Trang chủ    Tin tức    Tọa đàm khoa học: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay”
Thứ sáu, 17 Tháng 5 2019 11:39
790 Lượt xem

Tọa đàm khoa học: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay”

(LLCT) - Nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), sáng ngày 16-5, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay”.

Tham dự và Chủ trì buổi Tọa đàm khoa học có: PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; PGS, TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học.

Tham dự Tọa đàm khoa học có đại diện lãnh đạo các vụ, viện của Học viện, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện; học viên cao học, nghiên cứu sinh của Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm khoa học, PGS, TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởngViện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nêu rõ những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trên phương diện lý luận và thực tiễn hiện nay. Mỗi giai đoạn cách mạng đều có nhiệm vụ lịch sử cụ thể, có yêu cầu khác nhau về xây dựng đội ngũ cán bộ để vươn lên đủ sức đảm đương sứ mệnh của mình. Tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và sức sống thực tiễn sâu sắc đối với công tác cán bộ của Đảng, là kim chỉ nam cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Với 10 tham luận, ý kiến phát biểu  tại buổi Tọa đàm và gần 30 tham luận gửi Ban tổ chức, các nhà khoa học đã đi sâu phân tích và làm sáng tỏ một số nội dung như: Quan điểm của Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Trong tham luận “Quan điểm của Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ và ý nghĩa trong thực hiện công tác cán bộ hiện nay”, PGS, TS Doãn Thị Chín khẳng định: Theo Hồ Chí Minh, người cán bộ phải có đạo đức cách mạng, có năng lực toàn diện, lý luận tốt. Muốn vậy thì người cán bộ phải học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ lý luận, đồng thời phải luôn bám sát thực tiễn, tránh tình trạng lý luận suông,không áp dụng được vào thực tiễn. Để nâng cao lý luận, phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, để “làm phong phú thêm lý luận bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn cách mạng của ta”.

Trong tham luận: “Quan điểm của Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ và ý nghĩa đối với công tác cán bộ hiện nay”,  PGS, TS Nguyễn Thị Kim Dung khẳng định: Theo Hồ Chí Minh khâu đầu tiên của công tác cán bộ là phải đánh giá cán bộ. Có đánh giá đúng mới biết cán bộ tốt, cán bộ kém, mới biết cán bộ có tài, có đức, từ đó mới có thể bố trí, sử dụng đúng cán bộ, hạn chế được những thiếu sót, sai lầm trong công tác cán bộ. “Biết rõ ràng cán bộ mới có thể cất nhắc cán bộ một cách đúng mực”[1]. PGS, TS Nguyễn Thị Kim Dung khẳng định, để đánh giá cán bộ đúng, cần phải hiểu biết cán bộ, xem xét cán bộ một cách toàn diện, khách quan, lịch sử và cụ thể, tránh lối đánh giá chủ quan, suy diễn, thiên kiến cá nhân.

Trong tham luận “Quan điểm của Hồ Chí Minh về phòng, chống nguy cơ suy thoái của cán bộ, đảng viên”, TS Đinh Ngọc Quý đã trình bày quan điểm Hồ Chí Minh về nguyên nhân, biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên và giải pháp phòng chống suy thoái của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, chúng ta cần thực hiện một số giải pháp cơ bản như: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; tự phê bình và phê bình, kiên quyết, kiên trì sửa chữa khuyết điểm; phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ; đề cao kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Liên hệ với  Nghị quyết 26, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, PGS, TS Nguyễn Xuân Trung trong tham luận “Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh” đã đưa ra 4 nhóm giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ: Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, mà trước hết là những người đứng đầu và các cơ quan tham mưu của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.Thứ hai, các cơ quan tham mưu của Đảng tiếp tục nghiên cứu, bổ sung bộ tiêu chuẩn, tiêu chí của cán bộ cấp chiến lược phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới làm căn cứ để bố trí và sử dụng cán bộ. Thứ ba, Đảng cần tăng cường đầu tư cho cán bộ cấp chiến lược thông qua rèn luyện, đào tạo toàn diện về chính trị tư tưởng; phẩm chất, đạo đức và năng lực, trí tuệ.Thứ tư, cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ cấp chiến lược trên cơ sở thực hiện nghiêm, nhất quán Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, PGS, TS Lê Quốc Lý khẳng định: Tọa đàm khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay” không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà điều quan trọng đạt được của cuộc Tọa đàm này là chúng ta đã nghiên cứu một cách nghiêm túc, sâu sắc, toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ, từ đó rút ra được những vấn đề cả về nội dung, quan điểm, phương pháp để giải đáp cho những yêu cầu, những câu hỏi lớn trong giai đoạn hiện nay: làm gì và làm như thế nào để xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, ngang tầm nhiệm vụ.

PGS, TS Nguyễn Xuân Trung

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

 

 

 


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.314, 321

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền