Trang chủ    Tin tức    "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay
Thứ sáu, 08 Tháng 6 2018 16:44
1300 Lượt xem

"Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay

(LLCT) - Sáng ngày 8-6-2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018).

(Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội thảo)

Dự và chỉ đạo Hội thảo có các đồng chí: GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự còn có các đồng chí: Trần Thị Hà, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, đại diện một số cơ quan trung ương và đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khái quát: ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Từ đây, phong trào thi đua ái quốc liên tục phát triển, mở rộng, trở thành phong trào hành động cách mạng thiết thực, gắn với các nhiệm vụ chính trị qua các giai đoạn lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện chứa đựng những chỉ dẫn quý báu, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước; thể hiện rõ tính hệ thống và nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, về xây dựng đời sống mới, xã hội mới, con người mới... Lời kêu gọi thi đua ái quốc để lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm bổ ích trong công tác vận động quần chúng. Đây là văn bản mẫu mực về thực hành tuyên truyền: ngắn gọn, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, để các tầng lớp nhân dân trong cả nước hăng hái tham gia sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, 70 năm qua, trải qua các giai đoạn cách mạng, với những tên gọi, nội dung và hình thức biểu hiện khác nhau, phong trào thi đua yêu nước vẫn phát triển liên tục, phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử đều ghi rõ dấu ấn việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta. Thi đua là động lực tinh thần và qua đó tạo ra sức mạnh vật chất vô cùng to lớn, góp phần huy động sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đó là phải chú trọng truyền thống yêu nước của mỗi người Việt Nam trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ đất nước, đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; định hướng mục đích, nội dung, phương pháp, tổ chức lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước một cách toàn diện, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại…cổ vũ, động viên toàn dân đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sáng tạo, làm nên sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế; đưa dân tộc ta vững bước trên con đường phát triển. Đó vừa là kinh nghiệm thực tiễn, vừa bổ sung và khẳng định quan điểm, tư tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo đó, thi đua là động lực, là biện pháp để động viên nhân dân thực hiện sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: thời gian qua, hưởng ứng phong trào thi đua do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, nhiều phong trào thi đua trong toàn quốc được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, như: phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… Qua các phong trào thi đua, đã có nhiều sáng kiến, mô hình cải tiến kỹ thuật, các giải pháp, biện pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác được đề ra, góp phần phát huy mọi tiềm lực trong xã hội để xây dựng đất nước. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng kịp thời, trở thành những tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua các cấp, mang lại hiệu quả xã hội to lớn.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trong Báo cáo đề dẫn hội thảo khẳng định: Lời kêu gọi thi đua ái quốc là nét đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện sự sáng tạo trong phương cách lãnh đạo của Đảng ta, nhằm khơi dậy sức mạnh yêu nước của toàn dân tộc bởi “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Chủ nghĩa yêu nước không nên chỉ là một báu vật được cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta là làm cho những báu vật đó được đưa ra trưng bày, nghĩa là phải có sức lan truyền, khơi dậy, tổ chức lãnh đạo làm cho tinh thần yêu nước ấy của tất cả mọi người được thực hành vào công việc yêu nước. Bởi vậy, yêu nước trở thành mục tiêu, là động lực mạnh mẽ và lý tưởng nhân văn sâu sắc của thi đua. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất.

Do đó, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các nhà khoa học tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung: Lời kêu gọi thi đua ái quốc là nét đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện sự sáng tạo trong phương cách lãnh đạo của Đảng ta, nhằm khơi dậy sức mạnh vĩ đại của dân tộc; là khởi đầu cho phong trào yêu nước, là động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội và nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Lời kêu gọi thi đua ái quốc là chỉ dẫn quý giá đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: 70 năm đã qua, nhưng âm hưởng Lời kêu gọi thi đua ái quốc vẫn lay động, với tính thời sự sâu sắc, vẹn nguyên giá trị đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay. Với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta càng ý thức được vai trò và sức mạnh của nhân dân đối với sự thành công của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ mới. Phong trào thi đua yêu nước “phải cụ thể, phải kịp thời, phải thiết thực, phải có trọng điểm và nắm điển hình”, bảo đảm tính thường xuyên, lâu dài và hiệu quả. Thi đua yêu nước phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, kết hợp mục tiêu, lợi ích trước mắt, dù ngắn ngày hay dài ngày, từng đợt hay nhiều đợt…, và phải có sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả. Cần kịp thời nhân rộng những mô hình hay, kinh nghiệm tốt, những tấm gương điển hình như lời Bác dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 97 tham luận của các nhà quản lý, hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học và các đại biểu đến từ nhiều cơ quan ở Trung ương, tỉnh, thành phố và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hội thảo cũng được nghe 9 ý kiến tham luận trực tiếp. Các tham luận của cá nhà khoa học, như: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện nay (Trần Thi Hà, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương); Giá trị và sức lan tỏa của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay (PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); Tính khoa học và cách mạng trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (PGS,TS Nguyễn Thế Thắng, Học viện Chính trị Khu vực I); Vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” vào nâng cao hiệu quả xây dựng phong trào thi đua yêu nước hiện nay (Đại tá PGS,TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị công an nhân dân) đều tập trung khẳng định giá trị của Lời kêu gọi thi đua ái quốc; coi đây là sự kết tinh và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam; sự khởi đầu một phong trào hành động thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến kiến quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lời kêu gọi thi đua ái quốc là cơ sở nền tảng cho việc xây dựng con người mới trong phong trào thi đua yêu nước, là những chỉ dẫn quý giá đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay. Các đại biểu cũng làm rõ sự vận dụng sáng tạo giá trị, phương pháp củaLời kêu gọi thi đua ái quốc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao hiệu quả của phong trào yêu nước trong giai đoạn hiện nay. Một số nhà khoa học cũng đưa ra các hạn chế, yếu kém, tiêu cực của phong trào thi đua - khen thưởng hiện nay cần được khắc phục để thi đua thực sự trở thành phong trào hiệu quả.

Kết thúc Hội thảo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định giá trị bền vững của Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Hội thảo, với 97 bài tham luận, đã lần đầu tiên nghiên cứu hệ thống, bài bản, hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua - khen thưởng. Đây là hội thảo quan trọng nghiên cứu giá trị cốt lõi, định hình cho phong trào thi đua của chúng ta hiện nay, đó là: làm cho mau, làm cho nhiều, làm cho tốt theo định hướng của Bác Hồ. Đồng chí nhấn mạnh đến phương pháp nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng thi đua nói riêng của Bác trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là thi đua gắn với yêu nước, thi đua cần phải thành một phong trào từ miền xuôi đến miền ngược, trở thành mục tiêu quan trọng để khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân ta. Cần biến chủ nghĩa yêu nước thành chủ nghĩa yêu nước cách mạng. Vai trò lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, người đứng đầu trong công việc này rất quan trọng, đã được Hội nghị Trung ương 7 khóa XII khẳng định.

Lê Thị Hằng

Học viện Chính trị Khu vực IV

 

 

 

 

 

                                                

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền