Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
Thứ sáu, 08 Tháng 1 2021 11:23
2224 Lượt xem

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

(LLCT) - Ngày 7-1-2021, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong tình hình mới”.

 Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự và chỉ đạo Hội thảo. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân...

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tướng, GS, TS Tô Lâm nhấn mạnh, những năm gần đây, các thế lực thù địch đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những âm mưu ngày càng thâm độc, những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do đó, ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia được tổ chức, là dịp để chúng ta trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng và với lực lượng Công an; xác định rõ nội dung, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân và các cơ quan chức năng trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hoan nghênh và ghi nhận những đóng góp tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu, các nhà khoa học dành cho Hội thảo.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng đến nay, ở bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, nhất là những bước ngoặt, thời điểm khó khăn của cách mạng, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn có tầm quan trọng hàng đầu, gắn liền với nhiệm vụ trọng yếu bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, bảo vệ đất nước và nhân dân ta.

Mục đích của Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII là nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới…

Sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, với sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, sự phối hợp trách nhiệm, đồng bộ, hệ thống của các bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc quyết liệt, bền bỉ của các lực lượng, đơn vị chức năng, các cơ quan báo chí, truyền thông... công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt những kết quả bước đầu tích cực. Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng môi trường thông tin dân chủ, kỷ cương, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. 

Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, chính sự hiểu biết sâu sắc, nắm vững và vận dụng đúng đắn, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những sáng tạo lý luận của Đảng ta về con đường phát triển đất nước phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và thời đại ngày nay; những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo và khởi xướng là những cơ sở, những luận cứ vững chắc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, ngăn chặn có hiệu quả những nhận thức lệch lạc, những quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, chúng ta cần thường xuyên tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo công tác này để kịp thời đề xuất những giải pháp phù hợp với tình hình mới, bảo đảm tính chủ động, kiên quyết, giành thắng lợi trên các mặt trận…

Toàn cảnh Hội thảo

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 90 tham luận khoa học của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và các nhà khoa học trong cả nước. Các báo cáo tham luận và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã đánh giá một cách toàn diện, cung cấp hàm lượng thông tin khoa học cao, luận giải khá toàn diện các vấn đề về lý luận và thực tiễn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch:

Thứ nhất, tiếp tục khẳng định Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.

Thứ hai, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của mình; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, nhất là những thời điểm khó khăn, Đảng ta càng chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quan trọng này.

Thứ ba, thời gian gần đây, nhất là khi chúng ta chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, cố tình phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng, phủ nhận thành tựu đất nước ta đã đạt được trong hơn 90 năm qua, từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi xóa bỏ chế độ XHCN, đòi đa nguyên, đa đảng,

Thứ tư, thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII, các ban, bộ, ngành, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 để triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, chúng ta đã làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Là thanh bảo kiếm, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả trên 200 kế hoạch đấu tranh phản bác, bảo vệ an ninh, an toàn, chống các thông tin, luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước. Tổ chức các chiến dịch truyền thông quy mô lớn thông qua mạng xã hội thu hút hàng trăm triệu lượt tiếp cận, tương tác, đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn kích động của các thế lực thù địch trên các trang thông tin quốc tế có xu hướng chống Việt Nam, các trang mạng xã hội cá nhân của số đối tượng chống đối trong và ngoài nước.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục sẽ diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ gia tăng các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vị, xảo quyệt hơn, nhất là hoạt động tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng và các phương tiện truyền thông khác. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch càng trở lên quan trọng hơn.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã thống nhất một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác tham gia đấu tranh. Trong đó, cần tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, điều phối, hướng dẫn của Thường trực Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, gắn với việc tổ chức thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 4-6-2019 của Ban Bí thư.

Hai là, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, trong đó đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của ngành Tuyên giáo và lực lượng Công an nhân dân. Lực lượng Công an nhân nhân xác định đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên cả 3 phương diện: nhận diện, tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh, xử lý.

Ba là, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng; nâng cao khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Bốn là, chủ động nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay; xác định âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch. Sáng tạo, nhạy bén trong việc nắm bắt, dự báo sát, đúng tình hình trong nước, khu vực và thế giới có tác động trực tiếp tới Việt Nam; tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cán bộ, đảng viên; phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, chúng ta chủ động cung cấp thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội. Trong đó, chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp lý và các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của internet, mạng xã hội trong tình hình mới. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, xử lý đúng pháp luật đối với nhà mạng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trang thông tin điện tử…và các cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá trên internet, mạng xã hội.

Sáu là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trài, thù địch. Đầu tư trang bị, phương tiện, công nghệ đấu tranh trên không gian mạng cho các lực lượng chuyên trách.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học thuộc các ban, bộ, ngành, địa phương và lực lượng Công an nhân dân đã dành thời gian, trí tuệ, tâm huyết đóng góp cho sự thành công của Hội thảo. Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao, khẳng định các tham luận và các ý kiến tại hội thảo được các tác giả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm quý báu, khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu cơ bản và cấp bách để đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh kiên quyết phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông đã khẳng định tiếng nói chính thống, đấu tranh mạnh mẽ, liên tục để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực tổ chức triển khai thông tin tuyên truyền đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch theo các tuyến vấn đề, tập trung vào các sự kiện trọng đại của đất nước, các sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận nhân dân; phản bác tin giả, thông tin sai lệch; phê phán các biểu hiện, hành vi sai trái đi ngược với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lợi ích của nhân dân. Các chương trình “Đối diện” của VTV; bình luận phê phán :Thuốc đắng” của Báo Nhân Dân; “Nhìn thẳng nói đúng” của VOV; các tuyến thông tin phản bác của TTXVN, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân... với cách chọn đề tài mang tính thời sự, cái nhìn trực diện, đấu tranh thẳng thắn đã có tác động mạnh mẽ, cảnh tỉnh, nâng cao sức tự đề kháng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những chiêu bài kích động, xuyên tạc, bịa đặt gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch, phản động, qua đó góp phẩn củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng với tiền đồ của đất nước...

Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các lực lượng chức năng đã chỉ đạo tổ chức hàng nghìn chuyên mục, hàng triệu tin, bài phản ánh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực phản động, cơ hội chính trị trên hệ thống website, blog, mạng xã hội, phục vụ công tác đấu tranh phản bác trên không gian mạng. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch đấu tranh, tổ chức các chiến dịch truyền thông quy mô lớn thông qua mạng xã hội thu hút hàng trăm triệu lượt tiếp cận, tương tác, đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn kích động của các thế lực thù địch trên các trang thông tin quốc tế có xu hướng chống Việt Nam, các trang mạng xã hội cá nhân của một số đối tượng chống đối trong và ngoài nước…

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, những mặt có thể làm tốt hơn, hiệu quả hơn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác chỉ đạo định hướng thông tin ở một số vụ việc phức tạp còn chưa kịp thời, việc thực hiện còn chậm; việc xử lý một số vụ việc phức tạp ở một số bộ, ngành, địa phương còn lúng túng; chưa thực hiện đầy đủ cơ chế cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, nhạy cảm dẫn đến bị các đối tượng lợi dụng xuyên tạc, chống phá…

Thống nhất với những giải pháp mà các tham luận tại Hội thảo nêu ra, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần: Tập trung bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa hệ tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên, trở thành dòng chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Chỉ đạo, định hướng và tổ chức triển khai các chương trình nghiên cứu, sơ kết, tổng kết, tham mưu kịp thời các giải pháp căn cơ, chiến lược đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tăng cường hoàn thiện thể chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của ban, bộ, ngành, các lực lượng. Chú trọng rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý việc cung cấp dịch vụ sử dụng internet, mạng xã hội…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy tổng lực, đồng bộ các lực lượng, phương thức, loại hình tuyên truyền để xây dựng được thế trận lòng dân trên không gian mạng, phát huy vai trò tiên phong dẫn dắt làm chủ thông tin của báo chí, truyền thông chính thống. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhận diện, vạch mặt các âm mưu, luận điệu xuyên tạc, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Phát huy vai trò của các lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền miệng, tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tạo sức đề kháng để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân có khả năng nhận biết và tham gia phản bác tin giả, “xấu” , “độc”, sai sự thật; tăng cường lan tỏa sâu rộng thông tin tích cực và tăng cường đấu tranh phản bác trên các trang thông tin điện tử, tài khoản, diễn đàn mạng xã hội; tập trung lan tỏa các bài viết có nội dung tốt, có giá trị định hướng thông tin  dư luận xã hội trên không gian mạng; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh với luận cứ khoa học và tính thuyết phục cao, kết hợp chặt chẽ giữa vận động, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm minh theo pháp luật các đối tượng vi phạm…

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, Ban Tổ chức Hội thảo sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Trần Quốc Vượng và tổng hợp các ý kiến trong báo cáo tham luận gửi tới Hội thảo; đồng thời sẽ quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới...

Minh Phương

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền