Trang chủ    Tin tức    Tọa đàm khoa học “Những vấn đề lý luận về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong 30 năm đổi mới”
Thứ năm, 12 Tháng 9 2013 09:41
5457 Lượt xem

Tọa đàm khoa học “Những vấn đề lý luận về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong 30 năm đổi mới”

Trong khuôn khổ Đề tài "Nghiên cứu tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" thuộc Đề án“Nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Sáng 07/8/2013, tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III (Đà Nẵng), Viện Văn hóa và Phát triển, (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Tọa đàm khoa học “Những vấn đề lý luận về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong 30 năm đổi mới”. PGS,TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Phạm Duy Đức - Viện trưởng Viện Văn hoá và Phát triển đồng chủ trì.

Tọa đàm đã thu hút sự quan tâm, tham dự của đông đảo các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu giảng dạy, nghiên cứu sinh, học viên cao học chuyên ngành Văn hóa học của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III nói riêng và Thành phố Đà Nẵng nói chung. Tọa đàm tập trung thảo luận các vấn đề:

- Đánh giá về mô hình phát triển văn hóa, đặc trưng, quan điểm chỉ đạo các nhiệm vụ và các giải phát triển văn hóa trong thời gian đổi mới vừa qua.

- Mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa trong 30 năm đổi mới.

- Những vấn đề còn chưa rõ về quan điểm chỉ đạo, những nguyên tắc, những nhiệm vụ và giải pháp để phát triển văn hóa trong bối cảnh mới hiện nay.

- Những vấn đề lý luận cần bổ sung hoặc cần đi sâu nghiên cứu trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

- Kinh nghiệm quốc tế về phát triển văn hóa, gợi ý về chính sách phát triển văn hóa ở Việt Nam hiện nay

 

(Nguồn: Phòng Thông tin điện tử, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh)

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền