Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển, phối hợp lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”
Thứ bảy, 25 Tháng 9 2021 07:59
1246 Lượt xem

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển, phối hợp lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

(LLCT) - Ngày 24-9-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”. Hội thảo nhằm xây dựng các luận cứ khoa học cho việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hội thảo được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. PGS,TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội thảo.

PGS,TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo

PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền và PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng chủ trì Hội thảo.

Dự hội thảo có các nhà khoa học, chuyên gia đến từ Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy Hải Phòng, Nghệ An và Bắc Ninh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS,TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: "Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang ráo riết huy động nhiều lực lượng phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước được đào tạo bài bản, được trang bị nhiều phương tiện hiện đại, với âm mưu, thủ đoạn ngày càng thâm sâu, hiểm độc hòng tấn công, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đi đến xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam".  

Chính vì vậy, trên cơ sở quan điểm, đường lối lãnh đạo đúng đắn, khoa học của Đảng, cần xây dựng, phát triển, đào tạo, tổ chức và phối hợp các lực lượng để tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sức mạnh của quá khứ, hiện tại và tương lai của đất nước, sức mạnh của dân tộc và thời đại, sức mạnh của con ngưới với trí tuệ sắc bén, tư duy biện chứng, khoa học, ý chí, bản lĩnh kiên định. Bên cạnh đó, cơ chế, chế tài cùng các phương tiện kỹ thuật hiện đại là những yếu tố quan trọng, đảm bảo thắng lợi cho công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội thảo nhận được hơn 70 tham luận và 12 ý kiến tham luận, trao đổi trực tiếp tại hội trường của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất và luận giải cơ sở khoa học của các định hướng, quan điểm, giải pháp phát triển, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận, phân tích sâu và làm rõ 5 vấn đề chính. 

Một là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng, phát triển và phối hợp lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Hai là, ở tầm vĩ mô, cần hoàn thiện cơ chế, thể chế xây dựng, phát triển lực lượng cũng như có quy định, quy chế phối hợp lực lượng nhằm hình thành một đội ngũ đông đảo, một mạng lưới thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từ trung ương đến cơ sở, chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể và nhân dân. 

Ba là, phải tiến hành quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận ở nước ta trong bối cảnh hiện nay, trong đó cần chú trọng các kỹ năng nhận biết và xử lý thông tin, kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng. Đồng thời, bố trí, sử dụng, quản lý và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các lực lượng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Bốn là, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật trang bị cho lực lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh mới. Quan tâm tăng cường hỗ trợ các phương tiện vật chất, kỹ thuật hiện đại để hỗ trợ các lực lượng rà quét, phát hiện, xử lý những thông tin sai trái, có nội dung xấu độc trên không gian mạng. 

Năm là, phát huy vai trò của các cơ quan chuyên trách trong việc kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng, phát triển và phối hợp lực lượng của các đơn vị. Thường xuyên sơ kết, tổng kết quá trình phát triển và phối hợp lực lượng kể kịp thời khắc phục những hạn chế, khó khăn; điều chỉnh những cơ chế, chính sách chưa phù hợp; đồng thời phát hiện những nhân tố tích cực, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phát triển và phối hợp lực lượng.

PGS.TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu kết luận hội thảo

Kết luận hội thảo, PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã khẳng định ý nghĩa chính trị, khoa học và thực tiễn của Hội thảo “Phát triển, phối hợp lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”. Hội thảo đã cung cấp một số luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ở Việt Nam nói chung và tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng.

Hội thảo góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra đối với việc tăng cường xây dựng, phát triển lực lượng, nâng cao hiệu quả phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam trong tình hình mới. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, học viên, nghiên cứu sinh trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó tạo ra bước chuyển mới trong công tác xây dựng, phát triển, phối hợp các lực lượng bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong thời gian tới.

PGS,TS. Phạm Minh Sơn cho biết, sau hội thảo, trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ có trách nhiệm tổng hợp, chắt lọc và xây dựng báo cáo kiến nghị trình Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về vấn đề phát triển và phối hợp lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam trong bối cảnh mới.

BBT dẫn từ ajc.hcma.vn

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền