Trang chủ    Tin tức    Kế hoạch Tổ chức và Thể lệ cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
Thứ bảy, 29 Tháng 5 2021 08:51
2766 Lượt xem

Kế hoạch Tổ chức và Thể lệ cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

(LLCT) - Nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; góp phần tuyên truyền, khẳng định và bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Văn  kiện Đại hội XIII của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và rèn luyện năng lực tư duy lý luận, năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật và trên không gian mạng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Tên cuộc thi:Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đơn vị tổ chức cuộc thi:Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đối tượng tham dự cuộc thi:

- Cán bộ, đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Học viện (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và thành viên Tổ thư ký, giúp việc cuộc thi); cán bộ, đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức người lao động đang công tác tại Ban Tuyên giáo và Trường chính trị cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo và Trung tâm chính trị cấp huyện.

- Mỗi cá nhân được gửi tối đa 02 bài viết tham dự thi: 01 bài chính luận trên tạp chí khoa học và 01 bài viết trên báo điện tử.

Về chủ đề, nội dung:Các bài viết dự thi tập trung vào 03 nhóm chủ đề sau:

Nhóm 1: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhóm 2: Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, góp phần bảo vệ, lan tỏa nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nhóm 3:Thực tiễn, kinh nghiệm, giải pháp tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Thời gian nhận bài viết dự thi:

- Thời gian nhận bài viết dự thi từ sau khi cuộc thi được phát động đến hết ngày 15/8/2021 (tính theo dấu bưu điện)

- Địa chỉ nhận bài viết: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tầng 10, nhà A17, số 135 Nguyễn Phong Sắc. Điện thoại: 08041053. Email:thiviet35hcma@gmail.com

Cơ cấu giải thưởng:

- Giải cá nhân: 01 giải Đặc biệt, 02 giải A, 03 giải B, 04 giải C, 10 giải Khuyến khích

- Giải tập thể: 05 giải Xuất sắc dành cho các tập thể có nhiều bài dự thi đạt chất lượng tốt và tối thiểu 01 bài dự thi đạt giải C trở lên.

Thông tin chi tiết về Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi xem tại file đính kèm.

CV.522.HVCTQG.pdf (hcma.vn)

T.L

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền