Trang chủ    Tin tức    Hội nghị khoa học tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW (khóa VII) của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”
Thứ ba, 24 Tháng 9 2013 12:58
6955 Lượt xem

Hội nghị khoa học tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW (khóa VII) của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”

(LLCT) - Sáng 20-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW ngày 28/3/1992 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”. GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. 

 

Hơn 20 năm qua, thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác lý luận. Học viện đã góp phần làm rõ giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; nghiên cứu những vấn đề về thời đại, về chủ nghĩa tư bản hiện đại và chủ nghĩa xã hội hiện thực; về đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ, những quan điểm đổi mới hệ thống chính trị; về văn hóa, đạo đức, con người; về giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đấu tranh tư tưởng, lý ‎ luận. Mặt khác, Học viện cũng rất quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ lý luận về cả số lượng và chất lượng; xây dựng quy chế hoạt động nghiên cứu và quản lý công tác lý luận cũng như tổ chức lại các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy; đầu tư ngân sách, kinh phí cho hoạt động lý luận; phương pháp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế trong giảng dạy và nghiên cứu…

Bên cạnh đó, công tác lý luận tại Học viện cũng còn bộc lộ một số hạn chế như: một số vấn đề thực tiễn nảy sinh chưa được nghiên cứu trả lời kịp thời; chưa phát huy hết tiềm năng trí tuệ của đội ngũ cán bộ nên chưa có chuyên gia đầu ngành; công tác đấu tranh tư tưởng, lý luận còn chậm, sự phản bác chưa sắc sảo, hợp tác quốc tế về khoa học vẫn mang tính thời vụ...

Thời gian tới, Học viện cũng tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác để xứng đáng là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu khoa học chính trị. Công tác lý luận của Học viện sẽ hướng vào một số nội dung cơ bản là: tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ các giá trị, hạn chế lịch sử và việc vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với Việt Nam hiện nay; làm rõ những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam nhất là tính phổ biến và tính đặc thù của chủ nghĩa xã hội Việt Nam; đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị, bảo vệ và phát triển đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Học viện ưu tiên cho công tác l‎ý luận có tính liên ngành, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cọi trọng nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo chức danh và phục vụ sự phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. 

Tại Hội nghị, trên cơ sở tập trung đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm đối với công tác lý luận của Đảng nói chung và đối với công tác lý luận của hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng, các đại biểu đã đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận đến năm 2020. Theo đó, Đảng ủy Học viện tiếp tục chỉ đạo từng bước cụ thể hóa quy chế dân chủ, tăng cường phân cấp cho các đơn vị trong hoạt động lý luận. Đồng thời, có kế hoạch cụ thể đào tạo những lớp cán bộ trẻ tạo nguồn cán bộ lý luận, xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận đủ tầm, từng bước hình thành những chuyên gia đầu ngành về lý luận nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong công tác lý luận của Đảng; phối hợp với các địa phương, bộ, ban nghành tổng kết mọt số vấn đề thực tiễn nảy sinh, nhất là các vấn đề về kinh tế, xã hội và tăng cường công tác đấu tranh tư tưởng, lý luận.

 

Hoa Mai

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền