lực to lớn để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng trí thức Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng trí thức Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(LLCT) - Trên cơ sở rà soát những văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng trí thức nước ta thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Vấn đề tiếp thu các giá trị lý luận của nhân loại trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Vấn đề tiếp thu các giá trị lý luận của nhân loại trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LLCT) - Trong quá trình đổi mới ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng một cách sáng tạo những giá trị lý luận của nhân loại, đặc biệt là quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam. Thông qua sự vận dụng đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước xây dựng, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng mang đặc sắc Việt Nam. Bài viết khái quát vấn đề tiếp thu giá trị lý luận của nhân loại trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trên các nội dung: về kinh tế, về chính trị, về văn hóa và tiếp thu vận dụng các nội dung khác.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng hiện nay

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng hiện nay

(LLCT) - Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, trong đó có công tác cán bộ của Đảng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây có tình trạng vi phạm quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Bài viết làm rõ thực trạng, xác định nguyên nhân và giải pháp thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng.

Trang 2 trong tổng số 19 trang.

Thông tin tuyên truyền