Trang chủ    Tin tức    Lễ giới thiệu sách “Những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết
Thứ ba, 13 Tháng 4 2021 15:56
1342 Lượt xem

Lễ giới thiệu sách “Những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết

(LLCT) - Chiều ngày 12-4-2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết. 

GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS,TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng sách cho các cơ quan, đơn vị

Đây là hoạt động thiết thực nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16-4-2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Chủ trì buổi Lễ có các đồng chí: PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tham dự Lễ giới thiệu sách, có GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tá Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị trong Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đại diện lãnh đạo các trường đại học, viện nghiên cứu, thư viện, công ty phát hành sách trên địa bàn Hà Nội.

Cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” do các chuyên gia có uy tín hàng đầu về nghiên cứu lý luận của Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn, làm rõ những nội dung cốt lõi, đặc biệt là những điểm mới nổi bật của Văn kiện Đại hội XIII.

Nội dung cuốn sách chắt lọc, tổng hợp những nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội XIII, trọng tâm và chủ yếu là Báo cáo chính trị; trong đó có đối chiếu, so sánh với các văn kiện Đại hội XI, XII và một số Đại hội thời kỳ đổi mới. Những điểm mới được chắt lọc, tổng hợp và trình bày thành 14 nội dung, trong đó phân tích những điểm mới về: bối cảnh, quá trình chuẩn bị Văn kiện, tầm nhìn và chủ đề của Đại hội; phương pháp tiếp cận; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tiến trình đổi mới; dự báo tình hình, quan điểm và định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021-2030; nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột quá chiến lược; đồng thời đánh giá những nội dung mới trong định hướng phát triển các lĩnh vực cụ thể giai đoạn 5 năm 2021-2025 gồm: kinh tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, con người, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, phát huy dân chủ XHCN và đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, xây dựng Đảng.

Các văn kiện Đại hội XIII không chỉ mới về câu chữ mà mới từ tư duy, cách tiếp cận, tầm bao quát cho tới những tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu phấn đấu và những định hướng lớn phát triển đất nước, trong đó đáng chú ý là một số điểm mới trong: xác định chủ đề; dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước; nêu và quán triệt hệ quan điểm chỉ đạo; cách tiếp cận xác định mục tiêu; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; định hướng, xác định nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu giai đoạn 2021-2025; xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược;…

Nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phản ánh những thay đổi, yêu cầu và những xu hướng, khuynh hướng mới của thế giới và đất nước, đồng thời thể hiện những bước tiến trong chỉ đạo thực tiễn của Đảng, những tiến bộ về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân ta qua 35 năm đổi mới, nhất là qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Để bảo đảm việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, bên cạnh việc xuất bản “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”, “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết khác, như “Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở); “Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân); “Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên); “Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”;…

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, biên tập, xuất bản bộ giáo trình lý luận chính trị gồm 10 giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị, dự kiến ra mắt vào tháng 4, tháng 5 năm 2021. Bộ giáo trình gồm 5 môn: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi môn đều được biên soạn, xuất bản giáo trình riêng dành cho hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị. Đối với sinh viên đại học hệ không chuyên lý luận chính trị, các giáo trình cung cấp các bài giảng chung, tổng hợp các vấn đề cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, trọng tâm là về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng. Đối với sinh viên hệ chuyên lý luận chính trị, các giáo trình cung cấp các kiến thức sâu rộng, đầy đủ hơn, phù hợp với yêu cầu đào tạo.

Việc tổ chức biên soạn bộ giáo trình các môn lý luận chính trị được tiến hành theo hướng mới, dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng thời đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn. Trong quá trình biên soạn, tập thể các tác giả đã kế thừa nội dung các giáo trình do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhiều tập thể cũng như cá nhân các nhà khoa học, giảng viên các trường đại học trong cả nước. Đặc biệt, bộ giáo trình được cập nhật kịp thời những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIII, sẽ là nguồn tài liệu uy tín, có chất lượng, phục vụ thiết thực cho hoạt động giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, học viện trên cả nước.

Có thể nói, việc biên soạn, xuất bản ấn phẩm “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết sẽ cung cấp nguồn tài liệu quý, hữu ích, cung cấp những luận cứ, luận giải những nội dung mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng, góp phần sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thúy Thảo

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền