Trang chủ    Tin tức

Thông tin

Hội thảo quốc gia "Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra"

Hội thảo quốc gia "Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra"

Ngày 08-6-2013, tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Hội thảo quốc gia Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra nhằm xây dựng báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời chủ động chuẩn bị một bước luận cứ khoa học góp phần phục vụ việc soạn thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội thảo Khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy lãnh đạo và chính sách công ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh”

Hội thảo Khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy lãnh đạo và chính sách công ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh”

Ngày 23-5-2013, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy lãnh đạo và chính sách công ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh” dưới sự chủ trì của GS, TS. Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội thảo Kinh nghiệm các nước Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ La-tinh về chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm phát triển bền vững

Hội thảo Kinh nghiệm các nước Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ La-tinh về chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm phát triển bền vững

Ngày 06-6-2013, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo Kinh nghiệm của các nước Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ La-tinh về chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm phát triển bền vững.

Trang 21 trong tổng số 21 trang.

Thông tin tuyên truyền