Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Đảng Cộng sản Việt Nam – trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Thứ hai, 20 Tháng 1 2020 10:40
1763 Lượt xem

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Đảng Cộng sản Việt Nam – trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

(LLCT) - Mở đầu chuỗi hoạt động Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020), sáng ngày 16-1-2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hội thảo được tổ chức trực tuyến với các đầu cầu từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tới 68 điểm cầu gồm các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, phát biểu khai mạc Hội thảo

Chủ trì Hội thảo có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội thảo có hơn 800 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học ở Trung ương, thành phố Hà Nội và một số địa phương. Tại điểm cầu các địa phương trong cả nước, có các đại diện là lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng các sở, ban, ngành trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, trải qua 90 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954; đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển, từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế.

Nước ta từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến, đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, có đời sống vật chất và tinh thần không ngừng nâng cao. Đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, uy tín và vị thế quốc tế ngày càng cao.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Cũng trong quá trình đó, Đảng ta đã thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh, tầm vóc trí tuệ lớn lao, tích lũy và đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu, hun đúc nên truyền thống vẻ vang của Đảng quang vinh mà chúng ta phải ra sức gìn giữ và phát huy trong điều kiện mới”.

Hội thảo là một trong những hoạt động trọng tâm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; khẳng định mạnh mẽ những thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Đảng trong thời gian qua. Hội thảo là dịp ôn lại pho sử bằng vàng của Đảng, khẳng định mạnh mẽ những thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Đảng trong 90 năm qua. Trên cơ sở đó thống nhất, đánh giá, nhận định, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như ý nguyện của Bác Hồ và nhân dân ta.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Hội thảo là dịp để các thế hệ cán bộ và nhân dân Việt Nam làm rõ hơn những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong 90 năm qua; khẳng định và làm sâu sắc thêm những thành tựu lớn lao trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định sự trưởng thành của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh, sức sáng tạo trong quá trình vừa lãnh đạo cách mạng, vừa tự xây dựng và chỉnh đốn; góp phần giáo dục truyền thống, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Trên tinh thần đó, Hội thảo cần cập trung làm rõ những nội dung sau: (1) Khẳng định và làm sáng rõ sự lớn lao của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua,  Đảng Cộng sản ra đời là tất yếu lịch sử, tạo nên bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam. (2) Làm sáng rõ những thành tựu lý luận và thực tiễn trong bối cảnh mới ngang tầm nhiệm vụ, nhất là việc chỉnh đốn Đảng toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. (3) Làm rõ những thành tựu của Đảng ta trong lãnh đạo phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước. Điều này thể hiện trong các chính sách xã hội ngày càng thực hiện tốt hơn, đặc biệt là chính sách xóa đói, giảm nghèo, nhân dân thực hiện chính sách an sinh xã hội có những bước tiến quan trọng, thực hiện thu  hút trọng dụng nhân tài. (4) Làm rõ thành tựu của Đảng trong lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng  an ninh, đối ngoại và nhiệm vụ quốc tế. (5) Làm rõ thành tựu của Đảng trong việc lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới, tầm nhìn và định hướng của Đảng trong việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Hội thảo đã nhận được hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Các tham luận khoa học đã tập trung vào những vấn đề chủ yếu như: khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cùng với đó, các tham luận làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam; đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS, TS Trần Thị Thu Hương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng trình bày tham luận Một số vấn đề lý luận cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam qua Cương lĩnh chính trị của Đảng - Sự phát triển nhận thức và giá trị thực tiễn; điểm lại các cương lĩnh chính trị của Đảng ta từ khi thành lập đến nay đồng thời khẳng định, những thắng lợi của cách mạng Việt Nam có được là do Đảng có những cương lĩnh chính trị có tính chiến lược lâu dài, hoạch định những đường hướng lớn cho dân tộc Việt Nam  mà đầu tiên  và nền tảng nhất là Chánh cương vắn tắt của Đảng sách lược vắn tắt của Đảng. Bản lĩnh chính trị của Đảng thể hiện con đường xác lập cách mạng Việt Nam qua các cương lĩnh chính trị đầu tiên với các nội dung như: xác định con đường cách mạng, phương pháp cách mạng, lực lượng cách mạng, mục tiêu cách mạng gắn với từng bối cảnh lịch sử cụ thể … Cương lĩnh chính trị của Đảng có giá trị to lớn, sức sống vững bền và là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam từ lịch sử tới hiện tại và tương lai.

Trình bày tham luận Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng trong lãnh đạo nhân dân Việt Nam, PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nêu rõ phương pháp cách mạng của Việt Nam trong phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động, tập hợp lực lượng cách mạng,.. Trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố then chốt trong việc sử dụng phương pháp cách mạng phù hợp với từng tình huống, bối cảnh cách mạng để mang lại những thắng lợi to lớn nhất. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam có được là do có đường lối đúng đắn và phương pháp cách mạng sáng tạo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng trình bày tham luận Cao Bằng - Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước khởi nguồn chiến thắng của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Đồng chí điểm lại sự kiện Bác Hồ về xây dựng căn cứ địa cách mạng tại Pác Bó - Cao Bằng (2-1941). Theo Người đây là cơ hội thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Việc lựa chọn cứ địa cách mạng tại Cao Bằng có ý nghĩa quan trọng cho cách mạng Việt Nam, là bàn đạp chiến lược đầu tiên của thời kỳ khởi nghĩa vũ trang, giải phóng dân tộc. Từ căn cứ địa đó, ngọn lửa cách mạng đã bùng cháy và lan tỏa ra toàn dân tộc và cả nước.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS, TS Bùi Đình Phong trình bày tham luận Xây dựng đạo đức cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh vấn đề xây dựng Đảng với các nội dung căn cốt, trong đó vấn đề đạo đức cách mạng cần được nâng cao trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay. Bên cạnh đó, việc xây dựng đảng dưới góc độ tổ chức cần tập trung về đường lối, nguyên tắc xây dựng đảng trong việc làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội với vai trò là đại biểu cho trí tuệ, danh dự của dân tộc. Để làm được những điều đó, Đảng ta cần tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho mọi tầng lớp và thế hệ. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện về cơ chế chính sách trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng…

Kết luận Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những tham luận, ý kiến tham góp tại Hội thảo. Các tham luận đã kế thừa nhiều thành tựu của Việt Nam trong nhiều năm qua, phản ánh khá toàn diện, đầy đủ, sâu sắc về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua, các tham luận có tính thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu của Hội thảo, thể hiện sâu sắc trong các nội dung sau: (1) Khẳng định sự ra đời của Đảng Cộng sản là bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định đúng đắn, chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành, lớn mạnh. Ngay sau khi thành lập, Đảng đã ban hành các cương lĩnh chính trị được xem là đường hướng cho cách mạng Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện Đảng là tổ chức khoa học, cách mạng tinh nhuệ; (2) Làm sâu sắc hơn thành tựu của cách mạng Việt Nam đặc biệt trong công cuộc đổi mới, công nghiệp, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; thực hiện chính sách xã hội vì con người, thực hiện đường lối đối ngoại, tự chủ,, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; xây dựng pháp quyền XHCN… Những thành tựu đó là kết quả của quá trình đổi mới, tư duy lý luận của Đảng trong mỗi thời kỳ cách mạng cụ thể. (3) Khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa  quan trọng trong các thời kỳ cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước. (4) Trên cơ sở phát triển đất nước trong bối cảnh mới, các tham luận và phát biểu tại Hội thảo đã đề xuất các giải pháp xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng toàn diện, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, năng lực cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên chủ chốt có phẩm chất, năng lực; tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; kiên quyết, kiên trì bảo vệ thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và phát triển đất nước.

Các tham luận và phát biểu tại Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua, là tài liệu hữu ích cho công tác nghiên cứu, học tập và giảng dạy về lý luận chính trị và Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc tổ chức Hội thảo cũng là dịp để Đảng, Nhà nước giáo dục nhân dân, khơi dậy lòng tự hào dân tộc; qua đó góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, để xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nguyễn Thị Lan

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền