Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về “lãnh đạo đúng” trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 15:48
2288 Lượt xem

Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về “lãnh đạo đúng” trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay

PGS, TS LÊ VĂN CHIẾN

TS TRẦN NHẬT DUẬT

Viện Lãnh đạo học và Chính sách công,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu những chỉ dẫn về hoạt động lãnh đạo của Đảng khi đã có chính quyền. Bài viết khái quát những nội dung cơ bản trong quan điểm của Hồ Chí Minh về lãnh đạo đúng, khẳng định đó là những nội dung thiết yếu về phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy tối đa vai trò của nhân dân. Trên cơ sở đó làm rõ sự vận dụng sâu sắc quan điểm của Người trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta hiện nay.

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; lãnh đạo đúng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền