Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “người trước, súng sau” trong xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 15:49
2551 Lượt xem

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “người trước, súng sau” trong xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh

PGS, TS PHẠM ĐÌNH NHỊN

TS HOÀNG MẠNH HƯNG

Học viện Chính trị,

Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: Trong hệ thống di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về “người trước, súng sau” trong giải quyết mối quan hệ giữa con người và vũ khí có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về “người trước, súng sau” trong hoạt động quân sự góp phần làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đồng thời, làm rõ sự vận dụng vào xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; “người trước, súng sau”; Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền