Trang chủ    Tin Ảnh    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    Một số yêu cầu về biên tập chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống” trên các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thứ tư, 12 Tháng 10 2022 11:06
6625 Lượt xem

Một số yêu cầu về biên tập chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống” trên các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Công tác biên tập có vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động báo chí. Từ khái lược về biên tập và công tác biên tập chuyên mục Đưa Nghị quyết các kỳ Đại hội của Đảng vào cuộc sống trên các tạp chí, bài viết xây dựng một số yêu cầu cụ thể trong quá trình biên tập chuyên mục trên các tạp chí của Học viện hiện nay.

Biên tập viên là "người gác cổng", là "độc giả đầu tiên" và là độc giả khó tính nhất của một tác phẩm báo chí - Ảnh: internet

Biên tập là thuật ngữ có gốc từ chữ Latinh “redactus” - nghĩa là sắp xếp lại cho có trật tự. Theo Từ điển tiếng Việt, biên tập là “kiểm tra các sai sót, chỉnh lý (tài liệu, công trình đã có bản thảo), góp ý kiến với tác giả, hoàn thành về nội dung để sẵn sàng đưa xuất bản”(1). Tùy theo từng ngành, từng lĩnh vực chuyên môn được xuất bản khác nhau mà công tác biên tập được thực hiện khác nhau. 

Trong quy trình xuất bản, người thực hiện việc biên tập gọi chung là biên tập viên, là “người làm công tác biên tập”(2); tổ chức nội dung cho các chuyên mục, các trang, tờ báo, tạp chí, sửa chữa, chỉnh lý, hoàn chỉnh bản thảo; là “người thu thập, chọn lọc tin tức, tài liệu, soạn thành bài”(3để trình duyệt, in ấn và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Biên tập các tác phẩm báo chí là quá trình lao động sáng tạo tập thể, từ việc lập kế hoạch nội dung từng trang, chuyên mục, số báo, tạp chí tới từng tác phẩm đơn lẻ theo đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ, kế hoạch, vừa phải bảo đảm đúng quan điểm chính trị, vừa chân thực, khách quan(4). Công tác này có vị trí quan trọng trong hoạt động báo chí, giúp tờ báo, tạp chí đi đúng hướng, đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ; bảo đảm việc phản ánh thực tiễn có chọn lọc, có định hướng để thực hiện tốt sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp “phò chính trừ tà”(5); là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và là “tiếng nói dũng cảm của tinh thần nhân dân”(6)

Chuyên mục là “mục thường kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng dành riêng cho một vấn đề”(7cụ thể. Xét một cách tổng thể, biên tập chuyên mục là quá trình lập kế hoạch, định hướng thông tin, xác định đề tài cụ thể cho chuyên mục; lựa chọn, sắp xếp tin bài theo sát với yêu cầu, nhiệm vụ, kế hoạch của từng chuyên mục trong mỗi kỳ xuất bản.

Như vậy, biên tập chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống” trên các tạp chí là quá trình: Lập kế hoạch, định hướng nội dung, xác định từng đề tài cụ thể cho chuyên mục (theo sát nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội và các nghị quyết hội nghị Trung ương) để đặt bài, lựa chọn tin bài đúng với yêu cầu, nhiệm vụ, kế hoạch của chuyên mục trong mỗi kỳ xuất bản tạp chí. Công tác này nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết các kỳ Đại hội của Đảng hiệu quả; “biến những nghị quyết của Đảng thành quyết tâm của quần chúng”(8), “thành lực lượng của nhân dân”(9). Khắc phục tuyệt đối tình trạng “nghị quyết một đường, thi hành một nẻo(10). Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng.

1. Khái lược về các tạp chí của Học viện trong công tác đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Đến nay, Học viện đã có 12 cơ quan tạp chí với nhiều ấn phẩm. Các tạp chí của Học viện ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc quán triệt, tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, triển khai và thực hiện nhiệm vụ: đưa nghị quyết các kỳ Đại hội của Đảng vào cuộc sống; trong đó, việc đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống đang được các cấp ủy đảng, lãnh đạo các tạp chí của Học viện chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và nghiêm túc thực hiện.

Các tạp chí Học viện xác định rõ: Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị được ưu tiên hàng đầu trong các kỳ xuất bản, nhất là sau thành công Đại hội XIII của Đảng (tháng 01-2021); đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức nội dung chuyên mục, xác định hệ thống chủ đề để đặt bài. Sau hơn 1 năm thực hiện, chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống” trên các tạp chí của Học viện đã đạt được một số kết quả cụ thể sau:

Chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống” là nhiệm vụ chính trị được ưu tiên hàng đầu và đăng tải từ 1-4 bài trong mỗi kỳ xuất bản của mỗi tạp chí. Dù tên chuyên mục của một số tạp chí có cách gọi khác nhau (như: Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Triển khai Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống…) do tính đặc thù, chuyên biệt, bản sắc của mỗi tờ tạp chí, nhưng tất cả đều chung một mục tiêu là: Quán triệt, thực hiện, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; làm rõ những nhận thức lý luận mới để nâng cao khả năng đi vào thực tiễn; biến lý luận thành hành động cụ thể, góp phần vào thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045(11).

Từ năm 2021 đến nay, chuyên mục này trên các tạp chí của Học viện đã đăng được trên 260 bài(12) với các chủ đề: 1) Khơi dậy khát vọng phát triển về một đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; 2) Khẳng định, vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới; 3) Khẳng định vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước; làm rõ, quan điểm về “dân” và “lấy Dân là gốc”, “thế trận lòng dân” và “ý Đảng lòng Dân”; “Dân hạnh phúc”, “Dân giám sát”, “Dân thụ hưởng”; phân tích, luận giải về xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân và quyền tham gia xây dựng pháp luật của nhân dân; 4) Tư duy mới của Đảng về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; phát triển nhanh, bền vững đất nước; 5) Sự phát triển nhận thức của Đảng về đối ngoại; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đất nước; về kiểm soát quyền lực đối với cán bộ, đảng viên; đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; 6) Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; tăng cường xây dựng Đảng về văn hóa và đạo đức; để văn hóa là động lực cho phát triển; 7) Xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; 8) Giáo dục và đào tạo; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, tạo động lực mới để phát triển đất nước.

Với hơn 260 bài được chia thành 8 chủ đề lớn vẫn còn rất nhiều vấn đề (cả về lý luận và thực tiễn) chưa được các tạp chí Học viện khai thác, đăng tải. Do vậy, các tạp chí Học viện cần tiếp tục quan tâm, sâu sát đến công tác tổ chức nội dung; đặc biệt là công tác biên tập, để chuyên mục đậm tính thời sự, đòi hỏi cao cả về lý luận và thực tiễn này thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của mình.

2. Yêu cầu cụ thể về biên tập chuyên mục đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Để công tác biên tập chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống” đạt mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, ngoài việc tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy trình riêng của mỗi tạp chí và những nguyên tắc biên tập nhất định thì các biên tập viên phải bảo đảm một số yêu cầu:

Một là, nắm rõ nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội và các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng

Trước hết, ban biên tập và biên tập viên các tạp chí phải: 

Thứ nhất, thống nhất trong nhận thức và khẳng định: Văn kiện Đại hội XIII là sự kết tinh trí tuệ, sáng tạo của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, thể hiện tư duy lý luận và thực tiễn mang tầm nhìn chiến lược về sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới; là bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ đại hội tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045(13).

Thứ hai, nắm được những vấn đề mới, biểu hiện mới, xu hướng mới, yêu cầu mới với nhiều khái niệm mới lần đầu tiên được xuất hiện như: Khái niệm về quốc gia phát triển; quản trị quốc gia; chỉ số hạnh phúc và kinh tế tập đoàn…; đồng thời, bổ sung những nhận thức, cách tiếp cận theo tư duy mới về hệ quan điểm chỉ đạo, về mục tiêu phát triển, về định hướng nhiệm vụ, giải pháp lớn, về trọng tâm và đột phá chiến lược nhằm phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc(14).

Thứ ba, nắm rõ hệ quan điểm chỉ đạo, phát triển: Quan điểm về kiên định và sáng tạo; quan điểm về chiến lược phát triển tổng thể của đất nước; quan điểm về khơi dậy, phát huy mạnh mẽ các động lực phát triển; quan điểm về phát huy các nguồn lực để phát triển và quan điểm về xây dựng Đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị, với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ cấp chiến lược(15).

Thứ tư, hiểu sâu, nắm vững các nội dung cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là: 5 bài học kinh nghiệm, 10 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng phát triển tổng quát trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Đồng thời, bám sát nội dung cốt lõi của các Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (Ví dụ: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong Hội nghị Trung ương 3; điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng tại Hội nghị Trung ương 4; 4 Nghị quyết quan trọng (Nghị quyết số 18, 19, 20, 21 tại Hội nghị Trung ương 5)… để xây dựng kế hoạch, xác định chủ đề, đặt và lựa chọn tin bài phù hợp với mục tiêu của chuyên mục.   

Hai là, lập kế hoạch, định hướng thông tin, xác định đề tài cụ thể cho chuyên mục trong mỗi kỳ xuất bản và làm tốt công tác sơ thẩm, thẩm định bài

Đây là khâu đặc biệt quan trọng, nó như ngọn hải đăng chỉ đường cho nguồn thông tin đi, đúng định hướng, đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra của chuyên mục. Một số ví dụ cụ thể: Nghị quyết số 19-NQ/TWngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với dung cốt lõi được xác định: Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế - thì các chủ đề xoay quanh sẽ là phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững; phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch; phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn; thị trường nông sản (trong nước và nước ngoài); bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và bảo vệ môi trường sinh thái; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, thì nội dung cốt lõi cần nắm được để xác định đề tài cho chuyên mục sẽ là: Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân; phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng XHCN. 

Đồng thời, lập kế hoạch, định hướng thông tin, xác định đề tài cụ thể cho chuyên mục trong mỗi kỳ xuất bản sẽ giúp ban biên tập có cái nhìn tổng quan về bài viết và làm tốt công tác sơ thẩm, thẩm định. Kết quả sơ loại, thẩm định của ban biên tập có vai trò rất quan trọng: 1) Là cơ sở cho biên tập viên định hướng được về nội dung và hình thức trong suốt quá trình biên tập;2) Nắm được các vấn đề quan trọng và các nhiệm vụ không bị bỏ sót; 3) Tránh được trùng lặp, đăng lại các bài viết cùng một chủ đề trong cùng một kỳ xuất bản trên các tạp chí; 4) Bảo đảm đề tài, nội dung, kết cấu của tác phẩm phù hợp với tôn chỉ, mục đích của tạp chí; phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức nội dung trước đó của từng chuyên mục; 5) Chủ động, thuận lợi trong trao đổi với cộng tác viên. Trong quá trình này, ban biên tập và biên tập viên luôn phải tuân theo một quy trình biên tập nhất định.Tùy theo quy mô, loại hình, tính chất, yêu cầu của chuyên mục và cơ quan báo chí mà có những yêu cầu về quy trình, quy định, quy ước biên tập riêng cho phù hợp. Với các tạp chí của Học viện, bắt buộc khi biên tập chuyên mục hay khi biên tập một tác phẩm cụ thể đều phải tuân thủ theo đúng: Quy chế về việc tổ chức xuất bản tạp chí và Quy trình biên tập, hoàn thiện bài tạp chí do Học viện ban hành; đồng thời, thực hiện nghiêm quy định, quy trình, quy ước biên tập của riêng mỗi tạp chí… để tạo nên sự thống nhất cao cả về nội dung và hình thức nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nét đặc thù cần có trong trình bày và xuất bản 12 tạp chí của Học viện. 

Ba là, biên tập viên có trình độ nhất định về lý luận chính trị

Để biên tập tốt cho chuyên mục này trên các tạp chí của Học viện thì đội ngũ biên tập viên phải có trình độ nhất định về lý luận chính trị, tối thiểu là chương trình trung cấp lý luận chính trị, cao hơn là cử nhân chính trị và hiệu quả nhất là cao cấp lý luận chính trị. Bởi lý luận chính trị có vai trò và tầm quan trọng to lớn đối với nhận thức và hành động của từng cá nhân nói riêng và sự phát triển của toàn xã hội nói chung; lý luận chính trị gồm những tri thức tổng hợp, liên ngành mang tính đảng, tính giai cấp rõ rệt, có tính khái quát hóa, trừu tượng hóa và tính dự báo khoa học cao. 

Nếu các biên tập viên được học nhuần nhuyễn chương trình cao cấp lý luận chính trị của Học viện, đó sẽ là cơ sở khoa học, cứ liệu khoa học, là cẩm nang cho mỗi biên tập viên trong quá trình biên tập chuyên mục Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống trên các tạp chí của Học viện.

Do vậy, ngoài việc các biên tập viên phải trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng biên tập thì các cấp lãnh đạo của các Tạp chí cũng cần có kế hoạch và tạo mọi điều kiện để đội ngũ biên tập viên thường xuyên được học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị. 

Bốn là, biên tập tác phẩm cụ thể

Khi biên tập tác phẩm cụ thể cho chuyên mục Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống phải bảo đảm không bị ngắt quãng, không gián đoạn trong suốt quá trình “từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc”; là quá trình đòi hỏi mất nhiều thời gian, công sức, trí tuệ của biên tập viên; nó khiến biên tập viên làm việc quên thời gian, nhiều lúc “không dứt ra được”. 

Các công việc này khiến biên tập viên được ví như “người gác cổng” đáng tin cậy về mặt chính trị - tư tưởng(16); là “độc giả đầu tiên” và là độc giả khó tính nhất; phải nhặt sạch các lỗi chính tả, chỉnh sửa tiêu đề (nếu cần) thậm chí thay đổi kết cấu, sửa lại câu cho trơn tru, dễ hiểu; viết lại tóm tắt, từ khóa cho sát với nội dung cốt lõi của tác phẩm. Nhiều khi biên tập viên còn bổ sung thêm “khái niệm, quan điểm, nhận định kèm theo chú thích” để cùng tác giả hoàn thiện bài viết. 

Về nguyên tắc, các biên tập viên trong quá trình biên tập một bài báo khoa học là không được sửa chữa về nội dung, nhưng trên thực tế, có nhiều bài viết nếu không sửa lại tiêu đề, không thay đổi cấu trúc, bố cục sẽ không thể đăng được. Do vậy, để giảm thiểu những áp lực khi biên tập, phải có những yêu cầu cụ thể với tác giả để bảo đảm biên tập viên có thể trao đổi chặt chẽ với tác giả trong suốt quá trình biên tập. 

Bên cạnh đó, biên tập tác phẩm cụ thể cho chuyên mục này trên các tạp chí của Học viện là một quá trình biên tập viên luôn được tiếp cận với cái mới, nội dung mới, bởi mỗi bài viết là một chủ đề mới, đặc biệt là “tính đa ngành” trong chuyên mục. Do đó, trong quá trình biên tập tác phẩm cụ thể mỗi biên tập viên phải biết kết hợp hài hòa giữa phẩm chất trí tuệ và phẩm chất tư cách đạo đức nghề nghiệp “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” - cùng “linh khiếu chính trị” nhạy bén, sắc sảo, kiến thức chuyên môn sâu và kiến thức tổng hợp… để khai thác, tiếp nhận, xử lý, biên tập và đăng bài đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ của chuyên mục.

Năm là, thường xuyên giao ban đội ngũ biên tập viên

Ban biên tập, biên tập viên (tối thiểu sau mỗi kỳ xuất bản) cần rút kinh nghiệm biên tập để cùng nhau rút ra những kinh nghiệm trong quá trình biên tập, nâng cao chất lượng bài viết, nâng cao chất lượng chuyên mục và nâng cao chất lượng cho lần xuất bản sau, cụ thể:

Chỉ ra từng lỗi biên tập cụ thể và nêu phương án, biện pháp sửa chữa. Cách làm này rất hiệu quả và đặc biệt có tác dụng thuyết phục đối với những biên tập viên vấp lỗi, để họ ghi nhớ và áp dụng, tránh các lỗi tương tự sau đó. Ví dụ: bài có kết cấu, bố cục, nội dung từng đoạn thiếu logic; các tiểu mục không logic; trật tự các tiểu mục bị thiếu; thiếu chú thích; chú thích viết sai với quy ước/quy định; lỗi chính tả, cách dùng từ; lỗi về tra cứu; tiêu đề, cách ngắt tiêu đề... Thông qua trao đổi, rút kinh nghiệm sẽ kịp thời chỉnh sửa các quy ước không còn phù hợp.

Bên cạnh đó, họp rút kinh nghiệm biên tập còn giúp các biên tập viên trao đổi, thảo luận về: Những bài viết hay, những bài biên tập thuận lợi; những bài viết thiếu logic trong bố cục, kết cấu; viết chung chung, thiếu minh chứng, tính phản biện kém; những bài có nội dung khiên cưỡng, không rút với tên bài; những bài viết với những nhận định chung chung, không có sức thuyết phục... Nhờ trao đổi, thảo luận mà các biên tập viên sẽ cùng nhau tìm ra phương cách tối ưu khi sửa chữa bản thảo về nội dung, hướng trao đổi với tác giả cả về nội dung, hình thức và cách bổ sung trích dẫn, chú thích cho bài viết.

Giao ban toàn bộ biên tập viên các tạp chí có thể coi như là một buổi sinh hoạt lý luận chính trị, là cơ hội phát triển về nhận thức lý luận chính trị cho các biên tập viên khi trao đổi, bàn thảo về các tình huống cụ thể trong quá trình biên tập, để cùng nhau hướng đích với mục tiêu: Mỗi tác phẩm phải bảo đảm độ chính xác, tính khách quan, tính chân thật, tính tư tưởng, tính định hướng trước khi đến tay độc giả; tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên mục Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống” trên các Tạp chí của Học viện.

_________________

Ngày nhận bài: 23-7-2022; Ngày bình duyệt: 1-8-2022; Ngày duyệt đăng:11-10-2022.

 

(1), (2), (3), (7) Vietlex - Trung tâm Từ điển học, Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, 2007, tr.105, 105, 105, 301.

(4) Xem: TS. Nguyễn Quang Hòa, Biên tập báo chí, Nxb Thông tin và truyền thông, Hà Nội, 2021, tr.15-16, 12.

(5), (10) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.5, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.157, 308.

(6) C. Mác và Ph. Ăngghen, Toàn tập, t.1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.68.

(8), (9) Hồ Chí Minh, Sđd, t.13, tr.222, 462.

(11),(14) Xem ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.40, 40.

(12) Xem: Mục lục và Tổng Mục lục các Tạp chí năm 2011 đến số 5-2022.

(13), (15), (16) Hội đồng Lý luận Trung ương: Những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.37, 34-40, 57-290. 

ThS CHU THỊ HẰNG NGA

Viện Thông tin khoa học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền