Trang chủ    Tin Ảnh    Hoạt động nghiên cứu khoa học
Thứ sáu, 21 Tháng 2 2014 13:15
2378 Lượt xem

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Hội thảo quốc gia: Vai trò và chức năng của cơ quan nhân quyền quốc gia

Hội thảo khoa học: Đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta

Tọa đàm khoa học: Công tác xây dựng Đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh

trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

Hội nghị khoa học về quán triệt, tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI

Hội thảo khao học: Các cơ chế bảo vệ quyền con người và quyền công dân - kinh nghiệm của Đức và Việt Nam

Tọa đàm khoa học: Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đối với Việt Nam

Hội thảo: góp ý tổng kết 5 quan điểm chỉ đạo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Tọa đàm: Cơ chế giám sát Hiến pháp: kinh nghiệm của Pháp

Hội thảo quốc tế: Cán bộ công đoàn bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động:

Kinh nghiệm của Đức và Việt Nam

Tọa đàm khoa học: Minh bạch trong bầu cử, kinh nghiệm quốc tế

Thông tin tuyên truyền