Trang chủ    Thực tiễn    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh góp phần tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cộng đồng quốc tế

Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh góp phần tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cộng đồng quốc tế

(LLCT) - Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ra quốc tế, trong thời gian qua, Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã góp phần vào thành công chung của công tác tuyên truyền lý luận của Đảng đến cộng đồng quốc tế. Bài viết khái quát một số kết quả trong công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh.

Quan điểm của Đảng về phát triển năng lượng tái tạo

Quan điểm của Đảng về phát triển năng lượng tái tạo

(LLCT) - Phát triển năng lượng tái tạo đang là xu thế tất yếu, là nhu cầu cấp bách để phát triển bền vững. Đảng ta khẳng định rõ quan điểm về phát triển năng lượng tái tạo, được thể chế hóa bằng chính sách, pháp luật để tổ chức thực hiện trong cuộc sống. Quá trình triển khai thực hiện chính sách và pháp luật về phát triển năng lượng tái tạo trong thời gian qua đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập. Bài viết nghiên cứu quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhận diện một số vấn đề pháp lý về hoạt động phát triển năng lượng tái tạo, từ đó đóng góp một số kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển năng lượng trong thời gian tới.

Xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, công bằng,  nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

(LLCT) - Đại hội Đảng XIII của Đảng xác định: “Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”(1); coi đây là nội dung rất quan trọng của nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn kiện Đại hội XIII đã có sự phát triển mới so với Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), nhấn mạnh yếu tố chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính. Đây là các giá trị cốt lõi mà nền tư pháp Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần đạt được, đồng thời là sự cụ thể hóa yêu cầu của Chiến lược cải cách tư pháp đã đặt ra. 

Phát huy vai trò của “thế trận lòng dân” theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Phát huy vai trò của “thế trận lòng dân” theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung và trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói riêng. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh và đề cao vị trí, vai trò của “thế trận lòng dân” trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới. Bài viết đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát huy vai trò của Việt Nam trong hợp tác, liên kết ASEAN theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

Phát huy vai trò của Việt Nam trong hợp tác, liên kết ASEAN theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Từ khi gia nhập ASEAN (năm 1995) đến nay, Việt Nam luôn chủ động tham gia, đóng góp tích cực, có trách nhiệm đối với các hoạt động của ASEAN, được các nước thành viên ghi nhận và đánh giá cao. Để phát huy hơn nữa vai trò của Việt Nam, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo về đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại đa phương, đặc biệt là trong tổ chức ASEAN. Bài viết làm rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Đại hội XIII về hợp tác, liên kết ASEAN và đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò của Việt Nam.

Trang 1 trong tổng số 16 trang.

Thông tin tuyên truyền